อำนาจหน้าที่ - - -- > สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1.....


***
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
      ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้


*** 1. ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
               กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือ
               กฎหมายอื่น และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
         (1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร การศึกษา
              ให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         (2) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาร่วมกับ
              สถานศึกษา
         (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่
               การศึกษา
         (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด


*** 2. ตามข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
             ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
             กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจ
              หน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
              มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
        (1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
              การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
        (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และ
              แจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
              งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
        (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
        (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
        (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
        (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ และ
               พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
        (7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
        (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
               ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
        (9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
        (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
        (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
                และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่
                การศึกษา
         (12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
                ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
        สำนักงานเขตอาจมีอำนาจหน้าที่ นอกเหนือไปจาก ที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้โดยความเห็นชอบ
        ของคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
*** 3. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34
        วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงกำหนด
        หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบ
        คำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม
        ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 และประกอบคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561
        ข้อ 5 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
        มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
        (1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
              มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
        (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
              และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
              การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
        (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
        (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
        (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
        (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
              การจัดการ และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
        (7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
        (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
              ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
         (9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
         (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
         (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
         (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
         ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
                 (1) กลุ่มอำนวยการ
                 (2) กลุ่มนโยบายและแผน
                 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
                 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
                 (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน
                 (10) กลุ่มกฎหมายและคดี
          ข้อ 7 ให้ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
                 (1) กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                      (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                      (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
                      (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
                      (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
                      (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
                      (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
                      (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
                      (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
                      (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่
                            งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
                      (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                 (2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                      (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
                            แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
                      (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
                      (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
                      (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                      (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                      (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
                      (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
                      (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
                      (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                      (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
                      (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                      (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
                      (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
                      (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
                      (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
                      (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชีงานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
                      (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                     (ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
                     (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
                     (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
                           จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                     (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน
                           การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                     (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
                     (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
                     (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตรประจำตัว
                            และการขออนุญาตต่าง ๆ
                     (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
                     (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                     (ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
                     (ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
                     (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
                     (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                     (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
                     (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                     (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                     (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
                           และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
                     (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
                     (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
                     (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตาม
                           และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
                     (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
                     (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
                     (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่กํารศึกษา
                     (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
                     (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
                     (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล
                           ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
                     (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
                     (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
                     (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์
                          นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
                     (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
                     (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน
                           และนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                     (ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
                     (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
                     (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                     (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
                     (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                      (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
                      (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
                      (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
                      (ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
                      (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                 (10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                      (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
                      (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
                      (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
                      (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
                      (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
                      (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
                      (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
                      (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                      (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
                      (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


  ***** สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ตั้งอยู่เลขที่ 91/7  ถนนพาดวารี  หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
   จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53000 โทรศัพท์ 055 817760 โทรสาร055 817759 เว็บไซต์ http://www.utdone.net ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
   ระหว่างละติจูดที่ 17 องศา 37 ลิปดา และ 19 องศา 30 ลิปดา ลองติจูดที่ 100 องศา 05 ลิปดา  และ 101 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์
   5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตร  และโดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร มีเขตพื้นที่บริการ 5 อำเภอ คือ
   1) เมืองอุตรดิตถ์ 2) ตรอน  3) พิชัย 4) ลับแล  และ 5) ทองแสนขัน
               ลักษณะภูมิประเทศของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มี 3 ลักษณะ คือ
  1. ที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้ำน่าน และลำน้ำสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อยู่ในเขตอำเภอ
     ตรอน พิชัย และบางส่วนของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล และทองแสนขัน
  2. ที่ราบระหว่างภูเขาและบริเวณลูกคลื่นลอนลาด บริเวณวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางด้านเหนือ และด้านตะวันออกของ
      จังหวัด ประกอบด้วยที่ราบแคบๆ ระหว่างภูเขาตามแนวคลองตรอน คลองแม่พร่อง ห้วยน้ำไคร้ และลำธารสายต่างๆ สลับกับภูมิประเทศ
      เป็นภูเขาในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล
  3.  เขตภูเขาและที่สูง  มีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด  โดยเฉพาะเขต
       อำเภอเมือง อุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ มีความชื้น และ
       ความร้อนสูงในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด อากาศเย็นสบายในฤดูหนาว และมีฝนตกชุก ในฤดูฝน
               จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างในแดนล้านนาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพ มหานคร โดยทางรถยนต์ 491
   กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตร จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ ประมาณ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
   อุตรดิตถ์ เขต 1 ครอบคลุม 5 อำเภอ มีพื้นที่ประมาณ 3,010.87 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 45 ตำบล 417 หมู่บ้าน

   

อำเภอ

พื้นที่

เขตการปกครอง

ตำบล

หมู่บ้าน

เทศบาล

อบต.

ห่างจากจังหวัด

เมืองอุตรดิตถ์

756.48

17

158

11

7

 

 

ตรอน

314.50

5

47

2

5

22 กม.

 

พิชัย

736.68

11

98

2

11

45 กม.

 

ลับแล

448.77

8

65

4

6

8 กม.

 

ทองแสนขัน

754.44

4

49

1

4

42 กม.

 

รวม

3,010.87

45

417

20

33

 

 


  

    by : กลุ่มกฏหมายและคดี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1    :    2565