ข่าวโดย : สุปราณี ศรีเขื่อนแก้ว
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
  ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น และนโยบายเร่ง
ด่วน (Quick Win) สำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษา
ธิการ ประจำปีงบประมาณสพฐ. ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2567


ข่าวโดย : สุปราณี ศรีเขื่อนแก้ว
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่  วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567
   ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 พร้อมด้วยดร.ละออ วันจิ๋ว รองผอ.สพป
อุตรดิตถ์ เขต 1 ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และดร.สุนันทา รักพงษ์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบดิจิทัล
(O-NET Digital Testing) เพื่อกำกับดูแลการจัด
สอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และเกิดความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส


ข่าวโดย : สุปราณี ศรีเขื่อนแก้ว
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่  วันที่ 28 มกราคม 2567
ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
มอบหมายให้ ดร.เมตตา แสวงลาภ รอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารการจัด
ดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการกพฐ.
กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม บอลรูม
โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สุปราณี ศรีเขื่อนแก้ว
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่  วันที่ 18–20 มกราคม2567
ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 มอบหมายให้ ดร.เมตตา แสวงลาภ รอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย คณะศึกษา
นิเทศก์ ผอร.ร. และคุณครร.ร.วัดวังหมู(นิมมาน
โกวิท) เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อน
คุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงแรม
เอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 


ข่าวโดย : สุปราณี ศรีเขื่อนแก้ว
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566
ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล หัวหน้าสำนักงานลูกเสือ
จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับรางวัลกิจกรรม “ทำดี ทำเด่น
มีรางวัล” สามารถขับเคลื่อน #กิจกรรมลูกเสือ
ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ “ทำดี ทำได้ ทำทันที”
ที่โพสต์คลิปวีดีโอที่มียอด View Like และ Share
รวมกันสูงสุดของจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ลำดับ
ที่ 75 มอบโดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ณ
หอประชุมคุรุสภา


ข่าวโดย : สุปราณี ศรีเขื่อนแก้ว
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566
ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1
ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล เป็นประธานในพิธีรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2565 และประจำปี
พ.ศ. 2566


ข่าวโดย : สุปราณี ศรีเขื่อนแก้ว
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566
ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดร.เมตตา แสวงลาภ
รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ สู่การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
“จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน”


ข่าวโดย : สุปราณี ศรีเขื่อนแก้ว
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 กำหนดจัดงานแข่งขันศิลป
หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน
มาเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ได้มีโอกาสแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่าง
วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2566์


ข่าวโดย : สุปราณี ศรีเขื่อนแก้ว
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566
ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานในพิธี พร้อมด้วย
ดร. ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
คณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา เข้าร่วม
กิจกรรม “ประชาชนอุทิศเปลี่ยนโลกพาเพลิน
…เดินงานวัด” ณโรงเรียนประชาชนอุทิศ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สุปราณี ศรีเขื่อนแก้ว
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหา
ธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 ในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือ
จ.อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สุปราณี ศรีเขื่อนแก้ว
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.ศธ.เป็นประธาน
เปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ให้แก่
ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 245 เขตทั่วประเทศ และคณะ
ทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 300 คน
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ.
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงนโยบาย
และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ
สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต
แด่ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่
โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศ
เกียรติคุณบัตรของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานแด่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุ
ราชการ


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566
นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้ารับมอบเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ของจังหวัดอุตรดิตถ์
 จาก นายสมหวัง
พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธาน
ในพิธีเปิด “งานตลาดนัดคุณธรรมและการยกย่อง
เชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์”ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  โดยสำนักงานวัฒน
ธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และ
จังหวัดคุณธรรม โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ฯ


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566
คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตาม
ข้อตกลง(PA) นำโดย ดร.อโณทัย\ ไทยวรรณศรี
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สพฐ.ประธานคณะ
กรรมการ พร้อมด้วย นายธวัช คงเติม อดีต
สพท. ผู้ทรงคุณวุฒิ นายชนาธิป ทุ้ยแป
ผอ.สทศ. สพฐ.และนักทรัพยากรบุคคล จาก
สพฐ.ทำหน้าที่เลขาฯและผช.เลขาฯซึ่งงเป็นการ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)
ของข้าราชการครฯ ตำแหน่งผอ.สพท.2566
ของ นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช ดร.ละออ
วันจิ๋ว และ ดร.เมตตา แสวงลาภ รอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีและมอบ
นโยบายการปฏิบัติงานในบทบาทและหน้าที่ 
ครู
 แก่บุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจ
ุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร
ูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ.
ซึ่งเข้ารายงานตัวจำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุม
ลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านUTD ONE
ด้วยนวัตกรรม Active Learning
 ณ บริเวณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี รองผู้อำนวยการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วย นาย
ปกิจพจน์ กมลวรเดช ดร.ละออ วันจิ๋ว และ
ดร.เมตตา แสวงลาภ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ครู บุคลากร และ
นักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมทักษะชีวิต “รู้คิด รู้ทัน
เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด BE SMART SAY
NO TO DRUGS” ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านชำสอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริใน
สถานศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงลงสู่สถานศึกษา“การทำนาโยน” ณ
โคกหนองนาโรงเรียนบ้านชำสอง โดยมี
นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัยเป็น
ประธานในการเปิดกิจกรรม ฯ


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566
NBT Phitsanulok ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านกองโค
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ถ่ายทำรายการ 
#KIDS ดี เวทีสำหรับเด็กเก่งและเด็กดี ตอน 
#ทักษะอาชีพ ทักษะพอเพียง ลาวเวียงกองโค
โดย นายนิรัติ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและ
คณะครู บุคลากร นักเรียนร่วมกันถ่ายทอดการ
เรียนรู้ทักษะอาชีพที่โรงเรียนจัดให้กับผู้เรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ และวิถีชีวิต #ลาวเวียง 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยมี นายจตุรนต์ บุญเสือ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ และคุณครูผู้รับผิดชอบ
ในการจัดการเรียนรู้พื้นฐานอาชีพและ
กิจกรรมผู้เรียน ร่วมรับการถ่ายทำ สารคดี
@NBT จากทีมงาน NBT Phitsanulok


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการเพื่อการจัดการเรียนการสอนโครงการ
ห้องเรียนเสริมทักษะ ณ ห้องประชุมทวีวรรณ
ว.เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ซึ่ง ดร.เมตตา แสวงลาภ
รองผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้กล่าวรายงานต่อ
ประธานในพิธีให้ทราบถึงวัตถุประสงค์โครงการ
ห้องเรียนเสริมทักษะ แก่ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นทางเลือกในการ
เรียนรู้วิชาชีพที่ผู้เรียนสนใจและมีความถนัดโดย
เป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่าง สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 บริษัทซีพีออล์จำกัด (มหาชน)
ว.เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และว.เทคโนโลยี
อุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำโดย นายสมพงษ์ ธรรมชัย ผอ.ร.ร.บ้านป่ากะพี้
นำเสนอ “วาฬวิบวับ”แชมพูหรือยาสระผมชั้นเยี่ยม
ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ในรายการ
“ห้องนั่งเล่า” ช่วงสรรหามาเล่า ทางสถานีโทรทัศน์
NBT พิษณุโลก ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา และสอดคล้อง
กับนโยบายของ นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 “หน้าสวย หลังสวน สุขลักษณะ
สักสวย กล้วยงาม


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำรองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ
บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าวสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปี
หลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 12 สิงหาคม 2566


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566
นายอนนท์ กอโพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนโพ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้าน
ดอนโพเข้าร่วมการประกวดกระบี่กระบอง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
ซึ่งจัดโดยสมาคมอาวุธไทยโบราณ ครั้งที่ 1
ณ หอประชุมจันทร์พิทักษ์ โรงเรียนธนบุรี
วรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพมหานคร


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เปิดการแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
โครงการโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนในสังกัด
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
การแข่งขันโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรม
บริษัทสร้างการดี


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566
โรงเรียนบ้านกองโค สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ทักษะอาชีพ
ทักษะพอเพียง ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนตาม
พระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 ด้านการ
ศึกษา หนึ่งนักเรียน หนึ่งอาชีพมีงานทำ มีอาชีพ
อิงวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงกองโดย ด้วย
B3TS MODEL โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ครูและบุคลากร
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านกองโค


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
มอบให้ นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวย
การ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม2566
ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง.


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
แสดงความยินดีและชื่นชม นางสาวณัฐนิชา
ทองพืช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
นาอินวิทยาคม อีกหนึ่งเด็กเก่งของ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การ
แข่งขันแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น ม.4-6
ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการ
รักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่ง
ชาติ ปี 2566 ณ รร เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค.
2566 โดยรับมอบโล่รางวัลชนะเลิศจาก ดร.วิษณุ
ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตร
ฐานการศึกษารักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้าน
มาตร ฐานการศึกษาสพฐ.


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบ
และเทคโนโลยี(Coding) รูปแบบ Active Learning
สำหรับครูผู้สอน และแนวทางการประกวดการจัด
การเรียนรู้ Coding “CODING ACHIEVEMENT
AWARDS” ครั้งที่ ๒ ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านระบบ ZOOM Meeting


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เปิดการอบรมและมอบนโยบายการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสร้างสื่อ ระบบ
กลั่นกรองคุณภาพ ระบบคลังข้อสอบ และการ
ใช้สื่อทั้งในระบบ Online และ Offline


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
โครงการบ้านนักวิชยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องกินรี
โรงแรมสีหราช โดย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้
ดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและระดับปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่อง
และทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 100 %


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
มอบนโยบายในกิจกรรมถอดบทเรียน
(Best Practice) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการ
ทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
มอบให้ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ เพื่อยก
ระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์
สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
ประเมินตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดงาน“มหกรรมตลาดนัดอาชีพ
 ชิม ช้อป ใช้ ครั้งที่ 1” ของกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนายาง ณ โรงเรียนบ้านนาอิซาง


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานในสถานศึกษา ณ โรงเรียน
วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) โดย นายภาณุ
พรหมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกะพี้
(วิเชียรประชานุกูล)กล่าวรายงาน


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566
ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการ
ประเมินระดับชาติ RT NT และ O-NET ประจำปี
การศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566
ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
นายมงคล  รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริหารสถาน
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์
ด้านอาชีพของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมทวีวรรณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โดยมี ดร.เมตตา
แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ในฐานะ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการ
ประชุมฯ กล่าวรายงาน


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566
นายมงคล  รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดอบรม โดยกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาระบบ
และกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสถานศึกษา
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม โดยระบบ Moe
Safety Platform และแผนบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต ตามนโยบายของ สพฐ.


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ และสนับสนุนการศึกษา
การจัดการเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ ห้องประชุมคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ
20 ปี ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2566จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลัก
จัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม
2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานในพิธี หัวหน้าหน่วยงานทางการ
ศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็น
เกียรติในพิธีเปิดการชุมนุม


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2566
ดร.เมตตา แสวงลาภ รอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจาก
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน
ภาค 3 ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
จิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 3
ประจำปี พ.ศ.2566 เดินหน้าสร้างแกนนำ
ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำประโยชน์
ให้กับสังคมส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ระหว่างวันที่ 12-28 มิถุนายน 2566
ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 กองบิน 41
จังหวัดเชียงใหม่


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน  2566
นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับเงินบำเหน็จ
บำนาญปกติ และเงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการ
เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม  2566
นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ
การการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA
Online ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ
ห้องกินรี โรงแรมสีหราช โดย นายปกิจพจน์
กมลวรเดช รองผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และเป็นวิทยากรบรรยายฯ


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก
ษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ขับเคลื่อนการดำเนิน
งานโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ จัดให้มีการ
อบรมผู้ทำหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน ตาม
นโยบาย 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย โดยมี
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2566 ณ ห้องเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2566
นาย​มงคล รุณธาตุ ผู้​อำนวยการ​สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม
แข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์
ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566
รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ โรงเรียน
วัดอรัญญิการาม 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2566
นาย​มงคล รุณธาตุ ผู้​อำนวยการ​สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธา​น เปิดกิจกรรม
อบรมวินัยจราจรนักเรียน และส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย 100% ในสถาน
ศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม เหล็กน้ำพี้ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2566
นาย​มงคล รุณธาตุ ผู้​อำนวยการ​สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธา​นเปิดการ
อบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
​ โรงเรียนนาอินวิทยาคม โดย นางณัฏฐา
อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม
ได้กล่าวรายงานว่า การอบรมลูกเสือ
เนตรนารี จิตอาสาพระราชทานครั้งนี้ กำหนด
หลักสูตรการฝึกอบรม 4 วัน ระหว่างวันที่​
27 – 30 มิถุนายน 2566 ณ​ โรงเรียน​
นาอินวิทยาคม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำบุคลากรกล่าวปฏิญาณตน ประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อแสดงเจตนา
รมณ์และพลังความร่วมมือต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณ
หน้าห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยบุคลากรทุกคนร่วมสวมเสื้อสีขาวเพื่อ
เป็นการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติด 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2566
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ.
ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม
เหล็กนำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อติดตาม
การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่  26 มิถุนายน 2566
ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ.
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ตรวจ
เยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งใช้สนามสอบ ณ โรงเรียน
อนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่  22 มิถุนายน 2566
ดร.อนันต์ พันนึก ผช.เลขาธิการ กพฐ.เป็น
ประธานเปิดโครงการขับขับเคลื่อนประวัติ
ศาสตร์ ชื่อกิจกรรม Kick Off ประวัติศาสตร์
“อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒนธรรม” สู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ณ บริเวณวัดบรมธาตุ
ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : น.ส.ฐิติมา ชาลีกุล ส่วนกลาง สพฐ.
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายอนันต์ พันนึก ผช.เลขาธิการ กพฐ.
เป็นประธานในการเปิดงานการขับเคลื่อน
ประวัติศาสตร์ “อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒน
ธรรม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ของ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายมงคล
รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้กล่าว
รายงานฯ นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 2 รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
และเขต 2 นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน
จำนวน 1,095 คน


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่  14 มิถุนายน 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับ
เคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพโดย
ใช้นวัตกรรม ณ ห้องกินรี โรงแรมสีหราช
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาและสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนตาม
โครงการโรงเรียนคุณภาพ


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่ 10 มิถุนายน 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม โดย
ความร่วมมือจาก 4  เขตพื้นที่การศึกษา
ได้แก่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3 และ สพป.เลย เขต 1
โดย ระบบ Online ผ่าน Microsolf team


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ร่วมบันทึกภาพกับบุคลากรในสังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่พร้อมใจกัน
“นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วปิ่นโต” เพื่อเป็นการ
ร่วมเชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงาน และครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สวมใส่ผ้าไทยของท้องถิ่น และรณรงค์
การใช้ภาชนะใส่อาหารที่สามารถล้างและ
นำกลับมาใช้ใหม่ได้ แทนการใช้ภาชนะ
โฟมหรือถุงพลาสติกใส่อาหาร


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ระหว่างการ
ดำเนินการรับสมัคร นายมงคล  รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ นาย
ปกิจพจน์ กมลวรเดช ดร.ละออ วันจิ๋ว
รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เข้าตรวจ
เยี่ยมการดำเนินการ ทั้ง 7 วัน


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่ 4 มิถุนายน 2566
นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพร.สพฐ.
ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้ กำลังใจผู้สมัคร
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการดำเนิน
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ ปี พ.ศ.
2566 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ โดยมี
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช และ
ดร.ละออ วันจิ๋ว รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ให้การต้อนรับและรายงานการ
ดำเนินการรับสมัครฯ


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566
นายมงคล รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ละออ วันจิ๋ว รอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากร
ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 29-31 พฤษภาคม์ 2566
ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการคัดเลือก
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด
สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2  ณ วัดใหม่
ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม์ 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(Eit1)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม์ 2566
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม
ศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย นายมงคล
รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำปฏิทิน
ประวัติศาสตร์“อุตรดิตถ์เมืองงาม สาม
วัฒนธรรม”ในรูปแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งสพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัดทำขึ้นมอบให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวน 110 ชุด


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม์ 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช
ดร.ละออ วันจิ๋ว และ ดร.เมตตา แสวงลาภ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องแสดง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดพิษณุโลก (NBT Phitsanulok)


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม์ 2566
นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ รองผอ.สตผ.สพฐ.
พร้อมด้วย นางสาวรุ่งทิวา งามตา และ
นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง สตผ.สพฐ.
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565-2566 ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม์ 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม์ 2566
เปิดภาคเรียนวันแรก ของปีการศึกษา
2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย
นายปกิจพจน์ กมลวรเดช ดร.ละออ
วันจิ๋ว และ ดร.เมตตา  แสวงลาภ
รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 นำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยมการเปิดเรียนในวันแรกของภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ
ทุกโรงเรียนในสังกัดครบในวันเดียว


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม์ 2566
นายมงคล รุณธาต ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม
และมอบนโยบายเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอนตามนโยบายจาก
ต้นสังกัด ในการประชุมครูอำเภอลับแล


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม์ 2566
ดร.ละออ วันจิ๋ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนา
ความรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา 
ด้วยระบบ Online ผ่านโปรแกรม  
Microsoft Team 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 24 เมษายน์ 2566
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และสพป.
อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมมือกันในการจัดฝึก
อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2566


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 21 เมษายน์ 2566
ดร.เมตตา แสวงลาภ รอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการ
อบรมให้ความรู้ “หนี้ครู...รู้กฎหมาย
แก้ได้
”และ”ทำอย่างไร เมื่อถูกบังคับ
คดี
” ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 10 เมษายน์ 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
แต่งกายย้อนยุคนำผู้แทนบุคลากร สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติ
และพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรสีห์
วิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) อดีตเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย และอดีตข้าหลวงใหญ่
แห่งมณฑลพายัพในราชการที่ 5  ณ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ บ้านเจ้าพระยา
สุรีสีห์วิสิษฐศักดิ์ ตำบลศรีพนมมาศ
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 7 เมษายน์ 2566
ครอบครัวสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1พร้อมใจกัน
ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี รอน้ำขอพร
คณะผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ไทย หรือ “วันสงกรานต์” โดยมี
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต1ผอ.โรงเรียน
ในสังกัดทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม คร
ูและบุคลากรทางการศึกษา สงฆ์น้ำพระ
พุทธรูป ณ วิหารพระเฉลิมพระเกียรติ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 สักการะพระภูมิเจ้าที่และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลพระภูมิเทพชัยมงคล


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม์ 2566
โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รับการถ่ายทำรายการ Kids D เวทีสำหรับ
เด็กดีและเด็กเก่ง และถ่ายทำสารคดีเด็ก
และเยาวชนตัวอย่าง มี นายสมบูรณ์ มาลา
ผอ.ร.ร. ได้นำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
และนโยบายของ นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1  มาใช้เป็นแนวทาง
ในการ จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม์ 2566
นายมงคล  รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครู
ผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม์ 2566
นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.
อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี
นายมงคล รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 กล่าวรายงาน การจัดอบรมลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุตรดิตถ์
รุ่นที่ 3 แก่บุคลากรทางการลูกเสือใน
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งนี้ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม์ 2566
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการเสวนา
“ก้าวเดิน ก้าวสำคัญ PA สู่คุณภาพการ
เรียน UTD1” ณ หอประชุมโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์
ซึ่งเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลัง
จาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริม
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ฯ


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม์ 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะ แนวทางการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง(PA) และการใช้งานใน
ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA)


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม์ 2566
มีการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1) ครั้งที่ 2/2566
ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1โดยมี นายพยงค์  ยาเภา ประธาน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการ
ประชุม นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นกรรมการและ
เลขานุการ


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม์ 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ดร.ละออ วันจิ๋ว รองฯ ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบ
เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(National Test : NT) ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม์ 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.าอุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน(P-NT) ปีการศึกษา
2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม์ 2566
ดร.เมตตา  แสวงลาภ รองผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาว
เจิมตะวัน เข็มมงคล นักจิตวิทยาประจำ
โรงเรียน ลงพื้นที่ส่งต่อนโยบายสู่การ
ปฏิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
โดยจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุก
โรงเรียนแบบปูพรม 5 จุด 5 อำเภอ
ครบ 100% 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม์ 2566
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
มอบนโยบายและเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร
และคณะทำงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการใช้เทคโน
โลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในระหว่างวันที่
23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องสีหราช
บอลรูม โรงแรมสีหราช


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีกิจกรรม “ตลาดนัด
พันร้าน ตลาดนัดมือสอง และวันสหกรณ์
แห่งชาติ


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ
ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจ
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบ
ประมาณ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาล
อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
นางปวีณา วรรณปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอิซาง
คุณครูสุมิตรา จันทร์เติมต่อ และคุณครู
ขวัญฤทัย คำท้วม ครูผู้สอน พร้อมด้วย
ผู้แทนนักเรียนที่ร่วมทำกิจกรรม นำเสนอ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “การแปรรูปมะละกอ
ชูรักษ์ ชูรส” ผ่านสถานีโทรทัศน์
NBT Phitsanulok


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566
นายปกิจพจน์ กมลวรเดช และ ดร.เมตตา
แสวงลาภ รองผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้แทน
ของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับมอบเงินสนับ
สนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนด้อย
โอกาส ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ
หรือเสียชีวิต เพื่อสร้างโอกาสทางการ
ศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
จาก Buntham Auto Service


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็น การประชุมชี้แจงการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net)
ปีการศึกษา 2565 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมตัวแทน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันใน
ระดับภาค/ชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ทั้งในรูปแบบ
Onsite ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องสีหราชบอลรูม
โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด
ร่วมพิธีวันครู จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 67
ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หอประชุมสตรีอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี์ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วย ดร.เมตตา แสวงลาภ รอง ผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด
ร่วมพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลา
กลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566
ชมรมกอล์ฟ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรม
แข่งขันกอล์ฟการกุศล “UTD1 GOLF DAY2023”
ณ สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิตติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อนำเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสนับสนุน
เข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ประสบ
อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ หรือเสียชีวิต เพื่อสร้าง
โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อ
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูปฐมวัยโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้าง
จิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า บุหรี่)
สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพฝีมืองานช่างลูกจ้างประจำสู่มือ
อาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้อง
ประชุมเหล็กนำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถ
กรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการ
เสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนทางด้าน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ด้านวิชาการและ
เทคโนโลยี ณ ห้องประชุมพรหมวิหาร 4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานในการอบรมโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565
ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
และติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา
ที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
มอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการ
ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละคณะที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบแต่ละภารกิจ แต่ละกิจกรรม
ให้มีความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์
และวิธีการแข่งขัน มีความโปร่งใส ยุติธรรม
และแต่ละสนามการแข่งขัน


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 13 ธันวาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธาน ในพิธีการเปิดอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุและ เจ้าหน้าที่การเงินของ
โรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด
ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 9 ธันวาคม 2565
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายมงคล
รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยผอ.
กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องร่วม
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาทั่วประเทศโดยระบบ Online ทาง 
Video Conference ส่งสัณญาณจาก
สพฐ. ณ ห้องประชุมหลง-หลิน ลับแล
ซึ่งมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.
เป็นประธานการประชุม


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 2 ธันวาคม 2565
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายมงคล
รุณธาตุ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน
การประชุมประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนใน
สังกัด ณ บริเวณริมสระน้ำ ภายในบริเวณ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในรูปแบบสภากาแฟ
ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ Outdoor


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 พร้อมด้วย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช
นายอาคม สีพิมพ์สอ และ ดร.ละออ วันจิ๋ว
รองฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลง
พื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียน
ในวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2565 ทุกโรงเรียนในสังกัดโดยพร้อมกัน


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 นำบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมทำบุญ ตักบาตร
ฟังธรรม ตามโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด
ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 
5 จังหวัด
อุตรดิตถ์” 
โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน
ในพิธี  ณ วัดหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 3 ตุลาคม 2565
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 และบุคลากร ร่วมทำบุญกับคณะ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร น.ร.
จากสถานศึกษาในสังกัดอำเภอตรอน
และผู้ปกครอง ชุมชน คณะศรัทธาวัด
บ้านใหม่โพธิ์เย็น  อำเภอตรอน ตาม
โครงการ “งดเหล้า เข้าพรรษา ทำบุญ
5 วัด 5 อำเภอ


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 11 กันยายน 2565
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.ศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ หรือ ITA Online ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมสีหราช
จังหวัดอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 12 กันยายน 2565
นายมงคลรุณธาตุผอ.สพป.ศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
ของมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กับนักเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ซี่งได้รับจัดสรรทุนจากมูลนิธิ
ส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์ จำนวน 76 ทุนๆ ละ 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 76,000 บาท


ข่าวโดย : กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 9 กันยายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำภูมิปัญญาท้องถิ่น
“การทำขนมเทียนแก้ว ของดีเมืองพิชัย” 
ที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
ได้รับการเรียนรู้ทักษะอาชีพจาก หลักสูตร
ท้องถิ่นของโรงเรียนชุมชนบ้านโคน เผยแพร่
ผ่านรายการ ห้องนั่งเล่า ทางโทรทัศน์ดิจิทัล
NBT Phtisanulok


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 กันยายน 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดโครงการติดตามความก้าวหน้า
ของการดำเนินงานมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย ณ โรงเรียนบ้านน้ำลอก (รัฐราษฎร์รัง
สรรค์) อำเภอทองแสนขัน มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทยเป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณ
กุศลและเป็นเครือข่ายของศุภนิมิตสากลวัตถ
ุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว
และชุมชนยากไร้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาล
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นโดยมี ดร.วิมลรัตน์
สีสัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือและ
ภาคกลางของมูลนิธิศุภนิมิตฯผู้แทนมูลนิธิฯ
และคณะ ร่วมลงพื้นที่ติดตามฯ


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 กันยายน 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 7 กันยายน 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปี
2565 ณ ห้องคัทรียา  โรงแรมฟรายเดย์
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 6 กันยายน 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจาก สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมตักบาตร ทำบุญกับคณะ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร จากร.ร.
ในสังกัด ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลับแล โดยมี
พุทธศาสนิกชน คณะผู้ปกครอง ชุมชน ร่วม
ตักบาตร ทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา
ในวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10  ณ วัดเสาหิน
อำเภอลับแล


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 27 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ณ.ห้องคัทลียา
ชั้น4 โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 30 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกๆ นักเรียน ร่วมทำบุญวันพระแรม
14 ค่ำ เดือน 9 ณ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 27 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือ
ข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช 


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 22 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งที่ 3/2565
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ให้สัมภาษณ์สดในรายการ ห้องนั่งเล่า NBT
Phisanulok ซึ่งสัญจรมาดำเนินรายการ ณ
เฮือนลับแล เมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดย มี นายพิทักษ์ สนประเทศ ผอ.ร.ร.
ชุมชนวัดบรมธาตุร่วมให้สัมภาษณ์ และน.ร.
ร.ร.ชุมชนวัดบรมธาตุ ร่วมแสดง ทักษะ
การเป็นมัคคุเทศก์น้อย


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และสนับสนุนการศึกษาการจัดการเรียนรวม
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปีงบประมาณ2565
(นโยบายเร่งด่วน สพฐ.Learning Loss) ณ ห้อง
ประชุมคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) สถานศึกษา
เครือข่าย หลักสูตรเสริมวิชาชีพ ประจำปีการ
ศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่าง
อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 9 สิงหาคม 2565
นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของ
สภากาชาด ซึ่งเป็นการดำเนินการสานต่อ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
การเรียนรู้ เพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อ
แก้ปัญหาในการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้แก่เด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ฯ


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม พัฒนา
คุณภาพ และสนับสนุนการศึกษาการ
จัดการเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
(นโยบายเร่งด่วน สพฐ.Learning Loss)
ณ ห้องประชุมคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 สิงหาาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษา กิจกรรมผู้พิทักษ์อนามัย วัยเรียน
 วัยรุ่น ก้าวไกล รอบรู้ ใส่ใจ สุขขาพ ปลอดภัย
โรคโควิด-19 ในสถานศึกษา 
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 1 สิงหาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ
ผู้แทนบุคลากรในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม
พรรษา สมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2565 


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 28 กรกฎาคม 2565
นายมงคล  รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
พร้อมด้วย นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2565
...ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายมงคล  รุณธาต
เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
ในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2565
...ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายมงคล  รุณธาต
นำ ผู้บริหารสถาน ศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และ นักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัด
อำเภอทองแสนขันและคณะบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ร่วมกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา ทำบุญ 5 วัด
5 อำเภอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1” ณ วัดเขาใหญ่
สามัคคีธรรม บ้านนาป่าคาย อำเภอทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2565
...ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายมงคล  รุณธาต
ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิด
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัด
อุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565
...ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายมงคล  รุณธาต
ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สัญจร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำพี้
มิตรภาพที่ 214 อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565
...ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบหมายให้
ดร.ละออ วันจิ๋ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะภาษา โครงการรักษ์ภาษาไทย
ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ณ ร.ร.วัดอรัญญิการาม


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 28 มิถุนายน 2565
...นายมงคล รุณธาตุ  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดมหกรรม ชิม ช็อป
เช็ค แชร์ ถิ่นลับแล ภูเขากินได้ ณ โรงเรียน
บ้านห้วยใต้ อำเภอลับแล ซึ่งโรงเรียนใน
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ตั้งอยู่ใน
เขตอำเภอลับแล ร่วมมือกันจัดมหกรรม
โดยมีโรงเรียนบ้านห้วยใต้เป็นเจ้าภาพหลัก


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 26 มิถุนายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สร้าค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริตให้สังคม(สื่อป้องกันการทุจริต)
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแฯ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
กลุ่ม DLICT สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 25 มิถุนายน 2565
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ ได้รับถ้วยเกียรติยศ
รางวัลพระราชทาน รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับประเทศ จากสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Clip Youtube รายงานการศึกษาจาก
สารานุกรมไทย เล่มที่ 27 เรื่อง
ไฮโดรพอนิกส์ โดย ร.ร.บ้านวังถ้ำ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 24 มิถุนายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล  รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรใน
สังกัดร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุน
การศึกษาแก่ลูกๆ นักเรียน “ปันสุขให้ลูกๆ
นักเรียน”
ณ โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 26 มิถุนายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสื่อ
สร้างสรรค์สร้าค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม
(สื่อป้องกันการทุจริต) ตามโครงการเสริม
สร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปี 2565
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 21 มิถุนายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : 20 มิถุนายน 2565
นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำ
เดือนมิถุนายน 2565 โดยมีรอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศน.และ
ผอ.ร.ร.และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 18 มิถุนายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
อุตรดิตถ์เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษา
ระดับปฐมวัย” จัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 18 มิถุนายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
อุตรดิตถ์เขต 1 เปิดโครงการอบรมการผลิตสื่อ
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย จัดโดย
กลุ่มนิเทศฯ ณ ห้องประชุมลางสาด


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 27 เมษายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : 26 เมษายน 2565
นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อติดตาม ประเมินผลประเด็นนโยบาย
เร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
ธิการที่ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 22 เมษายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : NBT Phitsanulok  
นำโดย นางสาวศิวพร  แก้วดวงฝ่าย
ผู้ดำเนินรายการจาก NBT Phitsanulok
พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ถ่ายทำสกู๊ปมาตรการการจ่ายเงินเยียวยา
นักเรียน 2000 บาท ของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่ง โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง เป็น 1 โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 21 เมษายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานใน
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย สายที่ 1
ชั้นประถมมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ประจำปี 2564  เบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 11 เมษายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : จัดพิธี “รดน้ำขอพร”
เนื่องในวันปีใหม่ไทย 2565  ณ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายมงคล รุณธาตุ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดขึ้นเพื่อเป็นการ
สืบสานประเพณีไทยและเป็นสิริมงคลในการ
เริ่มต้นปีใหม่ไทย 2565 อีกทั้งเป็นการเสริม
สร้างความรัก ความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกัน
ของ “ครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1”


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 เมษายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม
ผู้ตรวจราชการ ศธ. ประจำเขตตรวจราชการที่ 17
ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี
เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รก.ศึกษาธิการภาค 17
นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
การแนะแนว สพฐ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจ
ราชการเพื่อติดตามประเมินผลประเด็นนโยบาย
เร่งด่วน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ
หอประชุมร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 5 เมษายน 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565
เป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 30 มีนาคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นประธานการ
ประชุมสื่อสาร เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความ
เข้าใจ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในของสถานศึกษา ตามกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2561 ประจำปี 2565 โดยผ่านระบบ
ออนไลน์ Microsoft Team 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 31 มีนาคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายและ
ให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ฯ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 15 มีนาคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1:นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
ผอ.พิษณุโลก เขต 1 ประธานกรรมการ นายไท
พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ นาย
ประเสริฐ จั่นแก้ว ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็น
กรรมการและเลขาฯ ในการประเมินสัมฤทธิผล
การ ปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
ตำแหน่ง ผอ.สพท. นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 8 มีนาคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1:จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน
“วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับครูและการเข้าใช้
โปรแกรม School Health Hero”เขตสุขภาพ
จิตที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ 4 มีนาคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1:ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่
อาคาร”๙๙ปี”โรงเรียนบ้านในเมือง พร้อมมอบ
นโยบายแก่ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
มอบทุนการศึกษากองทุน ดร.เจริญ เจริญ
รัชภาคย์ และกองทุน พ่อแดง-แม่ยี
วัฒนพานิช จำนวน 42 ทุน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิด
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
“การประเมินตามสภาพจริง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Ative Learning
ในยุค NEW Normal” ในรูปแบบ Online
ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Team
โดยมี ดร.ละออ วันจิ๋ว และ นายอาคม
สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เข้าร่วมรับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นการอบรม
ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
Microsoft Team 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 35 โรงเรียน
เข้ารับหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมื่อ 18 พ.ย.2564
ณ หอประชุมน้ำเงิน ชมพู
โรงเรียนอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย รองฯ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย
ศึกษานิเทศก์ ประชุมทางไกลผ่านระบบ
Google Meet ร่วมผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สพฐ. ปี พ.ศ.2564 จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อ
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 31 มกราคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: จัดการประชุมคณะ
กรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา
2564 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิด
การประชุมชี้แจง และมอบนโยบายในการ
ดำเนินการและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯ  


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 24 มกราคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการ
ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และ
ผอ.ร.ร.คุณภาพของชุมชน/โรงเรียน Stand
Alone ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ ห้อง
ประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 20 มกราคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายอาคม สีพิมพ์สอ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมให้
สัมภาษณ์ในการดำเนินการถ่ายทำรายการ
Kidsดี เวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่ง จาก
NBT Phitsanulok  ตอน“เด็กอิ่มท้อง
น้องอิ่มใจ” ณ โรงเรียนบ้านวังเบน
(ภูธรอุปถัมภ์)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 13 มกราคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการ
ประชุม #สรุปผลการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1ภาคเรียนที่2/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขค 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 12 มกราคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: พิธีรับมอบถุงยังชีพ
พระราชทาน ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
เวชภัณฑ์พระราชทาน ข้าวสารและแมส
พระราชทาน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 12 มกราคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายผล ดำธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน
ในการหว่านข้าวเปลือกลงแปลงนา
#โครงการทำนานอกห้องเรียนสืบสานข้าว
ของพ่อ  ของโรงเรียนบ้านชำทอง


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 7 มกราคม 2565
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1และ นายธนศุภกิจ
เชื้อน่วม ผอ.ร.ร.บ้านชำสอง ได้รับเชิญให้
สัมภาษณ์สดผ่านระบบ ZOOM ในรายการ
NBT nort  รวมใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน ประเด็น
#วันเด็กวิถีใหม่ ในยุคโควิด-19 ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่
  https://fb.watch/anMeK_6ryC/   


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 27 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิด
การประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักย
ภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Preformance Agreement : PA สำหรับ
ครูผู้สอนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 25 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 แสดงความยินดี
กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ข้อแนะนำการ
ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในความเป็น
“ครู” แก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดสพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 25 คน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 21 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 19 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: 18-19 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุมสัมมนา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะ-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Preformance Agreement:PAสำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดทุกคน ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 18 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.
อุตรดิตถ์เขต1และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่
ทุกโรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ติดตามการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้น 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 9 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายปกิจพจน์
กมลวรเดช รองผอ.สพป.สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
พร้อมด้วย คณะทำงานของสพฐ.ประกอบด้วย
นางวัชรา คำภู่ นักวิเคราะห์ฯ นายบุญญฤทธิ์
ตุ้มพงศ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงแรมเอเซียฯ กทม.


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 9 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.
ละออ วันจิ๋ว รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญ
ตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 3 ธันวาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1:สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก หรือ
NBT Phitsanulok ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ
“Kidsดี” เวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่ง ณ
โรงเรียนบ้านดอนโพ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ตอน “เรียนรู้อาชีพในโรงเรียน” 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: เป็นเจ้าภาพในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ)
ในรูปแบบออนไลน์ (28-30 พ.ย.2564)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1:นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล
รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัด
อุตรดิตถ์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะประธานคณะ
กรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 :นายมงคล  รุณธาตุ
ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์
ผ่านระบบ Zoom ในรายการ NBT nort
รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ประเด็น #เปิดเรียน
on site ในยุโควิด 19


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 :นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
อุตรดิตถ์ เขต 1 นำทีมบุคลากรซึ่งประกอบด้วย
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน และ
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่
เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดการเรียน
การสอนแบบ On-Site เป็นครั้งแรก


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 25 ตุลาคม 2564
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 :จัดโครงการประชุมสัญจร
ผู้บริหารสถานศึกษาโดย นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม
และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในทุกจุดที่จัดให้มี
การประชุมสัญจร เนื่องจากมีนโยบายและ
ข้อราชการที่มีความจำเป็นต้องชี้แจง ทำความ
เข้าใจและมอบหมายการดำเนินการให้กับ
ผู้บริหารสถาน ศึกษาในสังกัด 136 แห่ง


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 19 ตุลาคม 2564
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารใน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและ
บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกล
Video conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 18 ตุลาคม 2564
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : การให้บริการซ่อมบำรุง
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนใน
โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(CLTV)สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ตามนโยบาย
ของ สพฐ.ที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกันดำเนินงานในการบริการซ่อมบำรุง
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน
ภายใต้โครงการ DLTV R Service


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 17 ตุลาคม 2564
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน
สังกัด เพื่อสำรวจสภาพบริบท และทำความรู้จัก
โรงเรียนในสังกัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียน
ตามนโยบายและสอดคล้องสภาพบริบท และ
ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนเพิ่มขึ้น


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (กลุ่ม DLICT,
              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ )
เมื่อ 15 ตุลาคม 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายปกิจพจน์
กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ตรวจ เยี่ยมการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง
นำโดยนายวิเชียร กลัมภัก และนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ซ่อมอุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียมที่ชำรุด ให้สามารถใช้การได้


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (กลุ่ม DLICT,
              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ )
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายปกิจพจน์
กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ตรวจ เยี่ยมการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัดอำเภอพิชัย
นำโดยนายวิเชียร กลัมภัก และนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ซ่อมอุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียมที่ชำรุด ให้สามารถใช้การได้


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (กลุ่ม DLICT,
              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ )
เมื่อ 11 ตุลาคม 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เยี่ยมชมการซ่อมอุปกรณ์
รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัด
นำโดยนายวิเชียร กลัมภัก และนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ซ่อมอุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียมที่ชำรุด ให้สามารถใช้การได้


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 14 ตุลาคม 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ
ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำรองผู้อำนวยการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ
เตรียมความพร้อมของ 136 โรงเรียนในสังกัด
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน แบบ
On-Site เมื่อเปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน2564
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (กลุ่ม DLICT,
              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ )
เมื่อ 5-7 ตุลาคม 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) และกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการ
ให้บริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของ
โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยวิทยาลัย สารพัดช่างอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 7 ตุลาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล  รุณธาตุ ผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
บ้านเด่นสำโรง เขตอำเภอตรอน มี นางมลธิชา 
เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 7 ตุลาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล  รุณธาตุ
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนซึ่งงดการจัดการเรียนการสอน
แบบ  Onsite ในช่วงการแพร่ระบาดของ
Covid-19 ณ โรงเรียนบ้านวังดิน อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 5 ตุลาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล  รุณธาตุ
ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ได้มอบ
นโยบายในการบริหารจัดการศึกษาและการจัด
การเรียนรู้
สู่ผู้เรียน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  5 ตุลาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายมงคล รุณธาตุ ผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีลั่นระฆังโรงเรียน
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดอุตรดิตถ์
ดีเดย์ “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน
เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม
”จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอ
ลับแล


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  30 กันยายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประทานในพิธี
รับตราพระราชทานบ้านนักวืยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  23 กันยายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : จัดให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศในกิจกรรม พัฒนาโปรแกรมระบบสนับ
สนุนการ บริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา(AMSS++) ประจำปี งบประมาณ
2564 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  23 กันยายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายปกิจพจน์  กมล
วรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาน
ศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาล
อุตรดิตถ์ แห่งที่ 2


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  21 กันยายน 2564
 เมื่อ 16-17 กันยายน 2564 สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องใน
วาระที่เกษียณอายุราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ
2564 โดยมีนายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1เป็นประธานในพิธีซึ่งในปีนี้
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน เป็นผู้เกษียณอายุราช
การในปีงบประมาณนี้ด้วยโดยมี รอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วยนายปกิจพจน์ 
กมลวรเดช,  นายอาคม สีพิมพ์สอ,นายวัลลภ
วิบูลย์กูล เป็นผู้แทนมอบประกาศเกียรติคุณ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริตเป็นผู้เสียสละอุทิศตนและทำคุณประ
โยชน์อย่างดียิ่งให้กับนายชัชชัย ทับทิมอ่อน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  15 กันยายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : การสนทนากลุ่ม
Focus grou การจัดการศึกษาในช่วงสถาน
การณ์เกิดโรคระบาด (Covid-19) ณ
ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.
จังหวัดอุตรดิตถ์ 


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (สพฐ.)
ข่าว : นายธนศุภกิจ เชื้อน่วม ผอ.ร.ร.บ้าน
ชำสอง เมื่อ  8 กันยายน 2564สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 : ในรายการ "พุธเช้าข่าวสพฐ. โดย
สพฐ.ได้คัดเลือกคลิปวีดีโอโรงเรียนในสังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้แก่โรงเรียนบ้าน
ชำสองได้นำเสนอการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์โควิด

download clip ได้ที่นี่..


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  7 กันยายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานการจัดทำผลงาน การดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019(Covid-2019)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  6 กันยายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ให้กับโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 24 สิงหาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง
ประชุมเหล็กน้ำพี้ พร้อมทั้งบรรยายประโยชน์
และการนำผลการสังเคราะห์ SAR ของ
สถานศึกษาไปใช้


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 19 สิงหาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: จัดให้มีการนำเสนอ
ผลงาน กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการ
โรงเรียนสุจริต)  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ 


โดย : สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (สพฐ.)
ข่าว : สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ
เมื่อ 17 สิงหาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.
พัชรินทร์ ไชยนิลวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
น.ส.กานต์พิชชา เรือนคำ ร่วมประชุม ผอ.สพท.
ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 รูปแบบออนไลน์
ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ผอ.สพท.
ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ
ที่ 17 ทั้ง 16 เขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุม ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดย
ห้องประชุมขวัญชนก สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 10 สิงหาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: จัดการประชุมประจำ
เดือนสิงหาคม 2564 โดนระบบ Conference
ผ่านระบบ Google Meet ส่งสัญญาณไปยัง 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ผู้อำนวยการโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายเข้าประชุมร่วมกัน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายให้กับคณะ
กรรมการจัดทำรายงานการประเมินตัวชี้วัดที่ 4
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1:ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  โดยส่ง
สัญญาณจากสถานีต้นทาง ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไปยังจุดรับ
สัญญาณ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จำนวน 24 กลุ่ม


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 9 กรกฎาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ณ ห้องประชุม เหล็กน้ำพี้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความปลอดภัย มั่นคงด้านไซเบอร์ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 8 กรกฎาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายปกิจพจน์ กมลวรเดช
นายอาคม สีพิมพ์สอ และ นายวัลลภ วิบูลย์กูล
รองผอ.สพปอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบคู่มือครู แผน
การจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรม
การเรียนรู้สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ในรูปแบบอุปกรณ์สำรอง
ข้อมูล(Flash Dive) ที่ได้รับจัดสรรจากมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  6 กรกฎาคม 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1: นายปกิจพจน์ กมลวรเดช
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ (ITA)  ประจำปีงบประมาณ
2564  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  25 มิถุนายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน
Sinovac เข็มที่ 1 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชนนีอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ในชุดที่ 1 จำนวน
300 รายโดยจัดสรรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงสูง และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  15 มิถุนายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : การประชุมขี้แจง
การดำเนินการตามกระบวนการรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  24 มิถุนายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : ประชุมชี้แจงการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งใหม่ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  23 มิถุนายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การดำเนินงานการรายงาน
ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  15 มิถุนายน 2564
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดโดยนำระบบ
Google Meet ใช้ในการดำเนินการ
ประชุมทางไกล ส่งสัญญาณจาก
สถานีต้นทาง ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ ไปยังสถานีปลายทาง
24 แห่ง


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  22 พฤษภาคม 2564
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : สถานีโทรทัศน์ Nbt
Phitsanulok ในการถ่ายทำรายการรอบภูมิภาค
ตอน การดำเนินการตามมาตรการและ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ Covid-19 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องผู้อำนวยการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  20 พฤษภาคม 2564
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  14 พฤษภาคม 2564
  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
จากต้นทางห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ไปยังปลายทาง 24 กลุ่ม
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็น
การลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นการแพร่ระบาด
ของ Covid-19


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  8 เมษายน 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายวัลลภ
วิบูลย์กูล รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้อง
ประชุมเหล็กน้ำพี้ โดยมี นายอาคม สีพิมพ์สอ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้กำลังใจ
ผู้เข้าอบรมและคณะผู้จัดการอบรม


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  5 เมษายน 2564
    นายอาคม  สีพิมพ์สอ  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการศึกษา
มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน ด้วยโรงเรียนต้นแบบและ
เครือข่ายในสังกัดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตรอน 3
ณ โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  6 เมษายน 2564
    นายอาคม  สีพิมพ์สอ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “Donpho Robot 2021”
ณ โรงเรียนบ้านดอนโพ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  5 มีนาคม 2564
    คณะผู้สื่อข่าวจาก NBT /NBT Nort /ช่อง 9/
ช่อง 7/ข่าวสด/เดลินิวส์/ดาวใต้นิวส์ /AEC Online
และเว็ปสนุก ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ อ.พิชัย
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1เพื่อถ่ายทำการเรียนรู้
การสร้างอาชีพในโรงเรียนแบบครบวงจร จากฐาน
การเรียนรู้กิจกรรม”เลี้ยงกบ” สู่อาหารพื้นบ้าน
“หลามกบ” 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  2 เมษายน 2564
    นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริม
สร้างความเข้มแข็งและพัฒนระบบการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ 1 เมษายน 2564

    "หลามกบ" โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ อ.พิชัย
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 "เลี้ยงกบสร้างรายได้ ให้โรงเรียน"


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  23 มีนาคม 2564
    การประชุมผู้ทำหน้าที่ประธานสนามสอบ
ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ได้แก่
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  20 มีนาคม 2564
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและ
ใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ รูปแบบ Active
Learning ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ
GPAS 5 Steps


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  16 มีนาคม 2564
    การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  9 มีนาคม 2564
    นายสุรินทร์  แก้วมณี  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจ
ราชการที่ 17 และคณะ เข้าตรวจราชการ
เพื่อติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติและ
กรณีพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  1 มีนาคม 2564
    นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รองผู้อำนวย
การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการ
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  1 มีนาคม 2564
    นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและ
บรรยายพิเศษในการประชุมชี้แจงแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  22 กุมภาพันธ์ 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมให้
สัมภาษณ์ ในรายการ “NBT Nort
รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน”


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  22 กุมภาพันธ์ 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning
ณ ห้องประชุมลางสาด


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  15 กุมภาพันธ์ 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดทำ MOU
กับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  11 กุมภาพันธ์ 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขับเคลื่อนความ
ร่วมมือการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV
โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุมหลงหลิน โดยมีผู้แทนจาก
สอศ. ได้แก่ ว.เทคนิคอุตรดิตถ์
ว.สารพัดช่างอุตรดิตถ์ และ ว.การอาชีพ
อำเภอพิชัย


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  9 กุมภาพันธ์ 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุม ผอ.ร.ร.
ในสังกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนส์ Google Meet
ณ จุดถ่ายทอดสัญญาณห้องเหล็กน้ำพี้ 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  1-2 กุมภาพันธ์ 2564
    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 การดำเนินงาน
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน
Stand Alone ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  4 กุมภาพันธ์ 2564
     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 Coaching  รอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
และเขต 2 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  20 มกราคม 2564
     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายชัชชัย
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายปกิจพจน์
กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ นายวัลลภ
วิบูลย์ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากร
ทุกคน ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY
เพื่อทำความสะอาดห้องทำงาน ฆ่าเชื้อเพื่อ
ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  20 มกราคม 2564
     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นายชัชชัย
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายปกิจพจน์
กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ นายวัลลภ
วิบูลย์ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
และรายงานงานการติดตามการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  13 มกราคม 2564
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการจัดประชุมทางไกลผ่าน Video
Conference กับหน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดี
สี่มุมเมือง 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  6 ธันวาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยชมรมเดินวิ่ง
เพื่อสุขภาพ UTD1 ,มูลนิธิส่งเสริมการ
ประถมศึกษา จ.อุตรดิตถ์,มูลนิธิเพื่อพัฒนา
การลูกเสือและยุวกาชาด จ.อุตรดิตถ์
จัดกิจกรรม UTD1 RUN FOR KIDS
MINI MARATHON 20201 ณ สวนสาธารณะ
หนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  18 พฤศจิกายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมครูผุ้ช่วย
เพื่อพัฒนาสุ่ครูมืออาชีพ โดยมีนายชัชชัย
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยาย
พิเศษ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์
จังหวัดอุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  10 พฤศจิกายน 2563
     ผวจ.อุตรดิตถ์ มอบนโยบายการบริหาร
ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  5 พฤศจิกายน 2563
     NBT พิษณุโลก ถ่ายทำรายการ Kidsfu
"แร่เหล็กดี น้ำพี้บ้านเรา" โดยมีนายปกิจพจน์
กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
และนายอาคม สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายสิทธิศักดิ์
จันทร์ดุ้ง ผอ.ร.ร.บ้านน้ำพี้ฯ ร่วมในรายการ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  2 พฤศจิกายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ต้อนรับคุณครู
บรรจุใหม่ จำนวน 41 คน ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  22 ตุลาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมใจร่วม
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  28 กันยายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมการจัด
การเรียนรุ้วิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอน
ณ สีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช วันที่
28-29 กันยายน 2563 โดยมีนายชัชชัย
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าประชุมได้แก่
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4-ป.6 โดย สสวท.ได้
คัดเลือก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นศูนย์
จัดการอบรม 1 ใน 15 ศูนย์ทั่วประเทศ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  24 กันยายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาลูกเสือหลักสูตรทบทวน
การจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ณ ค่าย
ลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายชัชชัย 
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดการอบรมและนายวัลลภ วิบูลย์กูล 
รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์  เขต 1 กล่าวรายงาน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  15 กันยายน 2563
     โรงเรียนบ้านดอนโพ รับการตรวจราชการ
จากศึกษาธิการภาค 17 และคณะ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ   15 กันยายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโครงการ
"โรงเรียนสุจริต"


โดย : NBT 11 จ.พิษณุโลก
ข่าว : NBT 11 จ.พิษณุโลก
เมื่อ   16 สิงหาคม 2563
     โรงเรียนบ้านปากคลอง อ.พิชัย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เรียนรู้ทำไร่ทำนา
ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  10 สิงหาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดแสดงผลงานของ
โรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครู
เพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา เมื่อ 7 สิงหาคม 2563 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  3 สิงหาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
คัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ 


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  28 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำข้าราชการครูและ
บุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 


โดย : OBEC Channel สพฐ.
ข่าว : สตผ.สพฐ.
เมื่อ   29 เมษายน 2563
     สตผ.การสร้างความรู้ความเข้าใจ
แบบติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ สพท. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563


โดย : NBT 11 จ.พิษณุโลก
ข่าว : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ   23 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บันทึกเทปถวาย
พระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 12
สิงหาคม 2563
.... บันทึกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  23 กรกฎาคม 2563
     บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓   
ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย จังหวัดพิษณุโลก  (NBT Phitsanulok) 
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  23 กรกฎาคม 2563
     ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรอง
ผอ.สพป. อต.1 บุคลากรภายใน สนง.ร่วมพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  21 กรกฎาคม 2563
     รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายปกิจพจน์ กมลวรเดช นายอาคม สีพิมพ์สอ
นายวัลลภ วิบูลกูล รับการ Coaching จาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  15 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา และเสวนาการบริหารงบประมาณ
ณ โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  9 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร ด้านการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุม
ลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  8 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมด้วยช่วยกัน
กิจกรรม 5 ส. ภายในบริเวณ สำนักงานฯ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  8 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สืบสารประเพณี
ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าป่า ณ
วัดดงสระแก้ว อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  3 กรกฎาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ออกนิเทศ
ติดตามการเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563
ในสังกัด 135 โรงเรียน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อ  25 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ออกนิเทศ
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียน
ในสังกัด 135 โรงเรียน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  24 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน
รอบที่ 4


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  11 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมวิดีโอ
คอนเฟอเรนส์ ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
โดยนายชัชชัย ทับทิมอ่กน ผอ.สพป.
อต.1 รองฯปกิจพจน์ รองฯอาคม และ
รองฯวัลลภ ผอ.กลุ่ม ศน.และบุคลากร


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  9 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัด ผ่านวิดีโอคอน
เฟอเรนส์ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  2 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมคณะทำงาน
ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  1 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ติดตามการดำเนิน
การก่อสร้างโรงอาหารสำหรับโรงเรียนที่มี
นักเรียน จำนวนไม่เกิน 300 คน ที่จะใช้เป็น
สถานที่จัดทำอาหารและรับประทานอาหาร
หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  1 มิถุนายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รวมน้ำใจมอบ
เงิน เครื่องอุปโภคบริโภค ครอบครัวนักเรียน
ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  29 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พิจารณาจัดสรร
งบกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากตามเกณฑ์
และเงื่อนไขต้องจำเป็นและคุ้มค่าด้วยโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : สทร.สพฐ.
เมื่อ   28 พฤษภาคม 2563
     การประเชุมทางไกลผ่านวิดีโอ
คอนเฟอเรนส์"ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษา
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID
-19)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  20 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประมวลผลสอบ
มาตรฐาน และประชุมศึกษานิเทศก์ พร้อม
ลงพื้นที่ติดตามการเรียนรู้ online


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  15 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมทางไกล
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ผ่านวิดีโอคอน
เฟอเรนส์ Google Meet เพื่อแจ้งข้อ
ราชการและงานที่สำคัญ ก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  14 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมพร้อม
นักเรียนได้เรียนรู้ออนไลน์ ครูพบ น.ร.
และผู้ปกครอง


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  8 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่เชิงรุก
เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเปิดภาค
เรียน "ลูกหลานชาวอุตรดิตถ์ เขต ๑
ต้องได้เรียนรู้แม้จะอยู่ที่บ้าน"


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  5 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในวัน "ฉัตรมงคล"
และปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  5 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประเมินผลงาน
ผลงานโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ปีกศ.2562


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  3 พฤษภาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ระดมความคิด
วิเคราะห์ "ส พ ป อ ต ๑ โมเดล มุ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถื เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ   16 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุม รอง
ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศ
เพื่อตรียมความพร้อมในการจัดประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รองรับการ
จัดการเรียนสอนที่จะเปิดเทอมในปีการ
ศึกษา 2563 วันที่ 1 ก.ค.2563 ณ ห้อง
ประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถื เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ   15 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมคณะ
กรรมการศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID 19) ณ ห้องประชุม
ลางสาด


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : อัครเดช แก้วบุญมา
เมื่อ   10 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมประชุม
คอนเฟอเรนส์ "ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
นำโดย ผอ.ชัชชัย ทับทิมอ่อน รองฯอาคม
สีพิมพ์สอ รองฯวัลลภ วิบูลย์กูล พร้อมด้วย
ผอ.กลุ่มฯบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูฯ
ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนโยบาย
และแผน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ ผอ.กลุ่มDLICT ปชส.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ร่วมประชุม ณ ห้องหลงหลิน


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : อัครเดช แก้วบุญมา
เมื่อ   8 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมประชุม
คอนเฟอเรนส์ การบันทึกข้อตกลง (MOU)
การปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป. ณ ห้อง
ประชุมหลงหลิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำโดยท่าน ผอ.ชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย
รองฯปกิจพจน์ กมลวรเดช รองฯอาคม
สีพิมพ์สอ รองฯวัลลภ วิบูลย์กูล


โดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข่าว : รองฯ อาคม สีพิมพ์สอ
เมื่อ   9 เมษายน 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมประชุม
คอนเฟอเรนส์ การบันทึกข้อตกลง (MOU)
การปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป. ณ ห้อง
ประชุมหลงหลิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำโดยท่าน ผอ.ชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย
รองฯปกิจพจน์ กมลวรเดช รองฯอาคม
สีพิมพ์สอ รองฯวัลลภ วิบูลย์กูล


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  31 เมษายน 2563
     1 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันข้าราชการ
พลเรือน”  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผวจ.
อุตรดิตถ์เป็นประธานมอบเกียรติคุณบัตรและ
ครุฑทองคำแก่ขรก.พลเรือนดีเด่น ระดับชาติ
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และมอบ เกียรติบัตรแก่
ข้าราชการพลเรือดีเด่นระดับจังหวัด


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
เมื่อ  31 มีนาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะผู้บริหาร
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากร
ทุกกลุ่มงาน ร่วมปรบมือเพื่อให้กำลังใจ
บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันและรักษา เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2016 (COVID-19)
ณ บริเวณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


โดย..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
        โดย อัครเดช แก้วบุญมา
เมื่อ   31 มีนาคม 2563
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดยนายชัชชัย
ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อต.1 และ รอง ผอ.
สพป.อต.1ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากร ใน
สพท. ร่วมปรบมือให้กำลัง แพทย์พยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและ
รับมือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019(COVID
-19)ณ บริเวณ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
27 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1คัดกรอง
ผู้มาปฏิบัติงาน/ผู้มาติดต่อราชการ
เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติ
ตามคำสั่งการการป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-2019)


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
26 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากร
เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า COVID-19


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
26 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ชมการสาธิต
และฝึกปฏิบัติจริง ในการใช้ถัง
ดับเพลิง


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
11 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ความพร้อมใน
การรับการตรวจราชการจากผู้แทน
สพฐ.ที่จะลงพื้นที่ตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 1


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
11 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นศูนย์การ
อบรมปลายทางรับสัญญาณถ่ายทอด
จากศูนย์อบรมต้นทาง สสวท. ผ่าน
สถานีโทรทัศน์ DLTV ให้ความรู้
กับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
9 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ต้อนรับ
ศึกษานิเทศก์ใหม่


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
5 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรม
“Big Cleaning Week จิตอาสา
สู่โคโรนาไวรัส”


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
3 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากร
ในสังกัด ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่ง
มาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี
2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยมี นายธนากร
อึ้งจิตรไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธี


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
2 มีนาคม 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ยินดีต้อนรับ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1.รองฯ ปกิจพจน์ กมลวรเดช
2.รองฯ อาคม สีพิมพ์สอ
3.รองฯ วัลลภ วิบูลย์กูล
เมื่อวันที่ 28/02/2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
27 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรม
การ บรรยายในหัวข้อ
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับการ
จัดการสาธารณภัยและการ
ช่วยเหลือประชาชน” จากชุด
วิทยากร จิตอาสา 904


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
24 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมพัฒนา
ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดใน
โรงเรียน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
ผู้เข้าร่วมประชุม 140 คน


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
21 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น
ประธานเปิดกิจกรรมค่ายเสริม
สร้างคุณธรรม นำจิตอาสา พัฒนา
ภูมิคุ้มกัน โรงเรียนวัดอรัญญิการาม


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
13 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยม
สนามสอบ RT: Reading Test


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
13 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตั้งเป้า
ทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
นักวิทยาศาสตร์น้อย 100%


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
11 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมไว้
อาลัย ต่อการเกิดเหตุการณ์
กราดยิง ที่ จ.นครราชสีมาข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
11 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียม
ความพร้อมสอบ RT 11-14
ก.พ. พ.ศ.2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
7 กุมภาพันธ์ 2563
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุม
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563


ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
5 กุมภาพันธ์ 2563
ก.ต.ป.น.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ร่วมหารือหาแนวทางขับเคลื่อน
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
1 กุมภาพันธ์ 2563
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
O-NET ร.ร.ในสังกัดข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
31 มกราคม 2563
นักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รับมอบแว่นจากโครงการโลกสวย
ด้วยตาใสข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
25 มกราคม 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบ
การจัดทำตรวจสอบแก้ไขข้อมูล
ครูและบุคลากร โปรแกรม
P-School Checking Programข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
27 มกราคม 2563
ประชุมคณะกรรมการฯ การสอบ
O-NET ปีการศึกษา 2562ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
18 มกราคม 2563
ร่วมรำลึกพระคุณครู เนื่องใน
วันครู ปี 2563 จ.อุตรดิตถ์ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
7 มกราคม 2563
ร่วมพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหัก
และงานกาชาดประจำปี 2563
จังหวัดอุตรดิตถ์ข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
5 มกราคม 2563
ร่วมกิจกรรม BANHUATAI
SCHOOL RUN FOR KIDSข่าวโดย : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปชส.)
3 มกราคม 2563
ร.ร.วัดวังกะพี้ฯ รับการตรวจราชการ
จากผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการโดย..OBEC Channel
17 มกราคม 2563
"ประชุมทางไกล อบรมการใช้ระบบ
ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครู
และบุคลากร" โปรแกรม PSCโดย..KamPorSchool KawTamPor
13 มกราคม 2563
"จากใจ เลขา กพฐ.ครูดีไม่มีอบายมุข"โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ครั้งที่ 41/2562
เวลา 08.00-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ครั้งที่ 40/2562
เวลา 08.00-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ครั้งที่ 39/2562
เวลา 08.00-09.00 น.