< ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานภายใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 >

< ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานภายใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 >
สถานที่ตั้งของสำนักงาน :

โทรศัพท์ :
โทรสาร :
โทรสาร :
E-Mail  :
 ตั้งอยู่เลขที่  91/7  หมู่ 3  ถนนเฉลิมราชย์พาดวารี
  ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   รหัสไปรษณีย์ 53000
  055-817760 (เบอร์กลาง)
  055-817759 ห้องอำนวยการ
  055-817756 หน้าห้อง ผอ.สพป.อต.1
  [email protected]
1. กลุ่มอำนวยการ 
 นางชะเรียม  ชัยทอง 08-9856-3536
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
 นายธิติวุฒิ  มังคลาด 08-0878-8919
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นางวัชรา  คำภู่  08-1855-0815
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 นางเบญจมาศ เฉลิมศรี 08-8160-7903
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 น.ส.พัชรินทร์  ไชยนิลวงศ์  08-9859-7978
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 นางสายฝน  นุ่มเมือง 08-9857-1572
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ว่าที่ พ.ต.สมชาย  อินทร์ขำ 08-6203-9785
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 นางไพรินทร์  สกุลโพน 08-1887-7750
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 นางกนกพร  ทาเหล็ก   09-3134-7604
10. กลุ่มกฎหมายและคดี  
 นางแสงเดือน พรพานิช 08-9857-9674
MAP   UTD1