...การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 
     
 
     
     
       1. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
          การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
          ทับซ้อน ปี 2565
 
 
 
     
     
     
       2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
         ความเสี่ยงฯ
 
     
     
     
     
       3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคณะกรรมการ
         วิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
;