...การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 

  
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การวางแผนกำลังคน

     1.1 แผนอัตรากำลังครู (10 ปี)
     1.2 แผนอัตรากำลังครูจำแนกรายปีและวิชาเอก
     1.3 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ.
     1.4 ปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังสังกัด สพฐ.ประจำปี พ.ศ. 2565
     1.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

2. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง

     2.1 การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ปี 2565
     2.2 การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ และครูภาษาจีน
     2.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2565
     2.4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     2.5 การขอความเห็นชอบจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในสถานศึกษา

3. การพัฒนาบุคลากร

     3.1 การประชุมสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA) ปีงบประมาณ 2565
     3.2 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

4. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

     4.1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     5.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

     6.1 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565
     6.2 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
     6.3 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565

7. การปฏิบัติงานอื่นๆ

     7.1 การให้ข้าราชการครูช่วยราชการ
     7.2 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามผลการสอบแข่งขันได้
     7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอลาออกจากราชการ