..Sitemap   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1..


     
  ข้อมูลพื้นฐาน  
โครงสร้าง  
ข้อมูลผู้บริหาร / ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย  
อำนาจหน้าที่  
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
ข้อมูลการติดต่อ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
     
  การประชาสัมพันธ์  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
     
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
Q&A  
Social Network  
     
  การบริหารงาน การดำเนินงาน  
แผนดำเนินงานประจำปี  
รายงานกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
     
  การปฏิบัติงาน การให้บริการ  
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
ายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
E-Service  
     
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
     
  การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ  
แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
     
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
     
  การจัดการเรื่องร้องเรียน และประพฤติมิชอบ  
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
     
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
     
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
     
  การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
     
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
     
  แผนป้องกันการทุจริต  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน  
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
     
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน  
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
     
  การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องสำหรับการรายงานข้อมูล  
     
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2556-ปัจจุบัน  
     
  ดาวน์โหลด  
ข้อมูลสารสนเทศภาพรวม / รายโรงเรียน (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564) ภาคเรียนที่ 1/2564  
ไฟล์เอกสารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  
Annual Report 2020  
     
Webboard  
การตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถูกต้องหรือไม่