< ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 >

 
 


 
     
 

1. สถิติการรับหนังสือราชการ
 
     
     
     
 

2. สถิติการส่งหนังสือราชการ
 
     
     
     
 

3. สถิติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 
     
     
     
 

4. สถิติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 
     
     
     
 

5. สถิติการให้บริการการขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 
     
     
 
 
 
6. สถิติการให้บริการงานขอสำเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ก.ค.ศ.16
 
     
     
     
 
7. สถิติการให้บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
     
     
     
 
8. สถิติการขอใช้อาคารสถานที่ (สำหรับบุคคลภายนอก)
 
     
     
     
 
9. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
     
     
     
 
10. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ หน่วยตรวจสอบภายใน