ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็น การประชุมชี้แจงการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net)
ปีการศึกษา 2565 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมตัวแทน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันใน
ระดับภาค/ชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ทั้งในรูปแบบ
Onsite ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องสีหราชบอลรูม
โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด
ร่วมพิธีวันครู จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 67
ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หอประชุมสตรีอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี์ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วย ดร.เมตตา แสวงลาภ รอง ผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด
ร่วมพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลา
กลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566
ชมรมกอล์ฟ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรม
แข่งขันกอล์ฟการกุศล “UTD1 GOLF DAY2023”
ณ สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิตติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อนำเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสนับสนุน
เข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ประสบ
อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ หรือเสียชีวิต เพื่อสร้าง
โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อ
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูปฐมวัยโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้าง
จิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่)
สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพฝีมืองานช่างลูกจ้างประจำสู่มือ
อาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้อง
ประชุมเหล็กนำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถ
กรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการ
เสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนทางด้าน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ด้านวิชาการและ
เทคโนโลยี ณ ห้องประชุมพรหมวิหาร 4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานในการอบรมโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565
ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
และติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา
ที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
มอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการ
ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละคณะที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบแต่ละภารกิจ แต่ละกิจกรรม
ให้มีความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์
และวิธีการแข่งขัน มีความโปร่งใส ยุติธรรม
และแต่ละสนามการแข่งขัน


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 13 ธันวาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธาน ในพิธีการเปิดอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุและ เจ้าหน้าที่การเงินของ
โรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด
ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 9 ธันวาคม 2565
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายมงคล
รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยผอ.
กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องร่วม
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาทั่วประเทศโดยระบบ Online ทาง 
Video Conference ส่งสัณญาณจาก
สพฐ. ณ ห้องประชุมหลง-หลิน ลับแล
ซึ่งมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.
เป็นประธานการประชุม


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 2 ธันวาคม 2565
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายมงคล
รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน
การประชุมประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนใน
สังกัด ณ บริเวณริมสระน้ำ ภายในบริเวณ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในรูปแบบสภากาแฟ
ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ Outdoor


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช
นายอาคม สีพิมพ์สอ และ ดร.ละออ วันจิ๋ว
รองฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลง
พื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียน
ในวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2565 ทุกโรงเรียนในสังกัดโดยพร้อมกัน


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 นำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมทำบุญ ตักบาตร
ฟังธรรม ตามโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด
ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 
5 จังหวัด
อุตรดิตถ์” 
โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน
ในพิธี  ณ วัดหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 3 ตุลาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 และบุคลากร ร่วมทำบุญกับคณะ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร น.ร.
จากสถานศึกษาในสังกัดอำเภอตรอน
และผู้ปกครอง ชุมชน คณะศรัทธาวัด
บ้านใหม่โพธิ์เย็น  อำเภอตรอน ตาม
โครงการ “งดเหล้า เข้าพรรษา ทำบุญ
5 วัด 5 อำเภอ


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 11 กันยายน 2565
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.ศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ หรือ ITA Online ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมสีหราช
จังหวัดอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 12 กันยายน 2565
นายมงคลรุณธาตุผอ.สพป.ศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
ของมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับนักเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ซี่งได้รับจัดสรรทุนจากมูลนิธิ
ส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์ จำนวน 76 ทุนๆ ละ 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 76,000 บาท


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 9 กันยายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำภูมิปัญญาท้องถิ่น
“การทำขนมเทียนแก้ว ของดีเมืองพิชัย” 
ที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
ได้รับการเรียนรู้ทักษะอาชีพจาก หลักสูตร
ท้องถิ่นของโรงเรียนชุมชนบ้านโคน เผยแพร่
ผ่านรายการ ห้องนั่งเล่า ทางโทรทัศน์ดิจิทัล
NBT Phtisanulok


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 กันยายน 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดโครงการติดตามความก้าวหน้า
ของการดำเนินงานมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย ณ โรงเรียนบ้านน้ำลอก (รัฐราษฎร์รัง
สรรค์) อำเภอทองแสนขัน มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทยเป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณ
กุศลและเป็นเครือข่ายของศุภนิมิตสากลวัตถ
ุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว
และชุมชนยากไร้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาล
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นโดยมี ดร.วิมลรัตน์
สีสัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือและ
ภาคกลางของมูลนิธิศุภนิมิตฯผู้แทนมูลนิธิฯ
และคณะ ร่วมลงพื้นที่ติดตามฯ


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 กันยายน 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 7 กันยายน 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปี
2565 ณ ห้องคัทรียา  โรงแรมฟรายเดย์
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 6 กันยายน 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจาก สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมตักบาตร ทำบุญกับคณะ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร จากร.ร.
ในสังกัด ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลับแล โดยมี
พุทธศาสนิกชน คณะผู้ปกครอง ชุมชน ร่วม
ตักบาตร ทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา
ในวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10  ณ วัดเสาหิน
อำเภอลับแล


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 27 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ณ.ห้องคัทลียา
ชั้น4 โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 30 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกๆ นักเรียน ร่วมทำบุญวันพระแรม
14 ค่ำ เดือน 9 ณ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 27 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือ
ข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช 


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 22 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งที่ 3/2565
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ให้สัมภาษณ์สดในรายการ ห้องนั่งเล่า NBT
Phisanulok ซึ่งสัญจรมาดำเนินรายการ ณ
เฮือนลับแล เมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดย มี นายพิทักษ์ สนประเทศ ผอ.ร.ร.
ชุมชนวัดบรมธาตุร่วมให้สัมภาษณ์ และน.ร.
ร.ร.ชุมชนวัดบรมธาตุ ร่วมแสดง ทักษะ
การเป็นมัคคุเทศก์น้อย


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และสนับสนุนการศึกษาการจัดการเรียนรวม
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปีงบประมาณ2565
(นโยบายเร่งด่วน สพฐ.Learning Loss) ณ ห้อง
ประชุมคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) สถานศึกษา
เครือข่าย หลักสูตรเสริมวิชาชีพ ประจำปีการ
ศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 9 สิงหาคม 2565
นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของ
สภากาชาด ซึ่งเป็นการดำเนินการสานต่อ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
การเรียนรู้ เพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อ
แก้ปัญหาในการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้แก่เด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ฯ


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม พัฒนา
คุณภาพ และสนับสนุนการศึกษาการ
จัดการเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
(นโยบายเร่งด่วน สพฐ.Learning Loss)
ณ ห้องประชุมคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 สิงหาาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษา กิจกรรมผู้พิทักษ์อนามัย วัยเรียน
 วัยรุ่น ก้าวไกล รอบรู้ ใส่ใจ สุขขาพ ปลอดภัย
โรคโควิด-19 ในสถานศึกษา 
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 1 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ
ผู้แทนบุคลากรในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม
พรรษา สมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2565 


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 28 กรกฎาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วย นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2565
...ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายมงคล  รุณธาต
เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
ในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2565
...ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายมงคล  รุณธาต
นำ ผู้บริหารสถาน ศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และ นักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัด
อำเภอทองแสนขันและคณะบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ร่วมกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา ทำบุญ 5 วัด
5 อำเภอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1” ณ วัดเขาใหญ่
สามัคคีธรรม บ้านนาป่าคาย อำเภอทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2565
...ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายมงคล  รุณธาต
ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิด
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัด
อุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565
...ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายมงคล  รุณธาต
ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สัญจร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำพี้
มิตรภาพที่ 214 อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565
...ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบหมายให้
ดร.ละออ วันจิ๋ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะภาษา โครงการรักษ์ภาษาไทย
ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ณ ร.ร.วัดอรัญญิการาม


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 28 มิถุนายน 2565
...นายมงคล รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดมหกรรม ชิม ช็อป
เช็ค แชร์ ถิ่นลับแล ภูเขากินได้ ณ โรงเรียน
บ้านห้วยใต้ อำเภอลับแล ซึ่งโรงเรียนใน
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ตั้งอยู่ใน
เขตอำเภอลับแล ร่วมมือกันจัดมหกรรม
โดยมีโรงเรียนบ้านห้วยใต้เป็นเจ้าภาพหลัก


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 26 มิถุนายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สร้าค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริตให้สังคม(สื่อป้องกันการทุจริต)
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแฯ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
กลุ่ม DLICT สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 25 มิถุนายน 2565
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ ได้รับถ้วยเกียรติยศ
รางวัลพระราชทาน รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับประเทศ จากสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Clip Youtube รายงานการศึกษาจาก
สารานุกรมไทย เล่มที่ 27 เรื่อง
ไฮโดรพอนิกส์ โดย ร.ร.บ้านวังถ้ำ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 24 มิถุนายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล  รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรใน
สังกัดร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุน
การศึกษาแก่ลูกๆ นักเรียน “ปันสุขให้ลูกๆ
นักเรียน”
ณ โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 26 มิถุนายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสื่อ
สร้างสรรค์สร้าค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม
(สื่อป้องกันการทุจริต) ตามโครงการเสริม
สร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปี 2565
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 21 มิถุนายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : 20 มิถุนายน 2565
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำ
เดือนมิถุนายน 2565 โดยมีรอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศน.และ
ผอ.ร.ร.และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 18 มิถุนายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
อุตรดิตถ์เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษา
ระดับปฐมวัย” จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 18 มิถุนายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
อุตรดิตถ์เขต 1 เปิดโครงการอบรมการผลิตสื่อ
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย จัดโดย
กลุ่มนิเทศฯ ณ ห้องประชุมลางสาด


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 27 เมษายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : 26 เมษายน 2565
นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อติดตาม ประเมินผลประเด็นนโยบาย
เร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
ธิการที่ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 22 เมษายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : NBT Phitsanulok  
นำโดย นางสาวศิวพร  แก้วดวงฝ่าย
ผู้ดำเนินรายการจาก NBT Phitsanulok
พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ถ่ายทำสกู๊ปมาตรการการจ่ายเงินเยียวยา
นักเรียน 2000 บาท ของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่ง โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง เป็น 1 โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 21 เมษายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานใน
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย สายที่ 1
ชั้นประถมมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ประจำปี 2564  เบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 11 เมษายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : จัดพิธี “รดน้ำขอพร”
เนื่องในวันปีใหม่ไทย 2565  ณ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายมงคล รุณธาตุ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดขึ้นเพื่อเป็นการ
สืบสานประเพณีไทยและเป็นสิริมงคลในการ
เริ่มต้นปีใหม่ไทย 2565 อีกทั้งเป็นการเสริม
สร้างความรัก ความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกัน
ของ “ครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1”


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 เมษายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม
ผู้ตรวจราชการ ศธ. ประจำเขตตรวจราชการที่ 17
ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี
เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รก.ศึกษาธิการภาค 17
นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
การแนะแนว สพฐ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจ
ราชการเพื่อติดตามประเมินผลประเด็นนโยบาย
เร่งด่วน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ
หอประชุมร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 5 เมษายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565
เป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 30 มีนาคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นประธานการ
ประชุมสื่อสาร เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความ
เข้าใจ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในของสถานศึกษา ตามกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2561 ประจำปี 2565 โดยผ่านระบบ
ออนไลน์ Microsoft Team 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 31 มีนาคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายและ
ให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ฯ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 15 มีนาคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1:นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
ผอ.พิษณุโลก เขต 1 ประธานกรรมการ นายไท
พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ นาย
ประเสริฐ จั่นแก้ว ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็น
กรรมการและเลขาฯ ในการประเมินสัมฤทธิผล
การ ปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
ตำแหน่ง ผอ.สพท. นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 มีนาคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1:จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน
“วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครูและการเข้าใช้
โปรแกรม School Health Hero”เขตสุขภาพ
จิตที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 4 มีนาคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1:ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่
อาคาร”๙๙ปี”โรงเรียนบ้านในเมือง พร้อมมอบ
นโยบายแก่ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
มอบทุนการศึกษากองทุน ดร.เจริญ เจริญ
รัชภาคย์ และกองทุน พ่อแดง-แม่ยี
วัฒนพานิช จำนวน 42 ทุน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิด
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
“การประเมินตามสภาพจริง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Ative Learning
ในยุค NEW Normal” ในรูปแบบ Online
ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Team
โดยมี ดร.ละออ วันจิ๋ว และ นายอาคม
สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เข้าร่วมรับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นการอบรม
ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
Microsoft Team 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 35 โรงเรียน
เข้ารับหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมื่อ 18 พ.ย.2564
ณ หอประชุมน้ำเงิน ชมพู
โรงเรียนอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย รองฯ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย
ศึกษานิเทศก์ ประชุมทางไกลผ่านระบบ
Google Meet ร่วมผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สพฐ. ปี พ.ศ.2564 จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อ
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 31 มกราคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: จัดการประชุมคณะ
กรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา
2564 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิด
การประชุมชี้แจง และมอบนโยบายในการ
ดำเนินการและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯ  


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 24 มกราคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการ
ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และ
ผอ.ร.ร.คุณภาพของชุมชน/โรงเรียน Stand
Alone ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ ห้อง
ประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 20 มกราคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายอาคม สีพิมพ์สอ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมให้
สัมภาษณ์ในการดำเนินการถ่ายทำรายการ
Kidsดี เวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่ง จาก
NBT Phitsanulok  ตอน“เด็กอิ่มท้อง
น้องอิ่มใจ” ณ โรงเรียนบ้านวังเบน
(ภูธรอุปถัมภ์)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 13 มกราคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการ
ประชุม #สรุปผลการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1ภาคเรียนที่2/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขค 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 12 มกราคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: พิธีรับมอบถุงยังชีพ
พระราชทาน ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
เวชภัณฑ์พระราชทาน ข้าวสารและแมส
พระราชทาน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 12 มกราคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายผล ดำธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน
ในการหว่านข้าวเปลือกลงแปลงนา
#โครงการทำนานอกห้องเรียนสืบสานข้าว
ของพ่อ  ของโรงเรียนบ้านชำทอง


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 7 มกราคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1และ นายธนศุภกิจ
เชื้อน่วม ผอ.ร.ร.บ้านชำสอง ได้รับเชิญให้
สัมภาษณ์สดผ่านระบบ ZOOM ในรายการ
NBT nort  รวมใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน ประเด็น
#วันเด็กวิถีใหม่ ในยุคโควิด-19 ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่
  https://fb.watch/anMeK_6ryC/   


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 27 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิด
การประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักย
ภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Preformance Agreement : PA สำหรับ
ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 25 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 แสดงความยินดี
กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ข้อแนะนำการ
ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในความเป็น
“ครู” แก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดสพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 25 คน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 21 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 19 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: 18-19 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุมสัมมนา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะ-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Preformance Agreement:PAสำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดทุกคน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 18 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.
อุตรดิตถ์เขต1และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่
ทุกโรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ติดตามการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้น 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 9 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายปกิจพจน์
กมลวรเดช รองผอ.สพป.สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
พร้อมด้วย คณะทำงานของสพฐ.ประกอบด้วย
นางวัชรา คำภู่ นักวิเคราะห์ฯ นายบุญญฤทธิ์
ตุ้มพงศ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงแรมเอเซียฯ กทม.


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 9 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.
ละออ วันจิ๋ว รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญ
ตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 3 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1:สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก หรือ
NBT Phitsanulok ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ
“Kidsดี” เวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่ง ณ
โรงเรียนบ้านดอนโพ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ตอน “เรียนรู้อาชีพในโรงเรียน” 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: เป็นเจ้าภาพในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ)
ในรูปแบบออนไลน์ (28-30 พ.ย.2564)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1:นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล
รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัด
อุตรดิตถ์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะประธานคณะ
กรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 :นายมงคล  รุณธาตุ
ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์
ผ่านระบบ Zoom ในรายการ NBT nort
รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ประเด็น #เปิดเรียน
on site ในยุโควิด 19


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 :นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
อุตรดิตถ์ เขต 1 นำทีมบุคลากรซึ่งประกอบด้วย
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน และ
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่
เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดการเรียน
การสอนแบบ On-Site เป็นครั้งแรก


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 25 ตุลาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 :จัดโครงการประชุมสัญจร
ผู้บริหารสถานศึกษาโดย นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม
และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในทุกจุดที่จัดให้มี
การประชุมสัญจร เนื่องจากมีนโยบายและ
ข้อราชการที่มีความจำเป็นต้องชี้แจง ทำความ
เข้าใจและมอบหมายการดำเนินการให้กับ
ผู้บริหารสถาน ศึกษาในสังกัด 136 แห่ง


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 19 ตุลาคม 2564
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารใน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและ
บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกล
Video conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 18 ตุลาคม 2564
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : การให้บริการซ่อมบำรุง
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนใน
โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(CLTV)สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ตามนโยบาย
ของ สพฐ.ที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกันดำเนินงานในการบริการซ่อมบำรุง
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน
ภายใต้โครงการ DLTV R Service


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 17 ตุลาคม 2564
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน
สังกัด เพื่อสำรวจสภาพบริบท และทำความรู้จัก
โรงเรียนในสังกัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียน
ตามนโยบายและสอดคล้องสภาพบริบท และ
ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนเพิ่มขึ้น


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (กลุ่ม DLICT,
              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ )
เมื่อ 15 ตุลาคม 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายปกิจพจน์
กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ตรวจ เยี่ยมการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง
นำโดยนายวิเชียร กลัมภัก และนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ซ่อมอุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียมที่ชำรุด ให้สามารถใช้การได้


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (กลุ่ม DLICT,
              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ )
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายปกิจพจน์
กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ตรวจ เยี่ยมการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัดอำเภอพิชัย
นำโดยนายวิเชียร กลัมภัก และนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ซ่อมอุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียมที่ชำรุด ให้สามารถใช้การได้


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (กลุ่ม DLICT,
              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ )
เมื่อ 11 ตุลาคม 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เยี่ยมชมการซ่อมอุปกรณ์
รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัด
นำโดยนายวิเชียร กลัมภัก และนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ซ่อมอุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียมที่ชำรุด ให้สามารถใช้การได้


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำรองผู้อำนวยการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ
เตรียมความพร้อมของ 136 โรงเรียนในสังกัด
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน แบบ
On-Site เมื่อเปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน2564
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (กลุ่ม DLICT,
              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ )
เมื่อ 5-7 ตุลาคม 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) และกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการ
ให้บริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของ
โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยวิทยาลัย สารพัดช่างอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 7 ตุลาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล  รุณธาตุ ผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
บ้านเด่นสำโรง เขตอำเภอตรอน มี นางมลธิชา 
เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 7 ตุลาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล  รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนซึ่งงดการจัดการเรียนการสอน
แบบ  Onsite ในช่วงการแพร่ระบาดของ
Covid-19 ณ โรงเรียนบ้านวังดิน อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 5 ตุลาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล  รุณธาตุ
ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ได้มอบ
นโยบายในการบริหารจัดการศึกษาและการจัด
การเรียนรู้
สู่ผู้เรียน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  5 ตุลาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีลั่นระฆังโรงเรียน
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดอุตรดิตถ์
ดีเดย์ “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน
เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม
”จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอ
ลับแล


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  30 กันยายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประทานในพิธี
รับตราพระราชทานบ้านนักวืยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  23 กันยายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : จัดให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศในกิจกรรม พัฒนาโปรแกรมระบบสนับ
สนุนการ บริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา(AMSS++) ประจำปี งบประมาณ
2564 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  23 กันยายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายปกิจพจน์  กมล
วรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาน
ศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาล
อุตรดิตถ์ แห่งที่ 2


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  21 กันยายน 2564
 เมื่อ 16-17 กันยายน 2564 สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน
วาระที่เกษียณอายุราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ
2564 โดยมีนายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1เป็นประธานในพิธีซึ่งในปีนี้
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน เป็นผู้เกษียณอายุราช
การในปีงบประมาณนี้ด้วยโดยมี รอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วยนายปกิจพจน์ 
กมลวรเดช,  นายอาคม สีพิมพ์สอ,นายวัลลภ
วิบูลย์กูล เป็นผู้แทนมอบประกาศเกียรติคุณ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริตเป็นผู้เสียสละอุทิศตนและทำคุณประ
โยชน์อย่างดียิ่งให้กับนายชัชชัย ทับทิมอ่อน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  15 กันยายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : การสนทนากลุ่ม
Focus grou การจัดการศึกษาในช่วงสถาน
การณ์เกิดโรคระบาด (Covid-19) ณ
ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์ 


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (สพฐ.)
ข่าว : นายธนศุภกิจ เชื้อน่วม ผอ.ร.ร.บ้าน
ชำสอง เมื่อ  8 กันยายน 2564สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 : ในรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ. โดย
สพฐ.ได้คัดเลือกคลิปวีดีโอโรงเรียนในสังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้แก่โรงเรียนบ้าน
ชำสองได้นำเสนอการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์โควิด

download clip ได้ที่นี่..


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  7 กันยายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานการจัดทำผลงาน การดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019(Covid-2019)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  6 กันยายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ให้กับโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 24 สิงหาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง
ประชุมเหล็กน้ำพี้ พร้อมทั้งบรรยายประโยชน์
และการนำผลการสังเคราะห์ SAR ของ
สถานศึกษาไปใช้


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 19 สิงหาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: จัดให้มีการนำเสนอ
ผลงาน กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการ
โรงเรียนสุจริต)  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ 


โดย : สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (สพฐ.)
ข่าว : สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ
เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.
พัชรินทร์ ไชยนิลวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
น.ส.กานต์พิชชา เรือนคำ ร่วมประชุม ผอ.สพท.
ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 รูปแบบออนไลน์
ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ผอ.สพท.
ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ
ที่ 17 ทั้ง 16 เขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุม ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดย
ห้องประชุมขวัญชนก สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 10 สิงหาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: จัดการประชุมประจำ
เดือนสิงหาคม 2564 โดนระบบ Conference
ผ่านระบบ Google Meet ส่งสัญญาณไปยัง 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ผู้อำนวยการโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายเข้าประชุมร่วมกัน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายให้กับคณะ
กรรมการจัดทำรายงานการประเมินตัวชี้วัดที่ 4
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1:ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  โดยส่ง
สัญญาณจากสถานีต้นทาง ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไปยังจุดรับ
สัญญาณ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จำนวน 24 กลุ่ม


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 9 กรกฎาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ณ ห้องประชุม เหล็กน้ำพี้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความปลอดภัย มั่นคงด้านไซเบอร์ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 8 กรกฎาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายปกิจพจน์ กมลวรเดช
นายอาคม สีพิมพ์สอ และ นายวัลลภ วิบูลย์กูล
รองผอ.สพปอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบคู่มือครู แผน
การจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรม
การเรียนรู้สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ในรูปแบบอุปกรณ์สำรอง
ข้อมูล(Flash Dive) ที่ได้รับจัดสรรจากมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  6 กรกฎาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายปกิจพจน์ กมลวรเดช
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ
2564  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  25 มิถุนายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน
Sinovac เข็มที่ 1 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชนนีอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ในชุดที่ 1 จำนวน
300 รายโดยจัดสรรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงสูง และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  15 มิถุนายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : การประชุมขี้แจง
การดำเนินการตามกระบวนการรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  24 มิถุนายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : ประชุมชี้แจงการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  23 มิถุนายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การดำเนินงานการรายงาน
ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  15 มิถุนายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดโดยนำระบบ
Google Meet ใช้ในการดำเนินการ
ประชุมทางไกล ส่งสัญญาณจาก
สถานีต้นทาง ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ ไปยังสถานีปลายทาง
24 แห่ง


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  22 พฤษภาคม 2564
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : สถานีโทรทัศน์ Nbt
Phitsanulok ในการถ่ายทำรายการรอบภูมิภาค
ตอน การดำเนินการตามมาตรการและ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ Covid-19 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องผู้อำนวยการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  20 พฤษภาคม 2564
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  14 พฤษภาคม 2564
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
จากต้นทางห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ไปยังปลายทาง 24 กลุ่ม
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็น
การลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นการแพร่ระบาด
ของ Covid-19


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  8 เมษายน 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายวัลลภ
วิบูลย์กูล รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้อง
ประชุมเหล็กน้ำพี้ โดยมี นายอาคม สีพิมพ์สอ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้กำลังใจ
ผู้เข้าอบรมและคณะผู้จัดการอบรม


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  5 เมษายน 2564
    นายอาคม  สีพิมพ์สอ  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการศึกษา
มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน ด้วยโรงเรียนต้นแบบและ
เครือข่ายในสังกัดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตรอน 3
ณ โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  6 เมษายน 2564
    นายอาคม  สีพิมพ์สอ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “Donpho Robot 2021”
ณ โรงเรียนบ้านดอนโพ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  5 มีนาคม 2564
    คณะผู้สื่อข่าวจาก NBT /NBT Nort /ช่อง 9/
ช่อง 7/ข่าวสด/เดลินิวส์/ดาวใต้นิวส์ /AEC Online
และเว็ปสนุก ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ อ.พิชัย
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1เพื่อถ่ายทำการเรียนรู้
การสร้างอาชีพในโรงเรียนแบบครบวงจร จากฐาน
การเรียนรู้กิจกรรม”เลี้ยงกบ” สู่อาหารพื้นบ้าน
“หลามกบ” 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  2 เมษายน 2564
    นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริม
สร้างความเข้มแข็งและพัฒนระบบการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 1 เมษายน 2564

    "หลามกบ" โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ อ.พิชัย
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 "เลี้ยงกบสร้างรายได้ ให้โรงเรียน"


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  23 มีนาคม 2564
    การประชุมผู้ทำหน้าที่ประธานสนามสอบ
ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ได้แก่
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  20 มีนาคม 2564
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและ
ใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Active
Learning ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ
GPAS 5 Steps


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  16 มีนาคม 2564
    การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  9 มีนาคม 2564
    นายสุรินทร์  แก้วมณี  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจ
ราชการที่ 17 และคณะ เข้าตรวจราชการ
เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติและ
กรณีพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  1 มีนาคม 2564
    นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รองผู้อำนวย
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการ
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  1 มีนาคม 2564
    นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและ
บรรยายพิเศษในการประชุมชี้แจงแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  22 กุมภาพันธ์ 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมให้
สัมภาษณ์ ในรายการ “NBT Nort
รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน”


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  22 กุมภาพันธ์ 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning
ณ ห้องประชุมลางสาด


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  15 กุมภาพันธ์ 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดทำ MOU
กับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  11 กุมภาพันธ์ 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขับเคลื่อนความ
ร่วมมือการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV
โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุมหลงหลิน โดยมีผู้แทนจาก
สอศ. ได้แก่ ว.เทคนิคอุตรดิตถ์
ว.สารพัดช่างอุตรดิตถ์ และ ว.การอาชีพ
อำเภอพิชัย


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  9 กุมภาพันธ์ 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุม ผอ.ร.ร.
ในสังกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนส์ Google Meet
ณ จุดถ่ายทอดสัญญาณห้องเหล็กน้ำพี้ 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  1-2 กุมภาพันธ์ 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 การดำเนินงาน
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน
Stand Alone ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  4 กุมภาพันธ์ 2564
     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 Coaching  รอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
และเขต 2 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  20 มกราคม 2564
     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายชัชชัย
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายปกิจพจน์
กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ นายวัลลภ
วิบูลย์ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากร
ทุกคน ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY
เพื่อทำความสะอาดห้องทำงาน ฆ่าเชื้อเพื่อ
ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  20 มกราคม 2564
     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นายชัชชัย
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายปกิจพจน์
กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ นายวัลลภ
วิบูลย์ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
และรายงานงานการติดตามการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  13 มกราคม 2564
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการจัดประชุมทางไกลผ่าน Video
Conference กับหน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดี
สี่มุมเมือง 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  6 ธันวาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยชมรมเดินวิ่ง
เพื่อสุขภาพ UTD1 ,มูลนิธิส่งเสริมการ
ประถมศึกษา จ.อุตรดิตถ์,มูลนิธิเพื่อพัฒนา
การลูกเสือและยุวกาชาด จ.อุตรดิตถ์
จัดกิจกรรม UTD1 RUN FOR KIDS
MINI MARATHON 20201 ณ สวนสาธารณะ
หนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  18 พฤศจิกายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมครูผุ้ช่วย
เพื่อพัฒนาสุ่ครูมืออาชีพ โดยมีนายชัชชัย
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยาย
พิเศษ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์
จังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  10 พฤศจิกายน 2563
     ผวจ.อุตรดิตถ์ มอบนโยบายการบริหาร
ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  5 พฤศจิกายน 2563
     NBT พิษณุโลก ถ่ายทำรายการ Kidsfu
"แร่เหล็กดี น้ำพี้บ้านเรา" โดยมีนายปกิจพจน์
กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
และนายอาคม สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายสิทธิศักดิ์
จันทร์ดุ้ง ผอ.ร.ร.บ้านน้ำพี้ฯ ร่วมในรายการ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  2 พฤศจิกายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ต้อนรับคุณครู
บรรจุใหม่ จำนวน 41 คน ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  22 ตุลาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมใจร่วม
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  28 กันยายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมการจัด
การเรียนรุ้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอน
ณ สีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช วันที่
28-29 กันยายน 2563 โดยมีนายชัชชัย
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าประชุมได้แก่
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4-ป.6 โดย สสวท.ได้
คัดเลือก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นศูนย์
จัดการอบรม 1 ใน 15 ศูนย์ทั่วประเทศ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  24 กันยายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาลูกเสือหลักสูตรทบทวน
การจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ณ ค่าย
ลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายชัชชัย 
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดการอบรมและนายวัลลภ วิบูลย์กูล 
รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์  เขต 1 กล่าวรายงาน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  15 กันยายน 2563
     โรงเรียนบ้านดอนโพ รับการตรวจราชการ
จากศึกษาธิการภาค 17 และคณะ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ   15 กันยายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโครงการ
"โรงเรียนสุจริต"


โดย : NBT 11 จ.พิษณุโลก
ข่าว : NBT 11 จ.พิษณุโลก
เมื่อ   16 สิงหาคม 2563
     โรงเรียนบ้านปากคลอง อ.พิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เรียนรู้ทำไร่ทำนา
ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  10 สิงหาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดแสดงผลงานของ
โรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครู
เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา เมื่อ 7 สิงหาคม 2563 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  3 สิงหาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
คัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  28 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำข้าราชการครูและ
บุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 


โดย : OBEC Channel สพฐ.
ข่าว : สตผ.สพฐ.
เมื่อ   29 เมษายน 2563
     สตผ.การสร้างความรู้ความเข้าใจ
แบบติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ สพท. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563


โดย : NBT 11 จ.พิษณุโลก
ข่าว : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ   23 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บันทึกเทปถวาย
พระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 12
สิงหาคม 2563
.... บันทึกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  23 กรกฎาคม 2563
     บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓   
ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย จังหวัดพิษณุโลก  (NBT Phitsanulok) 
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  23 กรกฎาคม 2563
     ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรอง
ผอ.สพป. อต.1 บุคลากรภายใน สนง.ร่วมพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  21 กรกฎาคม 2563
     รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายปกิจพจน์ กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ
นายวัลลภ วิบูลกูล รับการ Coaching จาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  15 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา และเสวนาการบริหารงบประมาณ
ณ โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  9 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร ด้านการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุม
ลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  8 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมด้วยช่วยกัน
กิจกรรม 5 ส. ภายในบริเวณ สำนักงานฯ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  8 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สืบสารประเพณี
ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าป่า ณ
วัดดงสระแก้ว อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  3 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ออกนิเทศ
ติดตามการเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563
ในสังกัด 135 โรงเรียน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ  25 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ออกนิเทศ
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียน
ในสังกัด 135 โรงเรียน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  24 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน
รอบที่ 4


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  11 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมวิดีโอ
คอนเฟอเรนส์ ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
โดยนายชัชชัย ทับทิมอ่กน ผอ.สพป.
อต.1 รองฯปกิจพจน์ รองฯอาคม และ
รองฯวัลลภ ผอ.กลุ่ม ศน.และบุคลากร


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  9 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัด ผ่านวิดีโอคอน
เฟอเรนส์ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  2 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมคณะทำงาน
ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  1 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ติดตามการดำเนิน
การก่อสร้างโรงอาหารสำหรับโรงเรียนที่มี
นักเรียน จำนวนไม่เกิน 300 คน ที่จะใช้เป็น
สถานที่จัดทำอาหารและรับประทานอาหาร
หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  1 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รวมน้ำใจมอบ
เงิน เครื่องอุปโภคบริโภค ครอบครัวนักเรียน
ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  29 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พิจารณาจัดสรร
งบกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากตามเกณฑ์
และเงื่อนไขต้องจำเป็นและคุ้มค่าด้วยโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : สทร.สพฐ.
เมื่อ   28 พฤษภาคม 2563
     การประเชุมทางไกลผ่านวิดีโอ
คอนเฟอเรนส์"ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษา
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID
-19)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  20 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประมวลผลสอบ
มาตรฐาน และประชุมศึกษานิเทศก์ พร้อม
ลงพื้นที่ติดตามการเรียนรู้ online


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  15 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมทางไกล
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ผ่านวิดีโอคอน
เฟอเรนส์ Google Meet เพื่อแจ้งข้อ
ราชการและงานที่สำคัญ ก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  14 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมพร้อม
นักเรียนได้เรียนรู้ออนไลน์ ครูพบ น.ร.
และผู้ปกครอง


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  8 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่เชิงรุก
เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเปิดภาค
เรียน "ลูกหลานชาวอุตรดิตถ์ เขต ๑
ต้องได้เรียนรู้แม้จะอยู่ที่บ้าน"


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  5 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวัน "ฉัตรมงคล"
และปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  5 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประเมินผลงาน
ผลงานโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ปีกศ.2562


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  3 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ระดมความคิด
วิเคราะห์ "ส พ ป อ ต ๑ โมเดล มุ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถื เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ   16 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุม รอง
ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศ
เพื่อตรียมความพร้อมในการจัดประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รองรับการ
จัดการเรียนสอนที่จะเปิดเทอมในปีการ
ศึกษา 2563 วันที่ 1 ก.ค.2563 ณ ห้อง
ประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถื เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ   15 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมคณะ
กรรมการศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID 19) ณ ห้องประชุม
ลางสาด


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : อัครเดช แก้วบุญมา
เมื่อ   10 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมประชุม
คอนเฟอเรนส์ "ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
นำโดย ผอ.ชัชชัย ทับทิมอ่อน รองฯอาคม
สีพิมพ์สอ รองฯวัลลภ วิบูลย์กูล พร้อมด้วย
ผอ.กลุ่มฯบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูฯ
ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนโยบาย
และแผน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ ผอ.กลุ่มDLICT ปชส.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ร่วมประชุม ณ ห้องหลงหลิน


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : อัครเดช แก้วบุญมา
เมื่อ   8 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมประชุม
คอนเฟอเรนส์ การบันทึกข้อตกลง (MOU)
การปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป. ณ ห้อง
ประชุมหลงหลิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำโดยท่าน ผอ.ชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย
รองฯปกิจพจน์ กมลวรเดช รองฯอาคม
สีพิมพ์สอ รองฯวัลลภ วิบูลย์กูล


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : รองฯ อาคม สีพิมพ์สอ
เมื่อ   9 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมประชุม
คอนเฟอเรนส์ การบันทึกข้อตกลง (MOU)
การปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป. ณ ห้อง
ประชุมหลงหลิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำโดยท่าน ผอ.ชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย
รองฯปกิจพจน์ กมลวรเดช รองฯอาคม
สีพิมพ์สอ รองฯวัลลภ วิบูลย์กูล


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  31 เมษายน 2563
     1 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันข้าราชการ
พลเรือน”  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผวจ.
อุตรดิตถ์เป็นประธานมอบเกียรติคุณบัตรและ
ครุฑทองคำแก่ขรก.พลเรือนดีเด่น ระดับชาติ
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบ เกียรติบัตรแก่
ข้าราชการพลเรือดีเด่นระดับจังหวัด


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  31 มีนาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะผู้บริหาร
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากร
ทุกกลุ่มงาน ร่วมปรบมือเพื่อให้กำลังใจ
บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันและรักษา เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2016 (COVID-19)
ณ บริเวณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


โดย..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
        โดย อัครเดช แก้วบุญมา
เมื่อ   31 มีนาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดยนายชัชชัย
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อต.1 และ รอง ผอ.
สพป.อต.1ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากร ใน
สพท. ร่วมปรบมือให้กำลัง แพทย์พยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและ
รับมือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019(COVID
-19)ณ บริเวณ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
27 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1คัดกรอง
ผู้มาปฏิบัติงาน/ผู้มาติดต่อราชการ
เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติ
ตามคำสั่งการการป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-2019)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
26 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากร
เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า COVID-19


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
26 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ชมการสาธิต
และฝึกปฏิบัติจริง ในการใช้ถัง
ดับเพลิง


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
11 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ความพร้อมใน
การรับการตรวจราชการจากผู้แทน
สพฐ.ที่จะลงพื้นที่ตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
11 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นศูนย์การ
อบรมปลายทางรับสัญญาณถ่ายทอด
จากศูนย์อบรมต้นทาง สสวท. ผ่าน
สถานีโทรทัศน์ DLTV ให้ความรู้
กับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
9 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ต้อนรับ
ศึกษานิเทศก์ใหม่


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
5 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรม
“Big Cleaning Week จิตอาสา
สู่โคโรนาไวรัส”


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
3 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากร
ในสังกัด ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่ง
มาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี
2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยมี นายธนากร
อึ้งจิตรไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธี


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
2 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ยินดีต้อนรับ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1.รองฯ ปกิจพจน์ กมลวรเดช
2.รองฯ อาคม สีพิมพ์สอ
3.รองฯ วัลลภ วิบูลย์กูล
เมื่อวันที่ 28/02/2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
27 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรม
การ บรรยายในหัวข้อ
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับการ
จัดการสาธารณภัยและการ
ช่วยเหลือประชาชน” จากชุด
วิทยากร จิตอาสา 904


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
24 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมพัฒนา
ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดใน
โรงเรียน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
ผู้เข้าร่วมประชุม 140 คน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
21 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดกิจกรรมค่ายเสริม
สร้างคุณธรรม นำจิตอาสา พัฒนา
ภูมิคุ้มกัน โรงเรียนวัดอรัญญิการาม


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
13 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยม
สนามสอบ RT: Reading Test


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
13 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตั้งเป้า
ทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
นักวิทยาศาสตร์น้อย 100%


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
11 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมไว้
อาลัย ต่อการเกิดเหตุการณ์
กราดยิง ที่ จ.นครราชสีมาข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
11 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียม
ความพร้อมสอบ RT 11-14
ก.พ. พ.ศ.2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
7 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุม
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
5 กุมภาพันธ์ 2563
ก.ต.ป.น.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ร่วมหารือหาแนวทางขับเคลื่อน
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
1 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
O-NET ร.ร.ในสังกัดข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
31 มกราคม 2563
นักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รับมอบแว่นจากโครงการโลกสวย
ด้วยตาใสข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
25 มกราคม 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบ
การจัดทำตรวจสอบแก้ไขข้อมูล
ครูและบุคลากร โปรแกรม
P-School Checking Programข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
27 มกราคม 2563
ประชุมคณะกรรมการฯ การสอบ
O-NET ปีการศึกษา 2562ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
18 มกราคม 2563
ร่วมรำลึกพระคุณครู เนื่องใน
วันครู ปี 2563 จ.อุตรดิตถ์ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
7 มกราคม 2563
ร่วมพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหัก
และงานกาชาดประจำปี 2563
จังหวัดอุตรดิตถ์ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
5 มกราคม 2563
ร่วมกิจกรรม BANHUATAI
SCHOOL RUN FOR KIDSข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
3 มกราคม 2563
ร.ร.วัดวังกะพี้ฯ รับการตรวจราชการ
จากผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการโดย..OBEC Channel
17 มกราคม 2563
"ประชุมทางไกล อบรมการใช้ระบบ
ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครู
และบุคลากร" โปรแกรม PSCโดย..KamPorSchool KawTamPor
13 มกราคม 2563
"จากใจ เลขา กพฐ.ครูดีไม่มีอบายมุข"โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ครั้งที่ 41/2562
เวลา 08.00-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ครั้งที่ 40/2562
เวลา 08.00-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ครั้งที่ 39/2562
เวลา 08.00-09.00 น.