..... คู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ระดับประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 15 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี... 
 


1. แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  

    * คู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ระดับประถมและมัธยมศึกษา
     จำนวน 15 เล่ม   ดาวน์โหลดฟรี
 ดาวน์โหลดที่นี่

2. แบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รวม 9 เล่ม


     * คู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ระดับประถมและมัธยมศึกษา
      จำนวน 15 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี
  เล่ม 1 คู่มือการซ่อมเสริมฯ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 2 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ พยัญชนะและสระ ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 3 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ คำผันวรรณยุกต์ ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 4 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 5 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 6 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 7 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ คำควบกล้ำ ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 8 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ คำที่มีอักษรนำ ดาวน์โหลดที่นี่
  เล่ม 9 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมฯ คำที่มีตัวการันต์ ดาวน์โหลดที่นี่

3. กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
    ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา


    * คู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ระดับประถมและมัธยมศึกษา
      จำนวน 15 เล่ม ดาวน์โหลดฟรี
  เล่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษา
  เล่มที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษา 
  เล่มที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษา 
  เล่มที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษา
  เล่มที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษา

web counter


.
Uttaradit Primary Educational Service Area Office 1
91/7 M.3
 Chalermraj-Pardvaree Rd.Tambol Pasao
Amphur Muang Uttaradit Province 53000
เลขที่ 91/7 หมู่ 3 ถนนเฉลิมราชย์พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1