< ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 >

 
 


 
     
 

1. สถิติการให้บริการรับส่งหนังสือราชการ
 
     
     
     
 

2. สถิติการเบิกเงินสวัสดิการ
 
     
     
     
 

3. สถิติกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
     
     
     
 

4. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตรวจสอบภายใน
 
     
     
     
 

5. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
     
     
 
 
 
6. สถิติการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์