....รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

     
 

.    
1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 
 
     
 

   
2. สรุปความพึงพอใจและความโปร่งใสการให้บริการ

 
     
 

   
3. สรุปความพึงพอใจและความเชื่อมั่น

 
     
 

   
4. รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ