วันที่  26  มีนาคม  2557

..เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ได้มอบหมาย
ให้นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน
เปิดงานบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านกองโคอ.พิชัยจ.อุตรดิตถ์ประจำปี
การศึกษา 2556 โดยมีนักเรียนที่สำเร็จ การศึกษาจำนวน 44 คน
ได้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน 21 คนและนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 คนโดยมีนายกนต์ธร เกิดบำรุงผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกองโค กล่าวรายงานและคณะครูกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับ


...จตุพล ปาละวงศ์ / ธราเทพ ...ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  22  มีนาคม  2557

..เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเด็กที่ ประสบปัญหา ความเดือดร้อน ณ ห้องประชุมลางสาด ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่สมควรได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครอง
สวัสดิภาพจากเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2557 สำหรับนักเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน จำนวน 10 ราย รวมเป็นเงิน 28,000 บาท และต่อจากนั้น
ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียน ขาดแคลน
ที่เรียนดี จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2557
...กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1/ธราเทพ ...ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  20  มีนาคม  2557

..เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม สภากาแฟผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ในสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชน รอง ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 นายอุดมศักดิ์
จักรน้ำอ่าง และ น.ส.ละออ วันจิ๋ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


...ละออ วันจิ๋ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ เอกชน..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  20  มีนาคม  2557

..เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
เรื่อง “ผู้นำรุ่นใหม่/ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ในการฝึกอบรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ณ กองร้อย อส.จ.อต.ที่ 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 100 คน จากทุกอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าพัก ณ
สถานที่จัดอบรมตลอดหลักสูตรการอบรม จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2557


...กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1 / ธราเทพ ..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  20  มีนาคม  2557

..เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน การจัดสภากาแฟ
จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน และประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีส่วนราชการ/หน่วยงาน
หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเดือนละครั้ง รูปแบบสภากาแฟ เพื่อส่งผลให้การทำงานร่วมกันขององค์กรต่างๆ เป็นไป
ด้วยความราบรื่น ซึ่งสภากาแฟ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 38 โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ นาย
อมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก
แก่ผู้เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะเจ้าภาพ...กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1 / ธราเทพ ..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  13  มีนาคม  2557

..เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงการ
กรอกข้อมูล IEP ของคนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2556 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ผ่านโปรแกรมระบบบริหารการให้บริการ
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะครูโรงเรียนในสังกัด 92 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่ได้ยื่นแบบคำขอรับเงินอุดหนุนคูปองการศึกษา
ไว้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถกรอก ข้อมูล IEP ของนักเรียนพิการเรียนร่วม ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
และรายงานข้อมูลไปยัง สพฐ. ตามเวลาที่กำหนดต่อไป

...กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1 / ธราเทพ ..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  13  มีนาคม  2557

..เมื่อวันที่  12  มีนาคม 2557 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 ครั้งที่ 1/2557 ณ โรงเรียนบ้านร้องลึก อ.ทองแสนขัน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การบริหารจัดการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ กพท. หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนบ้านร้องลึก / โรงเรียนบ้านเขาสัก อ.ทองแสนขัน

...อัครเดช แก้วบุญมา ปชส.สพป.อต.1 ....ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  7  มีนาคม  2557

..เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 นายวิเชียร ทรงศรี รองฯ ผอ. อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบำเหน็จ
ความชอบ ในระดับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ โดยได้ชี้แจงซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนประจำปี 2557 รวมทั้ง การการทำความเข้าใจในการเลื่อนขั้น เงินเดือนด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ตามแนวปฏิบัติ
ของ ก.ค.ศ มีนางจีระประภา บุญประจง นักทรัพยฯ ผู้รับผิดชอบงานงาน บำเหน็จความชอบ ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขั้นตอน และวิธีการดำเนินการ
...กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1 / ธราเทพ ..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  5  มีนาคม  2557

..เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ รองฯ อุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรอง
คุณวุฒิให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โดย
นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ รายงานให้ทราบว่า วิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีมอบใบรับรอง
คุณวุฒิให้แก่นักศึกษาในทุกปีต่อเนื่องกันมา เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เป็นการสร้าง
ความรัก ความผูกพันความภาคภูมิใจในสถาบันให้แก่นักศึกษา ตลอดจน เพื่อเป็นเกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิใจแก่นักศึกษา
และผู้ปกครอง โดยในปีการศึกษา 2556 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 633 คน

...กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1 / ธราเทพ ..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  5  มีนาคม  2557

....เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติ
การการรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ โดยผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้
รองฯ สุระ อ่อนแพง เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว แบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่นรุ่นละครึ่งวัน มี นางรุจีวัลย์ แพฟื้น
นักวิชาการศึกษาเป็นวิทยากรแนะนำระบบปฏิบัติการ on web สำหรับการรายงานการรับนักเรียนดังกล่าว ซึ่งเป็นการ
ซักซ้อมความเข้าใจให้กับคุณครูผู้ทำหน้าที่ให้สามารถรายงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในระบบออนไลน์
บนเว็บไซต์ได้อย่าง ถูกต้อง และรวดเร็ว


...กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1 / ธราเทพ ..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  5  มีนาคม  2557

...เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 จัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงปม. 2557
โดยจัดอบรมในหลักสูตรการผลิตสื่ออย่างง่ายสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 จัดให้มีการอบรม
ผู้บริหาร ครู/ผู้สอน และบุคลากรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ และผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ รองฯอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว
ซึ่งมี นางสาวลออ วันจิ๋ว ผอ.กลุ่มเอกชน และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมดำเนินการจัดอบรม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศึกษา
นิเทศก์ และคุณครูผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสังกัด

...กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1 / ธราเทพ ..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  1  มีนาคม  2557

....เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ใช้สิทธิเลือกตั้งกก.ผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ณ หน่วยเลือกตั้ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีหน่วย
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. จำนวน 24 หน่วยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นข้าราชการ
ครูจำนวน 1,547 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน 92 คนและในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้มอบหมายให้ นายนิรัติ โปร่งแสง และ นายวิเชียร ทรงศรี รอง ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมเพื่อ
สำรวจความเรียบร้อยในการดำเนินการและให้กำลังใจบุคลากร ที่ทำหน้าที่คณะ กรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
ทุกหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ครั้งนี้จำนวนมาก
...กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1 / ธราเทพ ..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557

....เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบทาง
ด้านการอ่าน ชั้น ป.3 และ ป.6 ณ ห้องประชุมเหล็ำน้ำพี้ โดยจะดำเนินการสอบวันที่ 5 มีนาคม 2557แต่ละเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียน...ศน.ศิรินันท์ / วัชรา คำภู่.......ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557

....เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นายธีระยุทธ ทาปุก รองผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ  ยุวกาชาด เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพิชัยสงคราม ระหว่าง วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราว
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์...ศน.ศิรินันท์ / วัชรา คำภู่.......ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557

....เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.ไกร เกษทัน ผอ.สำนักติดตาม และประเมินผลฯ สพฐ.เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ
ภาพแห่งความสำเร็จกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคเหนือกลุ่มสักทอง ณ ร.ร.อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
โดย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายนิรัติ โปร่งแสง รอง ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านประธาน
พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากร.ร.ไทยรัฐวิทยา กลุ่มสักทอง ตลอดจนผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โดยมี นายชัชวาลย์
ผอ. ร.ร.อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 และศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในเขตอำเภอลับแล
ร่วมให้การต้อนรับ

...กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1 / ธราเทพ ..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  26  กุมภาพันธ์  2557

....เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ศึกษาดูงานชุมชนศรีดอนชัย อ.เชียงของ
จ.เชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผลการดำเนินการการป้องกันยา เสพติดสู่ เยาวชน ชนะเลิศระดับประเทศ ตามโครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ร่วมกับ คณะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดโดย
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ในระหว่างวันที่ 24 – 26
ก.พ.2557

...กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1 / ธราเทพ ..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  24  กุมภาพันธ์  2557

..เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ NT (National Test) ในระดับชั้น ป.3
ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าสอบในครั้งนี้ ซึ่งการทดสอบ
NT เป็นการวัดความรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถระดับใด เพื่อนำไปวิเคราะห์สภาพปัญหา
ของการจัดการเรียนการสอน และเป็นการสะท้อนคุณภาพของ การจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบ
กำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ต่อไป


...กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1 / ธราเทพ ..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  21  กุมภาพันธ์  2557

..เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด นำผลงาน IPAD 5 Gs
ซึ่งเป็นโครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาแบบ IPAD 5 Gs ของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำเสนอต่อ
คณะกรรมการในการประกวดสพป.ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ณ บางกอกกอล์ฟ
สปารีสอร์ท ปทุมธานี ซึ่งผลงานโครงการดังกล่าวของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นับเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน ที่ส่งผลให้สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน 5 เป้าหมายให้มีคุณภาพ
และ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา
และ คุณภาพของสถานศึกษา
...กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1 / ธราเทพ ..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  21  กุมภาพันธ์  2557

..เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง รอง ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
เพิ่มพูลศักยภาพ English Camp น.ร.ชั้น ป.6 เครือข่าย กลุ่มโรงเรียนพิชัยสงคราม ระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ. 2557
ณ โรงเรียนบ้านป่าแต้ว อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
...ศน.ศิรินันท์ ก.นิเทศติดตามฯ สพป.อต.1....ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2557

..เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ ผู้บริหารสพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกับผอ.ร.ร.ที่ทำหน้าที่ ประธานเครือข่ายกลุ่มร.ร. ณ ห้องประชุมลางสาด โดยที่ี่ประชุมได้ร่วมกันหารือ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการศึกษา เนื่องในโอกาสที่เมืองอุตรดิตถ์ จะครบ 100 ปี ในปี 2558 โดยสภากาแฟหารือ
นโยบายที่จะจัดกิจกรรมทางการศึกษา อย่างยิ่งใหญ่ในการแสดงผลงานต่างๆ ทั้งของครูและนักเรียน โดยเชิญร.ร.สังกัดสพป.
อต.1และสพป.อต.2 ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดสพม.39 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการ
เฉลิมฉลอง นอกจากนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการพิจารณาการจัดสรรโควต้าการเลื่อนขั้นเงิน เดือน 1 เม.ย.2557
เพื่อประมวลข้อหารือนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นแนวทางในการจัดสรรโควตาในการเลื่อนขั้น เงินเดือนบรก.ครูและ
บุคลากรฯครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2557) ต่อไป และประธานได้ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมสภากาแฟได้ช่วยกัน เชิญชวนใช้สิทธิ
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ สพป.อต.1มีหน่วยเลือกตั้ง 24 หน่วย...กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2557

..เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตาม
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนชั้นม.ต้น ณ โรงเรียนด่านแม่คำมัน อ.ลับแล ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตระหนักและเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น อีกทั้ง
สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่าง สร้างสรรค์ จัดการอารมณ์และความเครียด ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้อื่น ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีเป็นภูมิคุ้มกันให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆ ในสังคมได้และเพื่อให้นักเรียนกลุ่ม
เป้าหมายได้ขยายผลไปสู่เพื่อนๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ตลอดจนญาติ พี่น้อง และในโอกาสนี้ ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยมี นายสุรินทร์ เนียมแก้วผอ.ร.ร.ด่านแม่คำมัน
และคุณครู ให้การต้อนรับ...กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  13  กุมภาพันธ์  2557

..เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นายวัชรินทร์ จำปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหัวดุม อำเภอ
ลับแล สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้นายนเรศ โปร่งแสง และนายนิรัติ โปร่งแสง รองผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายสมชัย มะโน ผอ.ร.ร.
บ้านหัวดุม ได้รายงานต่อผู้ตรวจฯ ร.ร.บ้านหัวดุมเป็นร.ร.ขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ถึงระดับชั้นป.6 โดยในระดับชั้นป.5 และป.6 นำไปเรียนรวมที่ร.ร.อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 มี นายชัชวาลย์ เพ็ชร์แบน
เป็นผอ.ร.ร. ซึ่งเป็นร.ร.ในเครือข่ายกลุ่มเดียวกันห่างประมาณ 2 – 3 กม.จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปฐมวัยถึงระดับชั้นม.3

...กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  11  กุมภาพันธ์  2557

....เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีโทรทัศน์ช่อง 11)
NBT เยี่ยมชมโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดย ผอ.อุดม รัตนสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ฯ โรงเรียนได้นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน วางแผน
งานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน จัดกระบวนการเรียนการสอนจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ด้วยความยั่งยืน

...สุกัญญา / วัชรา.....ภาพ/ข่าว
...กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1....รายงาน

วันที่  9  กุมภาพันธ์  2557

....เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับ ชั้นป.6 ตามที่ สทศ. ได้กำหนดการจัดสอบฯ จำนวน 27 สนามสอบ ซึ่ง นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
และรอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบทุกแห่ง เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อย ในการดำเนิน
การจัดสอบของแต่ละสนามสอบ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคุณครู ผู้ดำเนินการจัดสอบและให้กำลังใจแก่นักเรียน
ที่เข้าสอบ


...กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  8  กุมภาพันธ์  2557

....เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคุ้งวารี
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามโครงการ I-PADS 5Gs
ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน และพูดคุยซักถามปัญหาในการจัด
การเรียนการสอนกับคุณครูและนักเรียนซึ่งได้มอบนโยบายให้กำลัง
ใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การ
ต้อนรับเป็นอย่างดี..
...สกุล นาพันธ์...ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  6  กุมภาพันธ์  2557

....เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง รอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมลางสาด โดยมี
นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นายณรงค์ โภชนจันทร์ นายกสมาคมการ ศึกษาเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ศึกษาสังกัดต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมประชุมหารือแผนงาน
/โครงการ พัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีความ เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนได้มีการทบทวนการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด อุตรดิตถ์ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้นโยบาย “ปีการศึกษา
2556 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน” ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย...กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2557

....เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิเชียร ทรงศรี รองผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายอุทัย พรมโสภา ศน.ประจำ
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า – หาดกรวด และ นายกิตตินันท์ แก้วพันยู ผอ.ร.ร.วัดวังหมูฯ ในฐานะประธานเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนป่าเซ่า – หาดกรวด ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านดงช้างดี และโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่รับการ
ประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2557 ในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 นี้
มีโรงเรียนในสังกัดที่จะต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำนวน 43 โรงเรียน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม
2557 และดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 17 โรงเรียน โดยทั้ง 43 โรงเรียนจะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557...กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2557

....เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิเชียร ทรงศรี รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ซึ่งได้รับมอบหมายโดยนายประพฤทธิ์
สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 3 ที่โรงเรียนบ้านดงช้างดี ต.หาดกรวด
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุ ผอ.ร.ร.บ้านดงช้างดี นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ซึ่งมีศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาฯและประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในการประเมิน
ครั้งมี คณะกรรมการประเมินทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ 1.นางกุสุมา หมุดเชื้อ (หัวคณะผู้ประเมิน) 2.นางลดาวรรณ์ รัศมีเวียงชัย
3.นางสาวศิริพร แก้วภิรมย์ การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงประจักษ์ ดูนักเรียนเป็นสำคัญ
...อัครเดช แก้วบุญมา ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1.....ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  30  มกราคม  2557

....เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมนักเรียนตาม
โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ โดย นายยศพัฒน์ สิริสราญลักษณ์
รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายงานว่านักเรียนที่เข้ารับการอบรม เป็นนักเรียนในระดับม.ต้น พร้อมด้วยคุณครูผู้รับผิดชอบ
ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 160 คน หลักสูตร 1 วัน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เช่น ร.ต.ท.บัญชากิจ ศรีรัตน์ จาก สภ.เมืองอุตรดิตถ์ คุณนัฎฐธนัน นพฐิติกาญจน์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอุทัย พรมโสภา ศน.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นอกจากนี้บุคลากร ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ยังร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย ซึ่งคาดว่านักเรียนที่ผ่านการอบรมครั้งนี้จะตระหนักและเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นอีกทั้ง
สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จัดการอารมณ์และความเครียด ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อื่น ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีเป็นภูมิคุ้มกันให้รอดพ้นจาก ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้


...กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส...ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  29  มกราคม  2557

....นายธีระยุทธ ทาปุก รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2556 ณ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพิชัยสงคราม ซึ่งโครงการจะดำเนินการระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ.2557
ณ โรงเรียนบ้านกองโค อ.พิชัย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (o-net) ของนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3
ในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน พิชัยสงครามให้ดีขึ้นต่อไป...ศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ ศน.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  29  มกราคม  2557

..เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
คุรุสภาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาฯ ณ ห้องประชุมลางสาด ที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปผลการ
จัดงานวันครู ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ปรากฏว่า ผลจากการสำรวจความคิดเห็นของคุณครูและจากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ สรุปได้ว่าการจัดงานวันครู ประจำปี 2557 เป็นที่ประทับใจแก่คุณครู ทั้งในภาค
เช้าซึ่งเป็นการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พิธีบูชาบูรพาจารย์ และการมอบรางวัลแด่คุณครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และในภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬานันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ของคุณครูโดยได้รับเกียรติ
จาก นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ กรุณาเป็น
ประธานในพิธี สร้างความภาคภูมิใจ และความประทับใจแก่คุณครูเป็นอย่างยิ่ง...กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส...ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  28  มกราคม  2557

..เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (o-net) ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2556 ระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
ผู้เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงได้แก่ หัวหน้าสนามสอบ ผู้สังเกตการสอบ ผู้ประสานการสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ
ในภาคเช้าเป็นการประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการสนามสอบในเขตอ.เมือง ทองแสนขัน และในภาคบ่ายอ.ลับแล อ.ตรอน และ
อ.พิชัย ซึ่งมีสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (o-net) ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 27 สนามสอบ
โดยมี นายธีระยุทธ ทาปุก นายเฉลิม ปาลาศ นายยศพัฒน์ สิริสราญลักษณ์ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 น.ส.สมพิศ
รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ร่วมให ้คำแนะนำ และชี้แจง โดยขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
ให้ เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด...กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส...ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  28  มกราคม  2557

..นายวิเชียร ทรงศรี รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 น.ส.สมพิศ รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยศน. ซึ่งได้รับมอบหมาย
โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน และร.ร.บ้านวังโป่ง ตามโครงการยก
ระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแบบ IPAD 5Gs เพื่อสนองแนวนโยบาย สพฐ.ที่เน้นด้านผู้เรียน นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ
และมีความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน โดยระบุุจุดเน้นการดำเนินการคือ นักเรียนชั้นป.6 ละชั้นม.3
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)กลุ่ม สาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3และเพื่อพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ IPAD 5Gs ของสพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

...อัครเดช แก้วบุญมา ปชส...ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  27  มกราคม  2557

..เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้ มีการสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) โดย นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์
รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและกล่าวนำยุวกาชาดที่เข้าร่วมสวนสนามครั้งนี้กล่าวปฏิญาณตนยุวกาชาด ซึ่งมีคณะ
กรรมการ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาดสถานศึกษาต่างๆ ทุกสังกัด 17 ร.ร. ประมาณ 700 คนซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิเช่น อบจ.อุตรดิตถ์ สถานศึกษาต่างๆ ปี 2557 นี้ เป็นปีที่ 92 ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ริเริ่มกิจการยุวกาชาด และสภากาชาดไทยได้กำหนดให้ วันที่ 27 มกราคม
2557 เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิก
ยุวกาชาดได้ระลึกถึงพระพระคุณของผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย และตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทยในด้านความมี
ระเบียบวินัย รวมทั้งการสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในมวลหมู่ยุวกาชาด

...กรรณิกา ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  22  มกราคม  2557

..เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 นายธีรยุทธ ทาปุก รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ได้รับการมอบหมายจากนายประพฤทธิ์
สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
ดารารัศมีแบบ IPAD 5Gsการดำเนินการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสพฐ.มีจุดเน้นด้านผู้เรียน นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญและมีความ
สามารถทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน โดยระบุจุดเน้นการดำเนินการคือ นักเรียนชั้นป.6 และชั้นม.3 มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และเพื่อพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ IPAD 5Gs ของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จากแนวนโยบายดังกล่าวเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนดารารัศมี จึงจัดให้มีโครงการยกระดับผมสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 ขึ้น การดำเนินการ
ครั้งมีนักเรียนชั้น ป3 และป.6 รวม 102 คน ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2557 ณ ร.ร.บ้านท่าสัก อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์
เขต ๑

...อัครเดช แก้วบุญมา ปชส...ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  20  มกราคม  2557

..เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 /สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1/สถานศึกษา
ในสังกัด สพฐ.ศธ.และหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดอปท.ในจังหวัด อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม "งานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธาน โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงาน”เฉลิมพระเกียรติพระผู้ ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” แนวทางการจัดงานกำหนดให้มีพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ มีการ
ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู มีสามัคคีธรรม และให้มีความตระหนักถึงความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้
ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมทั้งจัดกิจกรรมทำบุญตักบตร ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ มอบโล่เกียรติ
ดีเด่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

...อัครเดช แก้วบุญมา ปชส...ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  14  มกราคม  2557

..เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ด้วยกิจกรรมพัฒนามัคคุเทศก์ยุวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นจัดขึ้นเพื่อสร้างยุวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้รู้จัก
ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นของตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ กล้าแสดงออก และได้ฝึกการใช้ภาษากับนักท่องเที่ยว สร้างเสริมประสบการณ์
ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ยุวชน โดยจัดให้ยุวชนซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในระดับชั้น ป.3 และ
ป.4 ได้ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น พระแท่นศิลาอาสน์ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่
เขื่อนสิริกิติ์ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก เป็นต้น มีจำนวน 5 รุ่นๆ ละ 40 คน พร้อมด้วยครูผู้ควบคุม และวิทยากร นำโดย
นายจักรา วาทหงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมบุคลากร ในกลุ่มและคุณครูผู้มี ประสบการณ์ทั้งในสังกัด
และต่างสังกัดเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้


...กรรณิกา กาไหล่ทอง ปชส...ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  14  มกราคม  2557

..เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมรอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม
ทุกกลุ่ม ประชุมสภากาแฟ และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายสายันต์ นุชศรี บุคลากร สพฐ.ดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจำปี 2556 (ลูกจ้างประจำ) และ นางสุภาภรณ์ เขียวสอาด บุคลากร สพฐ. ดีเด่น ประจำปี 2556 (ระดับชำนาญการ)
ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อสร้างขวัญและ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน...วัชรา คำภู่ นักวิเคราะห์ฯ ก.นโยบายและแผน ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  10  มกราคม  2557

..เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 นำ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่มและ
บุคลากรในสังกัด เข้าอวยพรปีใหม่และขอรับพรปีใหม่จาก นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหารระดับสูงใน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ 2557 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


...กรรณิกา ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  7  มกราคม  2557

..เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายนิรัติ โปร่งแสง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 และบุคลากร ในสังกัดวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ในพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงาน
กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์ พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในภาค
เช้าเป็นพิธีวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ และในภาคบ่ายจะมีขบวนแห่เครื่องบวงสรวง ขบวนเทิดเกียรติพระยาพิชัย
ดาบหักและขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทุกอำเภอ และหน่วยงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
รมช.ว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เวลา 15.00 น. งานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 7-16 มกราคม 2557
ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
...กรรณิกา ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  7  มกราคม  2557

..เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำรอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม
และบุคลากรในสังกัด อวยพรและขอรับพรจาก "ผวจ.อุตรดิตถ์ นายชัช กิตตินภดล" และ"รอง ผวจ.อุตรดิตถ์์นายวีระชัย
ภู่เพียงใจ นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์" และ นายสุชาติ ธีระวงศ์พิทักษ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีคุณครูและคณะสภานักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เข้าขอพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 ด้วย โดยผู้บริหาร
ระดับสูงของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และยินดีที่
จะให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมทางการ ศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์

...กรรณิกา ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  6  มกราคม  2557

...เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถาน
ศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ โดย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้แจ้งและทบทวนนโยบาย โครงการ ต่างๆ ทั้งที่ได้
ดำเนินการไปแล้วเมื่อปี 2556 และที่จะดำเนินการในปี 2557เช่นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายโรงเรียนเอกชน
การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา : สายสามัญ(ในระบบ) การสมัครใช้ Facebook เพื่อแจ้งข่าวสารทางราชการ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมพิจารณาการดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะกระบวนการคิด การเข้าร่วมแข่งขนกีฬาวันครู ประจำปี
พ.ศ.2557 และการประชุมครูท่สอนระดับ ชั้น ป.3 และ ป.6 ตามโครงการ 60 วัน อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้
สถานศึกษาเอกชนได้มีการบริหารและจัดการเรียนการสอนที่ ส่งผลให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในด้านอื่น...กรรณิกา ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  3  มกราคม  2557

...เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 นำคณะซึ่งประกอบ
ด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และผอ.โรงเรียน ซึ่งทำหน้าที่ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในสังกัดศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD รางวัลเหรียญทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ ประจำปี 2555 และในโอกาสนี้คณะจากสพป.สุโขทัย เขต 1 ได้เยี่ยมชมการบริหารและการจัด
การเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดยมี ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และคณะครู
นำเยี่ยมชมพร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้มาศึกษาดูงาน
...กรรณิกา ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  27  ธัีนวาคม  2556

...เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ ห้องประชุมลางสาด โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาต่อ นายพิทยา วงษ์ยอด ประธานคณะกรรมการ
เขตฯและคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมเห็นชอบนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และ ประกาศเกี่ยวกับการ ส่งเด็ก
เข้าเรียนในภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2557 นอกจากนี้ยังได้มีมติเห็นชอบการรวมสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียน
ปางต้นผึ้งรวมกับโรงเรียนประชาชนอุทิศ และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และการขอจัดตั้ง
งบประมาณ ปี 2558
...กรรณิกา ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  26  ธัีนวาคม  2556

...เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายเฉลิม ปาลาศ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 และคณะเป็นตัวแทนของกระกรวงศึกษาธิการ
ร่วมงานมอบโล่ในวันกีฬาแห่งชาติ โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ โรงยิม สนามกีฬา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการมอบโล่ครั้งนี้มีหน่วยงานหลายกระทรวงเข้าร่วมงาน มีผู้สนับสนุนการกีฬา ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาระดับ
แชมป์โลกเข้ารับด้วย

...อัครเดช แก้วบุญมา ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  23  ธัีนวาคม  2556

...เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 จังหวัดอุตรดิตถ์จัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิ ิเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจัดให้มีเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ด้วยป้ายเชิญชวนให้ประชาชนได้
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่หน้าสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ ถึงบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งนักเรียนจาก สถานศึกษาต่างๆ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ในการนี้โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ได้จัดขบวน
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กว่า 250 คน ซึ่ง ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ ผอ.ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหารโรงเรียน
และคุณครู ร่วมดูแลและให้กำลังใจนักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม โดยสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่ง บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม
และร่วมให้กำลังใจ ชื่นชมความร่วมมือ จากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
...กรรณิกา ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  23  ธัีนวาคม  2556

...เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายธีระยุทธ ทาปุก และ นายเฉลิม
ปาลาศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์บุคลากรทาง
การศึกษา และคุณครูร่วมสังเกตการณ์ พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ณ สนาม
กีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและร่วมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่นำเสนอ
นิทรรศการและผลงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมในซุ้มนำเสนอผลงานของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายโรจนะ กฤษเจริญ
รองเลขาฯ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาสพฐ.ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้
กำลังใจบุคลากร ณ ซุ้มแสดงผลงานของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
...กรรณิกา ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  21  ธัีนวาคม  2556

...นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบหมายมอบหมายให้ นายธีระยุทธ ทาปุก รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นตัวแทนนำคณะครู นักเรียนตัวแทนสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วม กิจกรรมจัดแสดงผลงานและร่วมในพิธีเปิดงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 ณ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายโรจนะ กฤษเจริญ รอง เลขาธิการกพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายวิเชียร
จันทรโณทัย ผวจ.เพชรบูรณ์ นายธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 และคณะผู้บริหารการศึกษาจาก 17 จังหวัด
ภาคเหนือ 53 สพท. ร่วมให้การต้อนรับ รองเลขาธิการกพฐ.พร้อมคณะได้เยี่ยมชมผลงาน Best Practice นิทรรศการ การ
แข่งขันการประกวดทางวิชาการ ที่จัดแสดงผลงาน ตามกรอบแนวคิด “อัจฉริยะเด็กไทย สรรสร้างศิลปหัตถกรรมนำสมัย
ก้าวไกลสู่สากล” (Talented Thai children can modernize Thai handcrafts to the international stage)
สำหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 จะจัดที่ จังหวัดแพร่ ..


...อัครเดช แก้วบุญมา ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  16  ธัีนวาคม  2556

...เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556 จาก ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. ในการประขุม
ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้ควบคุม ดูแล ค่ายลูกเสือ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นค่ายลูกเสือที่มีความสมบูรณ์ และความพร้อมสำหรับการให้บริการทั้งด้านสถานที่และบุคลากร
ในการดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านสถานที่และบุคลากร
ในการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของสถานศึกษาในสังกัด ต่างสังกัด รวมถึงการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมลูกเสือในระดับภาค
อย่างต่อเนื่อง
...กรรณิกา ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  14  ธัีนวาคม  2556

...นายนเรศ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานมอบคอมพิวเตอร์แบบพกพา(TABLET)จากการทอดผ้าป่า
สามัคคี เมื่อ วันที่ 9 ต.ค. 2556 ให้แก่นักเรียนจำนวน 30 เครื่อง เพื่อช่วย เสริมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการเรียน
การสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และมีพิธีมอบในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา
โดยมีผู้อำนวยการในกลุ่ม เครือข่ายโรงเรียนคุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ศิษย์เก่าและ
ผู้ปกครองนักเรียน ให้เกียรติมาร่วมในพิธีดังกล่าว
...อัครเดช แก้วบุญมา ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  12  ธัีนวาคม  2556

...เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานมอบเครื่องกรองน้ำ จำนวน
6 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งเครื่องกรองน้ำดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนโด้ออนไลน์ กรุงเทพมหานคร มีความ
ประสงค์มอบให้กับวัดหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ในโอกาสที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคนโด้ออนไลน์จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 6
ในปี พ.ศ.2557 และโดยการประสานจาก นางวัชรา คำภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ งานข้อมูลฯกลุ่มนโยบาย และแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร.ร.ที่ได้รับมอบเครื่องกรองน้ำในครั้งนี้ ได้แก่ ร.ร.วัดคุ้งวารี ร.ร.บ้านป่าเซ่าฯ ร.ร.ชุมชนบ้าน
วังหิน ร.ร.บ้านป่าแต้ว ร.ร.ด่านแม่คำมัน และร.ร.บ้านผักขวง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จึงขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัด
เคนโด้ออนไลน์ ไว้ ณ โอกาสนี้
...กรรณิกา ภาพ ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  6  ธัีนวาคม  2556

...เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และในนามผู้อำนวยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมร่วม คณะกรรมการคุรุสภาฯ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในสังกัด ร่วมหารือการจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องใน
“วันครู ” 16 มกราคม 2557 โดยในเบื้องต้นกำหนดให้มีการจัดพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พิธีบูชาบูรพาจารย์
ในภาคเช้า ณ มรภ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสถาบันแห่งการผลิตบุคลากรวิชาชีพ“ครู” ให้ครูได้มีโอกาสรำลึกถึงบูรพาจารย์ ส่วนใน
ภาคบ่ายจะเป็นการจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก สังกัด และในภาคค่ำเป็นงานพบปะ
สังสรรค์ ในนาม “ ชมรมครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เมืองอุตรดิตถ์”

...กรรณิกา ภาพ ข่าว
...งานข้อมูลฯ, ศูนย์ ITEC รายงาน

วันที่  6  ธัีนวาคม  2556

...เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภาคเช้า นายชัช กิตตินภดล ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีนำข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ นิสิต นักศึกษาและประชาชนตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์
พระยาพิชัยดาบหัก และผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนองค์กรต่างๆ
ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ในภาคค่ำ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายยศพัทธ์
สิริสราญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากร ในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสดุดี และจุดเทียนถวายพระพร ณ
บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก โดยมี นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
...กรรณิกา ภาพ ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  6  ธันวาคม  2556

...เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
ทางการศึกษา และองค์กรต่างๆ เพื่อหารือในการเตรียมจัดงาน “วันกีฬาแห่งชาติ” เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์
ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 5 ณ กรุงเทพ
มหานคร และ ทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทอง ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดจัดงาน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬา
จ.อุตรดิตถ์ โดยภาคกลางวันจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน ทุกสังกัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในกีฬา 5 ประเภท และในภาคค่ำจัดให้มีกิจกรรมพบปะ สังสรรค์ ณ สนามกีฬา
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กว่า 1000 คน
...กรรณิกา ภาพ ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  29  พฤศจิกายน  2556

...เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้นายนเรศ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี 2557 สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปที่จัด
การเรียนร่วม ซึ่งเป็นการ ร่วมพิจารณาและประสานความร่วมมือ ระหว่างกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศติดตามฯ
และกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณปี 2557 สำหรับจ้าง ตามหลักการ ความจำเป็นและเกิดประโยชน์
ที่ได้รับการจัดสรร โดยมี นายเชษฐ์ ไทยปิยะ นายวิเชียร ทรงศรี รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้กำกับดูแลกลุ่มบริหาร
งานบุคคล นายเฉลิม ปาลาศ รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้กำกับ ดูแลกลุ่ม นิเทศฯร่วมให้คำชี้แจงในการดำเนิน
การดังกล่าวแก่ผู้บริหาร ในปีงบประมาณ 2557
...กรรณิกา ภาพ ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  29  พฤศจิกายน  2556

...นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านท่าอวน ร.ร.ขนาดเล็ก ร.ร.โครงการเด่นที่ได้รับรางวัลระดับทอง หลายรางวัล
นายวีรศักดิ์ ศิริประทุม ผอ.ร.ร.บ้านท่าอวน กล่าวว่า ร.ร.บ้านท่าอวน เป็นร.ร.ขนาดเล็กมีกิจกรรมเด่นหลายกิจกรรม
เช่น จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื่องจากมีครูน้อยได้รับการ สนับสนุนบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยสอน
จัดการเรียนรู้ด้านอาชีพ คือ การทำนาโยน เป็นโครงการเด่นที่ ได้รับรางวัลระดับทองจัดการสอนให้เรียนรู้สื่อสารภาษาสู่
ประชาคมอาเซียน นักเรียนสามารถพูดแนะนำตัวเป็นภาษา อังกฤษ ภาษาจีน โรงเรียนนำเสนอผลงานแบบเวที ณ โรงแรม
ลาพาโลมา จ.พิษณุโลก...อัครเดช แก้วบุญมา ปชส. ภาพ / ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  28  พฤศจิกายน  2556

...นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในกลุ่ม
ตรอน 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหาดสองแคว บ้านเด่นสำโรง บ้านบึงพาด บ้านแหลมทอง บ้านข่อยสูง โรงเรียนศรีอุทิศ
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เป็นการส่งเสริม ให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกล ยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย. 56 และในระหว่าง วันที่ 26-27 พ.ย. 56 พร้อมทั้งได้มอบถ้วย
รางวัลและเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาเด่นสำโรงเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านเด่น สำโรง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่
27 พ.ย. 56


...จตุพล ภาพ / กอบแก้ว ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  27  พฤศจิกายน  2556

..เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยม
ร.ร.ในสังกัด อ.เมือง จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านวังถ้ำ และ ร.ร.บ้านห้วยฉลอง เพื่อพบปะ ข้าราชการครู มอบนโยบาย
ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่


...จตุพล ภาพ / ธราเทพ ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  27  พฤศจิกายน  2556

..นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2553-2555 ให้แก่ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมทั้งสิ้น 103 ราย เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ิ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีนายวิเชียร ทรงศรี
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน และประธานในพิธี ีกล่าวให้โอวาท ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม
มเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1...อัครเดช แก้วบุญมา ปชส. อุตรดิตถ์ เขต 1 ภาพ/ข่่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  25  พฤศจิกายน  2556

..นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานใน พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหา
ธีรราชเจ้า” ประจำปี 2556 ณ ค่ายลูกเสือ จ.อุตรดิตถ์ โดยประธานในพิธีนำ ผู้ร่วมพิธีประกอบพิธีถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ
พระปรเมทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญ
พระกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่าง ใหญ่หลวงนานัปการ ต่อจากนั้นประธาน ในพิธีได้มอบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2555 ประเภทผู้บริหาร 3 ราย ประเภทผู้สอน 3 ราย และประเภทผู้สนับสนุน 2 ราย
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้รับเครื่องหมายวูดแบร์ด 3 ท่อน จำนวน 6 ราย ได้รับเครื่องหมายวูดแบร์ด 2 ท่อน จำนวน 1 ราย
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกองลูกเสือ ที่มาร่วมพิธี ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ สำรอง ลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และ เนตรนารี รวมทั้งสิ้นจำนวน 746 นาย ในการนี้ นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 รับมอบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือ


...กรรณิกา ข่าว / ภาพ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  25  พฤศจิกายน  2556

..นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ
ศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน อ.ตรอน สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เพื่อวางแผนพัฒนากระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้ความเห็น เสนอแนะ
เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง ในการนิดทศ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ และนิเทศ
เยี่ยม โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน โรงเรียนบ้านท่าอวน และโรงเรียนวังโป่ง
...อัครเดช แก้วบุญมา ปชส. อุตรดิตถ์ เขต 1 ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  21  พฤศจิกายน  2556

..เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
เครือข่ายกลุ่ม โรงเรียนคุ้งตะเภา – ถ้ำฉลอง ณ สนามโรงเรียนบ้านหัวหาด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายวิระ ทารัตน์
ผอ.ร.ร.บ้านหัวหาด ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนคุ้ง รายงานให้ทราบว่า การจัดการ แข่งขันกีฬาครั้งนี้เป็นการส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานด้านกีฬาให้กับนักเรียนเป็นการเสริมหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และที่สำคัญเป็นการ ส่งเสริมความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีนักกีฬาจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 โรงเรียน กิจกรรมการ
แข่งขัน 11 ประเภท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และชุมชนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน เป็นอย่างดี

...กรรณิกา ข่าว / ภาพ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  21  พฤศจิกายน  2556

..เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2556 นายชัช กิตตินภดล ผวจ.อุตรดิตถ์ มอบนโยบายด้านการศึกษาและนโยบายของจังหวัดอุตรดิตถ์
ในการประชุมผู้บริหาร ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยเน้นให้ ทุกคนได้ร่วมมือ ร่วมใจกันรณรงค์ในการให้เด็กอ่านออก
สื่อสารได้ มีนิสัยรักการอ่าน การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จุดสำคัญอยู่ที่การสื่อสารในประชาคมอาเซียน
ได้ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น การพัฒนาผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ เพราะ คณิตศาสตร์ทำให้คนเป็นผู้ที่มีเหตุผล
นอกจากนี้ขอให้ผู้บริหารคุณครูให้การสนับสนุนนักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ ตามนโยบาย รัฐบาลโดยให้ข้อคิดว่า
ประเทศใดเน้นการศึกษา ประเทศนั้นย่อมมี ความเจริญ เพราะการศึกษาจะสร้างคน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ จากนั้น
นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ได้มอบ นโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญในการสร้างเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง
ต่อจากนั้น นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ
2557 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยความคาดหวังที่สำคัญคือค่าเฉลี่ยของ ผลการทดสอบ NT และผลการทดสอบ O-NET
ของทุกโรงเรียน ในสังกัดสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
...กรรณิกา ข่าว / ภาพ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  19  พฤศจิกายน  2556

..เมืื่อวันที่ 13 พ.ย. 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่อง ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2556 และ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1ได้บันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพรร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวนำ
ถวายพระพร
...กรรณิกา ข่าว / ภาพ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  15  พฤศจิกายน  2556

..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ดำเนินการโครงการ 60 วัน อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านออกเสียงไม่ได้และ
ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน รวมทั้งเพื่อให้ครูผู้สอนมีนวัตกรรมส่งเสริม การอ่านออกเสียงและเข้าใจเรื่องที่อ่าน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมา
ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2556 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy)
และได้ม ีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาหาแนวทาง การดำเนินการ การจัดทำเอกสาร คู่มือดำเนินการ
และเครื่องมือ พัฒนาการอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ ซึ่งเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการดำเนินการตามโครงการ ณ ห้อง ประชุมลางสาดซึ่งได้มีการเร่งรัด
การดำเนินการตามโครงการ และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือและคู่มือสำหรับ การพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและ
สื่อสารได้ให้มีความสมบูรณ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาให้ได้ผลการดำเนินการตาม เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ คือ
นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 อ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ 100 %


...กรรณิกา ข่าว / ภาพ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  14  พฤศจิกายน  2556

..เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 และผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ซึ่งนำโดย นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
และคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สพป.พิษณุโลก เขต 2 ในโอกาสที่ นายวิเชียร ทรงศรี รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
และนายเฉลิม ปาลาศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้ารับตำแหน่งรอง ผอ. อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรทั้ง 3 สังกัด ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ซึ่งกันและกันอย่างเป็นกันเอง


...กรรณิกา ข่าว / ภาพ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  5  พฤศจิกายน  2556

..เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีีการระดมพลังความคิดในการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยทุกฝ่ายประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
และหัวหน้างาน ทุกงาน ได้ร่วมกันหารือแนวทางในการที่จะสร้างฐานข้อมูลหลัก ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการสำนักงาน
เขตพื้นที่ฯและสถานศึกษาพร้อมทั้งสามารถรายงานข้อมูลต่อต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ต้องการ ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ไม่เกิดการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน และลดภาระให้กับสถานศึกษา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีมติ ให้ทุกกลุ่ม ทุกงานได้สำรวจ
เนื้องานของตนเองว่าข้อมูลประจำที่ใช้ในการบริหารจัดการและการรายงานมีหมวดหมู่ใดบ้าง และมอบให้กลุ่ม ICT ได้ทำ
การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสำหรับคิดรูปแบบฐานข้อมูล หรือโปรแกรมประมวลผลฐานข้อมูลให้มีความครอบคลุม สมบูรณ์
ถูกต้องเชื้อถือได้ สามารถนำข้อมูลไปใช้หรือบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเชื่อถือได้ รวดเร็วเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ...กรรณิกา ข่าว / ภาพ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  31  ตุลาคม  2556

..เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1และบุคลากรใน
สังกัด เข้าแสดงความยินดี ในโอกาสที่ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ และ นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์เข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งรับมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด
อุตรดิตถ์...กรรณิกา ข่าว / ภาพ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  30  ตุลาคม  2556

..เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการเปิด
ภาคเรียน ที่ 2/2556 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ทุกคน ในโรงเรียนสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวนกว่า
200 คน ณ หอประชุม ร.ร.บ้านวังแดง(สหจิตฯ) โดย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1ได้เน้นให้ผู้บริหารและคุณครูได้ตระหนักถึงการ
แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก ซึ่ง ถือเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ในเวลานี้ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่จะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน หรือ AC (Asean Community) ซึ่งมีความหมายอย่างกว้างขวาง เพราะครอบคลุมทั้ง AEC และ APSC (ASEAN
Political Security Community) และ ASCC (ASEAN Socio-Cultural Community) หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า AC
ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ AEC + APSC + ASCC และ ที่สำคัญ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ต้องได้ภาษาเพิ่ม อีกอย่างน้อย 1
ภาษา ขอให้ช่วยกันดูแล เอาใจใส่ ในเรื่อง การดำเนิน การระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครบถ้วนทั้งระบบ และจริงจัง เพื่อ
เป็นการเฝ้าระวังและช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น นอกจากนี้ รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และผอ.กลุ่มนิเทศฯ ยังร่วมพบปะ
และมอบ นโยบาย และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะต้องดำเนินการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


...กรรณิกา ข่าว / ภาพ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  30  ตุลาคม  2556

..เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัดสรรและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอน
รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุมลางสาด เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา
2556 ประกอบกับเนื้อหาสาระที่บรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ชุดนี้เป็นเนื้อหาสาระสำหรับการจัดการเรียน
การสอนในระดับ ป. 2 โดย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 269 เครื่อง เพื่อมอบให้กับครูผู้สอนในสังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โรงเรียนสังกัด อปท.และโรงเรียนสังกัด สช. ในการนี้ นายยงยุทธ พรมฝาย รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ให้เกียรติมอบเครื่องคอม พิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)ให้กับผู้แทนครูที่รับมอบในครั้งนี้ฦ
...กรรณิกา : ภาพ / ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  24  ตุลาคม  2556

..เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายธีระยุทธ ทาปุก รองผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวท
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
ลานอเนกประสงค์ ริมน่าน โดยมี นายชัช กิตตินภดล ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
องค์กรต่างๆ และนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก


...ภาพโดย สายันต์ / กรรณิกา : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  23  ตุลาคม  2556

..เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการระดมความคิดเห็นแนวทาง
ในการดำเนินโครงการของคณะกรรมการเร่งรัดคุณภาพโครงการ 60 วัน อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ณ ห้องประชุมภูสอยดาว
สืบเนื่องจากการประกาศวาระแห่งชาติด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 ปีแห่งการรวมพลัง ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา”และประกอบกับการทดสอบนักเรียนในระดับ ชั้นป.3 และป.6 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จึงได้กำหนด
ให้มีการดำเนินการ โครงการ 60 วัน อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการขับเคลื่อนโครงการ
ได้แก่ ครูผู้มีความรู้ ความสามารถในการสอนภาษาไทยเป็นที่ ประจักษ์ เช่นการได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆครูผู้สอนสาระภาษา
ไทยวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบใน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และทีมงาน ICTในการสร้างสรรค์
สื่อซึ่ง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ได้มอบนโยบายแก่คณะ ทำงานโดยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกๆด้านเพี่อที่จะส่ง
ผลให้การขับเคลื่อนโครงการ 60 วัน อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ เป็นไปตามเป้าหมายคือ 60 วัน อ่านออก สื่อสารได้ 100 %


.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  17  ตุลาคม  2556

..เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าเยี่ยมค่าย
ลูกเสือ และมอบนโยบายการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) หลักสูตร
การฝึกอบรม 7 วัน ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และสถานศึกษาเอกชน ในเขต ภาคเหนือ จำนวน 55 คน และเป็นการสร้างผู้กำกับลูกเสือสำรอง
เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรองในโรงเรียน ให้มีความ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการต่อไป


.... จตุพล ภาพ / ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  17  ตุลาคม  2556

..เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้ มีการประชุมสภากาแฟ คณะผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ณ
ห้องประชุมลางสาด โดย นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้แจ้งนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของ
รมว.ศธ. และ นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของเลขา กพฐ.และที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินการ
ตามนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนา คุณภาพในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการ
คิดค้นหาแนวทางวิธีการในการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ การพัฒนาครูและ บุคลากรและการเผยแพร่ความรู้
สู่อาเซียนในภาพการเชื่อมต่อของจังหวัดและท้องถิ่น รวมถึง เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งจากการหารือในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการหลอมรวมในความคิด
ทั้งจากผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัตินำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีความสอดคล้องในการดำเนินการ
..... กรรณิกา ข่าว / ภาพ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  14  ตุลาคม  2556

..เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ผวจ.อุตรดิตถ์ มอบให้นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกัลป์ลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัด อุตรดิตถ์ ต.วังสีสูบ
อ.เมืองอุตรดิตถ์ หลักสูตรการฝึกอบรม 7 วัน ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูในสังกัดสพฐ. /สังกัด เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
และสถานศึกษาเอกชน ในเขต ภาคเหนือ จำนวน 55 คน โดยผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายจักรา วาทหงษ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม และได้รับความ ร่วมมือจากวิทยากรลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมครั้งนี้ และเป็นการสร้างผู้กำกับลูกเสือสำรองเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง
ในโรงเรียน ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
.... ภาพ : สายันต์ นุชศรี
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  11  ตุลาคม  2556

..เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556  นายประพฤทธิ์  สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าแสดงความยินดีกับนายชัช กิตตินภดล
ในโอกาส ที่เข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งรับนโยบาย ในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนา
จังหวัด อุตรดิตถ์.... กรรณิกา : ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  9  ตุลาคม  2556

..เมื่อวันที่  7  ตุลาคม 2556  นายประพฤทธิ์  สุขใย  ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
และผู้แทนบุคลากรในสังกัด เข้าแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งใหม่ คือ
....นายอภิชาติ จีระวุฒิ รับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ....นายโรจนะ
กฤษเจริญ และ ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งรับมอบนโยบาย
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  


.... กรรณิกา : ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  1  ตุลาคม  2556

..เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบหมายให้
นายนเรศ โปร่งแสงและนายสุระ อ่อนแพง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต1นำกระเช้าดอกไม

เข้าแสดงความยินดี ต้อนรับ นายชัช กิตตินภดล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด อุตรดิตถ์คนใหม
ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


...ภาพและข่าว โดย งาน ปชส.สพป.อต.1
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  1  ตุลาคม  2556

..เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะ
ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำคณะกรรมการคุรุสภา ศึกษาดูงาน ณ สพป.เชึยงราย เขต 3 โดยมี
นายธีระวัฒน์ คูปฏิพัทธ์นุกูล รอง ผอ.สพป.เชึยงราย เขต 3 และคณะให้การต้อนรับ...ภาพและข่าว โดย งาน ปชส.สพป.อต.1
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  30  กันยายน  2556

..เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ของ สพฐ. ให้กับคุณครู ผู้ทำหน้าที่บรรณรักษ์ห้องสมุดของโรงเรียน ในกลุ่มนำร่อง
จำนวน 10 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว สพฐ. ได้พัฒนาปรับปรุงให้
เหมาะสมตรงกับคุณลักษณะของห้องสมุดโรงเรียน และรองรับ มาตรฐานต่างๆ ของระบบงานห้องสมุดได้ โดยใช้ชื่อว่า
" ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. OBEC Library Automation System" ซึ่งระบบที่ได้รับการพัฒนาใหม่นี้จะช่วยลด
ขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบรรณารักษ์ให้มีเวลา มากขึ้นในการจัดบริการและแนะนำ
การใช้สารสนเทศ ตลอดจนสามารถแบ่งปันการใช้ทรัพยากร สารสนเทศอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
...ภาพและข่าว โดย งาน ปชส.สพป.อต.1
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  30  กันยายน  2556

..เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการใช้ระบบงานสารบรรณของระบบสำนักงาน อิเลคทรอนิกส์ (e-office) ณ ห้องสีหราชบอลลูม โรงแรม
สีหราช จ.อุตรดิตถ์ โดยผู้เข้ารับการประชุม เชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ ได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ที่ปฎิบัติงานในสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งเป็นการดำเนินการ ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ของสพฐและเป็น
การพัฒนาระบบการทำงานให้ มีความประหยัด สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และ
คุณภาพ ในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสำนักงานมาตรฐานสากล
ในโอกาสต่อไป
.. ภาพและข่าว โดย งาน ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  11  กันยายน  2556

..วันที่ 10 กันยายน 2556 นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวดำเนินการ
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นป. 3 และ ป. 6 ตามประกาศวาระแห่งชาติด้าน การศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ “ปี 2556 ปีแห่งการ รวมพลัง ยกระดับคุณภาพการศึกษา” โดยซ้อมความเข้าใจแนวดำเนินการ
ให้กับ ผอ.ร.ร.ที่ทำหน้าที่ประธานเครือข่าย กลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และศึกษา นิเทศก์ทุกคน ระดับ
ชั้น ป.3 ทดสอบด้วยบทอ่านมีความยาว ไม่เกิน 10 บรรทัด จำนวน 5 บทอ่าน สำหรับชั้น ป.6 เป็นบทอ่านความยาว
ประมาณ 200 คำ จำนวน 5 บทอ่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับกรรมการดำเนินการ โดย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
กำหนดให้มีการดำเนินการทดสอบ ในระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2556
...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  11  กันยายน  2556

..เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ลดอ้วน – ไร้พุง” ณ ห้องประเหล็ก
นำพี้ โดยผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายสุระ อ่อนแพง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น ประธานเปิดการอบรม มี
นายจักรา วาทหงษ์ ผอ.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าว รายงานผู้เข้าอบรมเป็นครูอนามัย
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 80 คน ในภาคเช้าเป็นการบรรยายของ แพทย์หญิงอนงค์ เบญจฆรณี จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
และ คุณวิศรุต ศิริลำปาง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความรู้เรื่อง กินอย่างไรลดอ้วน ไร้พุง ในภาคบ่ายเป็น
การรับความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักจากทีมวิทยากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มรภ.อุตรดิตถ์
เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผล ให้กับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนต่อไป... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  29  สิงหาคม  2556

..เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายธีระยุทธ ทาปุก รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยแก่นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัด ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 72 คน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่
ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาของตนเอง เพื่อเป็นการ สร้างวินัยการจราจรและลดอุบัติภัยทางถนน ให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


....กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  17  สิงหาคม  2556

..เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายสุระ อ่อนแพง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานปิดการประชุมประธานนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1มีี่ประธานนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 178 คน หลักสูตร 1วัน เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ของสภา
นักเรียน คุณลักษณะที่ดีของผู้นำ และประธานสภานักเรียน โดย คุณครูนงนุช สีลอ ครูโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เป็น
วิทยากร สลับกับการร่วมกิจกรรมนันทนาการ โดยอาจารย์ ณรงค์ สายทวี อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และ
อาจารย์ตนุภัทร สาหร่าย จากโรงเรียนลับแลพิทยาคม ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้มี นายจักรา วาทหงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
และบุคลากรในกลุ่มร่วมเป็นวิทยากร
...กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ..ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  17  สิงหาคม  2556

..
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คนจะได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนทางวิทยาศาสตร์ อย่างมีเหตุผล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิชาอื่นๆได้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเพื่อการ ขยายผลในสถานศึกษาของตนเอง โดยคณะศึกษานิเทศก์
กลุ่ม สาระวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร
... กรรณิกา / ธราเทพ ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  8  สิงหาคม  2556

....เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด และข้าราชการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานครโดยมี นายอำนาจ
สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา บรรยายมาตรฐานวิชาชีพครู นายดนัย มหิพันธ์ รองเลขาฯ สกสค.บรรยายสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรฯ บรรยายพิเศษ
ในการไปศีกษาดูงานของผู้บริหาร สพป.อต.เขต 1


... กรรณิกา ภาพ : วัชรา ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  6  สิงหาคม  2556

....เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2556 ท่านรองเลขาฯ กพฐ. ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและ
บรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การ พัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่ศตวรรษที่ 21" พิจารณาคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี และการ คัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ระดับเครือข่ายการนิเทศ
กลุ่มจังหวัด เครือข่ายการนิเทศที่ 17 ประกอบด้วย ศน. จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์
ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ รองผอ.สพป.อต.1
ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศน.กลุ่มนิเทศฯ พร้อม ข้าราชการฯ ในสพป.อต.1 ร่วมให้การต้อนรับ... ตระการ / วัชรา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  3  สิงหาคม  2556

....เมื่อวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2556 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง รองผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการผลิตสื่อการ สอนระดับปฐมวัย โดยมี นายจักรกฤช แก้วสุข ศน.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นวิทยากร และการเปิดอบรมเทคนิคการ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
และี นางวนิดา อุปธารปรีชา ศน.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นวิทยากร ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ โดยการจัดให้มีการพัฒนาครู
โรงเรียนเอกชนทั้งระบบ จำแนกออกเป็นหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้คุณครูได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการ
สอนตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถนำเทคนิคการผลิตสื่อ ไปใช้จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ในการนี้ น.ส.ละออ
วันจิ๋ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และบุคลากรในกลุ่ม ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และอำนวยความสะดวก
ตลอดการจัดอบรม... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  31  กรกฎาคม  2556

....เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์เขต 1 พร้อมด้วยน.ส.สมพิศ รัตนสุวรรณ
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางปานทอง ปัญญาเดช ศน.กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะครู/นักเรียน โรงเรียนในฝัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วม การสัมมนาแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียนในฝัน ภาคเหนือ นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ Best
Practices ในนามผู้แทน สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค.2556 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่

... ปานทอง,กรรณิกา ภาพ / ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  29  กรกฎาคม  2556

....เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 มอบให้ นายนิรัติ โปร่งแสง
รองผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี ีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญ พระชนมพรรษา 61 พรรษา 28 กรกฎาคม 2556 ณ วัดคลองโพ
พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี พระเทพปริยัติวิธาน เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
ข้าราชการ นักเรียน และผู้แทนองค์กรต่างๆ เข้าร่วมพิธีเป็น จำนวนมาก...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน..ภาพ / ข่าว / รายงาน

วันที่  28  กรกฎาคม  2556

....เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 เป็นประธานการเปิดอบรม“โครงการ
สร้างเสริมทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนระดับ
ม.ต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และครูผู้ควบคุมนักเรียน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 150 คน หลักสูตร 1 วัน เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม มีวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ในทักษะต่างๆ อย่างหลากหลายนายอุทัย พรมโสภา ศน.ให้ความรู้การเสริมสร้างทักษะชีวิต พ.ต.ท.ไกรสิทธิ์
พรหมปฏิมา รอง-ผกก.สส.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ให้ความรู้เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและติดเกม พระสมุห์สมชาย
จิรบุญโญ /คณะพระอาจารย์จากวัดคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ให้ความรู้ เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันโดยธรรมะ และ
น.ส.งามไฉน อรุณาทิพย์ จากสำนักพัฒนาสังคมฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความรู้ เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการประพฤติ
ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมเรื่องเพศก่อนวัยอันสมควรู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้จะเป็นนักเรียน ที่อยู่ในกลุ่มนำร่อง... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  28  กรกฎาคม  2556

....เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 นำรองผอ.สพป.ทุกท่าน และผอ.กลุ่ม
ทุกกลุ่ม บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม พรรษา 12 สิงหาคม2556 ในนามข้าราชการครู
และ การศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อเป็นการแสดออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556
และอำนวยความสะดวกจาก คณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดพิษณุโลก เป็นอย่างดียิ่ง

... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  24  กรกฎาคม  2556

....เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 (ชุดที่ 5) ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องประชุมลางสาด โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการฯ มีนายพิทยา วงษ์ยอด ประธานกรรมการเขตฯ และคณะ กรรมการเขตฯทั้งสิ้น 17 คน การบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กำหนดให้มีีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ได้มีบทบาทหน้าที่ ให?ข?อเสนอแนะการดําเนินงาน ของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้สอดคล?องกับนโยบายเป้าหมาย
และมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ฯลฯ
เสนอแนะ เพื่อการดําเนินงานจัดการศึกษา และขยายผลสู?การปฏิบัติ ต?อไปอย่างมีประสิทธิภาพฝ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน..ภาพ/ข่าว/รายงาน

วันที่  19  กรกฎาคม  2556

....เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองฯ นเรศ โปร่งแสงฦ
รองฯนิรัติ โปร่งแสง และรองฯรักเกียรติ มีประไพ และคณะ บุคลากรทางการศึกษา / เจ้าหน้าที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ร่วมกิจกรรมนำเทียนจำนำพรรษาและ ปัจจัยไปถวาย ณ วัดหมอนไม้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี
และรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  19  กรกฎาคม  2556

....ด้วยแนวคิดของ นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ริเริ่มให้มีโครงการจิตอาสาช่วยพัฒนาการเรียนรู้
เพื่อให้บุคลากรใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ช่วยเหลือโรงเรียนที่ม ีความเดือดร้อนด้านบุคลากรโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่
ขาดแคลนครู และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดที่ไม่มีวุฒิครู ได้มีประสบการณ์และคุณสมบัติในการขออนุญาตมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งดำเนินการมาแล้ว ในระยะที่ 1 โดยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย เป็นประธาน
การประชุมบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาช่วยพัฒนาการเรียนรู้” และผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นการสรุปผล การดำเนินการในระยะที่ผ่านมา และซักซ้อมความเข้าใจ
วางแผน การดำเนินโครงการในระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อส่งผลให้ผลการดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  19  กรกฎาคม  2556

....เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 นายสายันต์ สันทัดผู้ตรวจการ ลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อดีตผู้อำนวยการ
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดโครงการ นิเทศ ติดตาม ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายจักรา วาทหงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน ถึงการจัดให้มีโครงการนิเทศ ติดตามผลการจัด กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
เป็นการพัฒนาให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาและ เจ้าหน้าที่ มีความรู้ มีทักษะ ในการดำเนินการ กิจกรรมลูกเสือ ให้มีความ
ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินตาม หลักเกณฑ์ของ สมศ.
มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษา สังกัดต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วม โครงการกว่า 130 นาย ทั้งนี้ มีว่าที่ ร้อยโท
ณัฏฐ์ ยุวยุทธ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (ข้าราชการบำนาญ) นายสมหมาย วีระชัย หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริม ลูกเสือและ พัฒนาลูกเสือ และ นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมเป็นวิทยากร

... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  17  กรกฎาคม  2556

....เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัล
/ปิดการแข่งขัน กีฬาวอลเล่ย์บอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี โดยมี นายสุระ อ่อนแพง
รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับ นายจักรา วาทหงษ์ผอ.กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายงานถึงผลการจัดการแข่งขัน ซึ่งจัดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 5 – 12 ก.ค.2556
เป็นเวลา 8 วัน ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมโรงเรียนบ้านเหล่า ชนะเลิศทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง และ เด็กชายกิตติคุณ
บุญมา นักกีฬาจากทีมโรงเรียนบ้านเหล่า ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมชาย และ เด็กหญิงจันจิรา พุ่มพวง นักกีฬา
จากทีมโรงเรียนบ้านเหล่าได้รับการคัดเลือกเป็น นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  9  กรกฎาคม  2556

....เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มี ีค่ายคณิตวิทย์ : คิดสร้างสรรค์ โดยผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
มอบให้ นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการเปิดค่ายกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงยิมเนเซี่ยม
สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่นักเรียนระดับ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 240 คน
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และมีประสบการณ์นอกเหนือชั้นเรียน ได้รับการ
สนับสนุนวิทยากรจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จำนวน 40 คนโดยการนำของ ดร.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง รอง
คณะบดี คณะครุศาสตร์ และอาจารย์พูนทรัพย์ โนราช ครู Master Teacher สาระวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สังกัดสพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกับศึกษานิเทศก์สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยการนำของ นางวนิดา อุปธารปรีชา ใช้เวลาในการ
ร่วมค่ายกิจกรรม 2 วัน จัดประสบการณ์แต่ละฐานการเรียนรู้ 6 ฐานกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์จาก
ทุกฐานกิจกรรม


.... กรรณิกา : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  3  กรกฎาคม  2556

....เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นายชัช กิตตินภดล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย มีกองลูกเสือสำรอง และเนตรนารี จากสถานศึกษา
สังกัดต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วม พิธีกว่า 30 แห่ง เข้าร่วมพิธี และสวนสนาม นายสุระ อ่อนแพง รองผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานการดำเนินการ และประธานในพิธี มอบเครื่องหมายวู๊ดแบดจ์แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
จำนวน 12 นาย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและรับการเคารพในการสวนสนามของลูกเสือ ในการนี้ นายธีระยุทธ ทาปุก
รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายนิรัติ โปร่งแสง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
.... กรรณิกา : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  20  มิถุนายน  2556

....เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มี การอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถ
พัฒนาหลักสูตรรวมทั้งสื่อการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3เพื่อนำไปจัดการเรียนรู้และ
สร้างเครือข่าย วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ผู้เข้ารับการอบรมคือครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 45 คน
หลักสูตร 2 วัน มี คณะศึกษา นิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย นางสุนันทา รักพงษ์ ศึกษา นิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
และครูแกนนำการจัดการเรียนรู้แบบ Inspiring เป็นวิทยากรให้ความรู้ในรูปแบบโมเดล 7 ขั้นตอน และเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม
ครั้งนี้แล้ว คาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้และ ประสบการณ์จากการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Inspiring Science
สู่การปฏิบัติจริง โดยผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรม.... กรรณิกา : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  20  มิถุนายน  2556

....เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับมอบอาคาร เอนกประสงค์เพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดพญาปันแดน จาก
นายสมหวัง พ่วงบางโพ นายอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในนาม ผู้แทนประชาคมหมู่บ้านพญาแมน หมู่ที่ 4 อาคารอเนก
ประสงค์ ดังกล่าวสร้างจากงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน และชุมชน(SML) บ้านพญาแมนหมู่ที่ 4
โดยมติประชาคม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 และได้ดำเนินการก่อสร้างโดยชุมชน แล้วเสร็จ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556
จึงมอบอาคารอเนกประสงค์ เพื่อการศึกษาให้เป็นสมบัติและทรัพย์สินของโรงเรียนวัดพญาปันแดน เพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษาและชุมชน ซึ่งในพิธีดังกล่าว ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษาและชุมชน ร่วมเป็นเกียรต
ิและให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในเขตอำเภอพิชัย และคณะศึกษานิเทศก์ จาก
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  14  มิถุนายน  2556

....เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการเปิดค่ายวิชาการ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีนักเรียน ชั้นม.3 ใน
ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ตามจำนวนเป้าหมาย 100 คน หลักสูตร 2 วัน โดยจัดในรูปแบบนำเสนอ
กิจกรรมและฝึกปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน โดยมีศน.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ครูจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษร่วมเป็นวิทยากรซึ่งคาดว่านักเรียนที่เข้า
ร่วมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษครั้งนี้ จะได้รับความรู้และประสบการณ์สามารถ ฟังและพูด ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ในระดับที่สูงขึ้น และการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้..... กรรณิกา ข่าว : ภาพ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  12  มิถุนายน  2556

....เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธาน และบรรยายพิเศษในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนนำร่อง
โครงการ “บ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
มี นางวนิดา อุปธารปรีชา ศน.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้ จัดให้มีการอบรม ใน 2 ช่วง คือช่วงวันที่ 8
– 9 มิ.ย. 2556 และี่ 15 – 16 มิ.ย. 2556 มีคุณครูพรีเพชร แสงเทียน ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นร่วมเป็นวิทยากรการอบรมใช้การ
บรรยายประกอบการใช้สื่อ แบ่งกลุ่ม ผู้เข้าอบรมหมุนเวียนปฏิบัติการทดลอง จำนวน 8 ฐาน ตลอดจนมี การสาธิต และการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนนำร่อง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและเข้าใจในกระบวนการ จัดการเรียนรู้
และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของโรงเรียน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  12  มิถุนายน  2556

....นายชัช กิตตินพดล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธาน เปิดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์
รุ่นอายุไม่เกินเมื่อ 16 ปี ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2556 ณ สนามกีฬาจ.อุตรดิตถ์ (หมอนไม้) และผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายสุระ อ่อนแพง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามคณะกรรมการดำเนินการ กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การแข่งขันเพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของเยาวชน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจเป็น
นักกีฬาและมีความสามัคคี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือก
จากอำเภอต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน 10 ทีม ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจากหน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  6  มิถุนายน  2556

...เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม สภากาแฟ ณ ห้อง
ประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี รองฯ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม ผอ.โรงเรียนซึ่งเป็น
ประธานเครือข่ายกลุ่มร.ร. จำนวน 23 กลุ่มเครือข่าย และศน.ทุกคนเข้าร่วมประชุม โดย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้แสดงความยินดีกับ บุคลากรในสังกัดที่ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้นจากนั้นได้แจ้งความ
เคลื่อนไหวทางการ ศึกษาทั้งในระดับจังหวัด และในส่วนของต้นสังกัดให้ทราบ ตลอดจนทบทวนผลการปฏิบัต
ิงานในปีที่ผ่านมา และได้ร่วมกันหารือเพื่อวางแผนการบริหารและการจัดการการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556
โดยได้มอบนโยบาย หลักในการดำเนินการและขอให้ประธานกลุ่มเครือข่าย ได้ไปร่วมหารือภายในเครือข่ายพร้อมทั้งเสนอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในรูปแบบบันทึกข้อตกลงในการ ปฏิบัติงาน (Performance Agreement) และสุดท้าย
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกคนที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนางาน
ของตนเองจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในปีที่ผ่านมา

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  30  พฤษภาคม  2556

...เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการนำโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ ใช้ในการบริหารจัดการ
สำนักงานฯ มาใช้ให้สอดคล้อง กับสภาพบริบทของ งาน บุคลากร และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานเพื่อเป็นการ
อำนวยความสะดวกและเก็บข้อมูล ให้มีความรวดเร็ว สามารถตรวจสอบ ได้อย่างครบถ้วน โดยผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ การเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปการปฏิบัติงาน โปรแกรม ต่างๆ เช่น
การลา การจองห้องประชุม การจัดการพัสดุ นำเสนอวิธีการดำเนินการ และร่วมกันพิจารณาเลือกสรร โปรแกรมมาใช้ในการ
ดำเนินงานของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และวางแผนขยายผลไปสู่บุคลากร ในสังกัดเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  30  พฤษภาคม  2556

...เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เชต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม English for
ASEAN แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์
สังกัดสำนักงาน สพม.เขตที่ 39 ซึ่งเป็น กิจกรรมหนึ่งในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีย ประจำปีงบประมาณ
2556 ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐาน ด้านการฟัง –
การสนทนา ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม กำหนดการฝึกอบรม จำนวน 3 วันได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และศูนย์ฝึกอบรมวิศวบุคลากร (Team-Trainers Cooperation-TTC )
ด้วยการนำของ อาจารย์สุดเขต สกุลทอง โดย มี นายสุนทร อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
และศึกษานิเทศก์ในสังกัด เป็นทีมผู้ประสานงานและผู้ช่วยวิทยากร ตลอดการฝึกอบรม.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  27  พฤษภาคม  2556

...เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม กิจกรรมค่ายทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน ภาษาอังกฤษระดับชั้นป.1–6 โดยศูนย์พัฒนาการเรียน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
Center) อ.พิชัย ณ ห้องประชุมร.ร.บ้านนาอิซาง โดยมี นายเทวินทร์ สอนเพ็ง ผอ.ร.ร.บ้านนาอิซางกล่าวรายงานการจัดอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 คน หลักสูตร 3 วัน (27-29 พ.ค.2556).... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  22  พฤษภาคม  2556

...ตามที่ได้กำหนดให้วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2556 เป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมปฏิบัติ ิกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 โดยการรณรงค์ ให้บุคลากรทั้งในสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และสถานศึกษา
ในสังกัด ได้ลด ละ เลิกอบายมุข พร้อมทั้งประดับธงทิว ณ สถานที่ราชการและสถานศึกษา พร้อมทั้งร่วมแต่งกายชุดสีขาว
หรือชุดปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการปฏิบัติตนเป็นผู้บริสุทธิ์ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และในวันที่ 23 พฤษภาคม
2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จะได้นำผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัดร่วมพิธีตักบาตรพระ จำนวน
1,111 รูป ตั้งแต่ เวลา 06.00 น. ณ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  22  พฤษภาคม  2556

...เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายในการบริหาร
จัดการศึกษาในโอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายกลุ่มด่านดำรงฤทธิ์ โดย
ขอให้ดูแลความเรียบร้อยเรื่องความสะอาดและความ ปลอดภัยของอาคารสถานที่ในช่วงเปิดภาคเรียนส่วนด้าน
การศึกษาให้ศึกษาจากทิศทางการจัดการศึกษาของสพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำปี 2556 และดำเนินการตามโครงการ
เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบบ IPAD 5 Gs อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษาทำความ เข้าใจในการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ
บริบทของโรงเรียน โดย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในการนี้ นายธีระยุทธ ทาปุก รองฯ สพป.อต. 1 และ นางปานทอง
ปัญญาเดช ศน. ผู้ดูแลรับผิดชอบเครือข่ายด่านดำรงฤทธิ์.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  17  พฤษภาคม  2556

...เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมกัน
พัฒนาสำนักงานฯ กิจกรรม Big Cleaning Day โดยจังหวัดอุตรดิตถ์พบว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกได้มีการแพร่ระบาด
จึงมีนโยบายให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในระหว่าง
วันที่ 10 - 17 พฤษภาคม 2556 มีเป้าหมายเพื่อกำจัด ลูกน้ำยุงลาย อันเป็นสาเหตุสำคัญในการแพร่ระบาดของ
ไข้เลือดออก และ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้กำหนดจัด กิจกรรมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ซึ่งบุคลากรในสังกัด
ได้พร้อมใจกันร่วมพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ อาคารสำนักงานฯ โดยเฉพาะทำลายภาชนะหรือถมดิน
บริเวณที่มีน้ำขังเพื่อเป็นการป้องกันการวางไข่ ของยุงลาย.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  10  พฤษภาคม  2556

...เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (นายประพฤทธิ์
สุขใย) ได้จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกรรมการสมาชิกคุรุสภาและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม
ศรีสุนทรสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับเกียาติจาก นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์ ผอ.สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ สนง.เลขาฯ คุรุสภา

....ศน.ปานทอง.. ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  8  พฤษภาคม  2556

...เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นระธานเปิดการอบรม
ผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตร A.T.C. ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์โดยจัด
โดยจัดให้มีการอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2556 ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียงเข้ารับการอบรม
จำนวน 40 คน ในการนี้ ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายยงยุทธ พรมฝาย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายจักรา วาทหงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะวิทยากรร้วมให้การต้อนรับประธานในพิธี โดยมีบุคลากร
จากกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา อำนวยความสะดวกแก่ วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลา การฝึกอบรม.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  22  เมษายน  2556

...เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มี การประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์(Positioning) โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน และเลขานุการ
คณะกรรมการฯ นายยงยุทธ พรมฝาย รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผช.เลขานุการฯ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปภาพรวมในการพัฒนาและขับเคลื่อน และ ประเด็นปัญหาแนวทางแก้ไข เพื่อเตรียมเข้าประชุมในวันที่
26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป


.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  19  เมษายน  2556

...เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 จังหวัดอุตรดิตถ์จัดให้มีประเพณี รดน้ำดำหัวและขอพรจาก นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ..โดย
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำรอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และบุคลากรในสังกัดร่วมงานประเพณี
ดังกล่าว ณ บริเวณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์


.... สายันต์ ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  14  เมษายน  2556

...เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบให้ นายนิรัติ โปร่งแสง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชน ณ สถานีบริการน้ำมันห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์ ออยส์ โดยม
นายศักดิ์ สมบุญโต รองผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และกรมการ ขนส่งทางบก จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน“ตรวจรถก่อนใช้
ปลอดภัยแน่“ เพื่อให้บริการประชน ที่เดินทางผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งด้านซ่อมและบำรุง รักษา รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556
.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  7  เมษายน  2556

...เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายนิรัติ โปร่งแสง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ ศาลาประชาคม บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น ประธานในพิธี ซึ่งมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก


.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  2  เมษายน  2556

...เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายนเรศ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี ถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
และ พิธี “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556” ณ ศาลา ประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และในปีนี้ นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ “ครุฑทองคำ” จากฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ในวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล และ นางสุรีย์ ทรกัณฑ์ พนักงานพิมพ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555 กลุ่มลูกจ้างประจำ ระดับจังหวัด ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  28  มีนาคม  2556

...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยวีดีโอ หนึ่งในโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการใช้สื่อ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ์เพื่อพัฒนา และ ส่งเสริม ให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
ใช้สื่อการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รประชุมจำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 21 – 22 มี.ค. รุ่นที่ 2 วันที่ 25 – 26 มี.ค.
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ และรุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 มี.ค. ณ ห้องประชุมร.ร.ชุมชนวัดบรมธาต นำทีมศึกษานิเทศก์ และ
คุณครูในสังกัดร่วมเป็นวิทยากร จากการจัดประชุมครั้งนี้ คาดว่า ทุกโรงเรียนจะมีครูแกนนำที่สามารถจัดทำและพัฒนา
สื่อการสอนด้วยวีดีโอและนำไปขยายผลให้กับครูผู้สอนใน โรงเรียนได้ ครบ 100 %

.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  25  มีนาคม  2556

...เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุม
ภูสอยดาว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายนิรัติ โปร่งแสง รอง ผอ.
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้การต้อนรับ ที่ประชุมซึ่งประกอบ ด้วยผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ได้พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
จากจำนวน ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 19 คน และได้รับ การเสนอชื่อ จำนวน 2 คน โดยที่ประชุมพิจารณาสรรหาผู้ทรง
คุณวุฒิจำนวน 14 คน เพื่อส่งใหสพฐ.พิจารณาเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 7 คน

.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  21  มีนาคม  2556

...เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุุตรดิตถ์ เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรม ขยายผลเพิ่มเติม
ความรู้ การใช้สื่อสำเร็จรูป TEACHER’s Kit ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 ผู้เข้าอบรมครั้งนี้คือ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สมัครเข้าร่วมการใช้สื่อTEACHER’s Kit ระดับชั้นป.1 – 3 จำนวน 112 คน หลักสูตรการอบรม 2 วัน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มเติมความรู้เทคนิคการสอนการผลิต สื่อ ตลอดจนการใช้สื่อการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตได้
้อย่างหลากหลาย วิทยากรได้แก่ คุณครูนิภา ปานทอง ครูร.ร. บ้านในเมือง คุณครูณัฐกานตฺ คงกะศรี ครูร.ร.อนุบาลชุมชน
หัวดง และคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 ร่วมเป็น วิทยากร


.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  18  มีนาคม  2556

...เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใยผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด เลี้ยงอาหาร
กลางวันนักเรียน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความ ต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด อุตรดิตถ์ โดยมีนางจินดา
อุ่นทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ..
.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  15  มีนาคม  2556

...เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุม
อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายเกรียงไกร
ศิริเจริญ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ เป็นประธานการประชุม ในการประชุม ครั้งที่ 3/56 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล เช่น การพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูช่วยราชการภายในการพิจารณาย้ายโดยการ
ตัดโอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของครูผู้สอน กรณียกเลิก หรือรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น
.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  14  มีนาคม  2556

...เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายนเรศ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานใน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเลค ทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่
2 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ โดยจัดให้มีการประชุม 2 รุ่น ภาคเช้าเป็นการประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
พัสดุของโรงเรียนในสังกัด อ.เมืองอุตรดิตถ์ และอ.ตรอน ภาคบ่าย อ.พิชัย อ.ลับแล และอ.ทองแสนขัน เพื่อให้โรงเรียนดำเนิน
การใช้งานระบบ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตกลงราคาซื้อ และ การคืนหลัก ประกัน ได้ถูกต้องตามระเบียบและระบบ เป็นการ
ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และสินทรัพย์ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และแนวทาง
เดียวกัน
.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  12  มีนาคม  2556

...เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนที่เรียนดี จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมูลนิธิ ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนที่เรียนดี จังหวัดอุตรดิตถ์
มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บดอกผลเพื่อช่วยเหลือเป็นทุน เล่าเรียนให้เด็กนักเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งนี้ ได้พิจารณาผลสรุป การดำเนินการของมูลนิธิในรอบปี 2555
ที่ผ่านมา

.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  8  มีนาคม  2556

...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยนโยบายของท่านประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ต้องการจะสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ จึงได้กำหนดให้ทุกวันพุธ
ของสัปดาห์เป็นวัน Sport Day จัดให้มีการออกกำลังกาย ด้วยการเต้นแอโรบิคประกอบจังหวะเพลง ซึ่งมีวิทยากรเป็น
ผู้นำท่าทางออกกำลังกายหลากหลายท่าทาง ทำให้เกิดความ สนุกสนานและเป็นการได้เหงื่อไปในตัว ซึ่งบุคลากรไดให้
ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม โดยเริ่มกิจกรรมดังกล่าว มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2556

.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  5  มีนาคม  2556

...เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการมอบใบรับรองคุณวุฒิแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมทวีวรรณวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ซึ่งมีผู้สำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ จำนวน 333 คนและในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จำนวน 281 คน รวมผู้รับมอบใบรับรอง คุณวุฒิครั้งนี้ จำนวน 614 คน โดยมี นายจักรินทร์
มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหารวิทยาลัย และคณะอาจารย์ให้การต้อนรับและ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  5  มีนาคม  2556

...เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 บรรยายพิเศษแนวทางการดำเนินโครงการ
ตามนโยบาย ให้กับศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ในการเปิดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนศึกษานิเทศก์
ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นการระดมพลังสมองของ
ศึกษานิเทศก์ในสังกัด เพื่อถอดบทเรียนตามโครงการในความ รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์แต่ละคน และสรุปการดำเนินการ
แต่ละโครงการไว้สำหรับเป็นคู่มือในการดำเนินงานของ ศึกษานิเทศก์ และเพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนาโครงการ
ปี 2556 ให้มีแนวทางการดำเนินการอย่างชัดเจน และให้ผล สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างสูงสุด
.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  4  มีนาคม  2556

...เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้แทนรับมอบข้าวสาร จำนวน 1,300
กิโลกรัม และพจนานุกรม จาก คุณกรกนก เจริญศรี นายกสโมสร โรตารีศิลาอาสน์ ภาค 3360 โรตารีสากล จังหวัดอุตรดิตถ์
และคณะ ซึ่งจะได้มอบให้กับโรงเรียนใน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน และสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
จำนวน 1 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนต่อไป
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงานภาพ/ข่าว/รายงาน
วันที่  2  มีนาคม  2556

...เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบหมายให้นายนเรศ โปร่งแสง
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุม.."การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่การประกัน คุณภาพ
ภายนอก" โดยนายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานการประชุม ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้บริหาร
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.ให้เกียรติเป็น
วิทยากรผู้บรรยาย ในการประชุมครั้งนี้ โดยใช้สถานที่ ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์


...กลุ่มนิเทศติดตามฯ ข่าว/ภาพ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  2  มีนาคม  2556

...เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมสภากาแฟเพื่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามการดำเนินงาน โดยก่อน
เริ่มการประชุม นายนเรศ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้แทนข้าราชการครูฯมอบช่อดอกไม้ี แด่
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ได้รับ การคัดเลือกจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็น“ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจำปี 2555 ” และจะเข้ารับเกียรติคุณบัตรและเข็ม ข้าราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำ” จากนายกรัฐมนตรี
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2556 และในโอกาสนี้ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้ขอบคุณ บุคลากรทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC AWARDS สพป.ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประจำปี 2555.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  26  กุมภาพันธ์  2556

...เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ 1/2556 โดยมี ผศ.ดร.อชิตพล
ศศิธรานุวัฒน์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมนี้ที่ประชุม ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
เนื่องในโอกาสที่ได้ร่วมพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  26  กุมภาพันธ์  2556

...เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ 2/2556 มี นายเกรียงไกร ศิริเจริญ
ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยที่ประชุม ได้มีการพิจารณา เรื่องผลการประเมินในกรณีต่างๆ ในการขอมีและเลื่อนวิทย
ฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 การอนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษา ตามาตรา 38 ค.(2) ไปกำหนดในหน่วยงาน
ทางการศึกษาใหม่ ได้พิจารณาย้ายข้าราชการครูผู้สอน และการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
โรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียนท ี่อัตรา กำลังที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  21  กุมภาพันธ์  2556

...เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับมอบสนามเด็กเล่น ซึ่งสโมสร
โรตารีโตไก ประเทศญี่ปุ่น มอบให้กับโรงเรียนบ้านงิ้วงาม ซึ่งมี ดร.โยอิชิ โคจิมะ เป็นนายกสโมสรโดย นายสิทธิเดช
หล่อวัฒนา ในนามประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านงิ้วงาม กล่าวต้อนรับ จากนั้น ดร. พรศักดิ์ เอื้อประเสริฐ
ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากลปีบริหาร 2551 – 2552 ในนามผู้แทน ดร.โยอิชิ โคจิมะ นายกสโมสรโรตารีโตไก
ประเทศญี่ปุ่น กล่าวมอบสนามเด็กเล่นโคจิม๊ะ นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวแสดงความยินดีและ
ขอบคุณ พร้อมทั้งมอบโล่ให้กับผู้แทน ดร.โยอิชิ โคจิมะ จากนั้นผู้มีเกียรติพร้อมกันกดปุ่มเปิดป้ายสนามเด็กเล่นโคจิม๊ะ
โดย นายมนู ม่วงศรีศักดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านงิ้วงาม คณะครู และ นักเรียนร่วมให้การต้อนรับผู้มีเกียรติ
.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  20  กุมภาพันธ์  2556

..เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ (ว 12) จำนวน 13 ราย ณ ห้องประชุมลางสาด นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 แสดง
ความยินดับคุณครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ พร้อมทั้ง มอบนโยบาย และกล่าวให้โอวาท โดยขอให้คุณครนำหลัก
มนุษยสัมพันธ์ ความเป็นพี่เป็นน้อง ไปใช้ในโรงเรียนและ ชุมชน ขอให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ให้มีความ
ก้าวหน้า ทั้งของตนเอง และในหน้าที่การงาน และขอให ้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  19  กุมภาพันธ์  2556

..เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ อาคารชแลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.ช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
และ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการกพฐ. กล่าวรายงานการจัดงาน ในภาค บ่าย นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และทีม บุคลากรนำเสนอผลงานของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อ
ประกวดเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ณ อาคารIMPACT FORUM HALL 9ชิ้น1 ห้องSAPPHILE103

.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  18  กุมภาพันธ์  2556

..เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา(ก.ต.ป.น.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ) ซึ่งมีผู้ทรง คุณวุฒิทางการศึกษา อาทิเช่น นายพิทยา วงษ์ยอด อดีต ผอ.สพท.สุโขทัย เขต 1 นางชะโลม จารุชาติ อดีตศน. ดร.ชรายุทธ์ ครุฑเมือง หัวหน้าภาควิชา
หลักสูตรและ การสอน คณะครุศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นคณะ กรรมการ โดยจัดการประชุมสัญจร ณ โรงเรียนอนุบาล
ชุมชนหัวดง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นาย เทพมนูญ แกล้วกสิกรรม ผอ.ร.ร. คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ
และอำนวยความสะดวก ในการประชุม โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะ ก.ต.ป.น. เยี่ยมชม และให้กำลังใจ โรงเรียน
อนุบาลชุมชนหัวดง และโรงเรียน วัดใหม่ อำเภอลับแล
.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  9  กุมภาพันธ์  2556

..เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับนางผกามาศ  อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ และนายจักรกฤช  แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่เดินทางไปรายงานตัวเข้ารับตำแหน่งใน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีนายวิมล ภู่ดัด  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นายนิกร  เชียงส่ง รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
นายเฉลิม  ปาลาศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  คณะบุคลากรและครูในสังกัด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่่วมเดินทางไปส่งและ
แสดงความยินดี ...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอต้อนรับศึกษานิเทศก์ทั้งสองท่าน ด้วยความยินดียิ่ง..
..จิรวรรณ คำอินทร์..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  8  กุมภาพันธ์  2556

..เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ประสาน
งาน เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมปี 2556 ณ หอประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุตรดิตถ์ และพร้อมนี้ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เข้าเยี่ยมตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว ช่องภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น
อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เพื่อศึกษาสภาพข้อมูล สภาพทั่วไป และนำไปวางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเข้าส
ู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  4  กุมภาพันธ์  2556

..เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยประธานการประชุมได้สรุปผลการ
จัดงานวันครู ประจำปี 2556 นับเป็นการจัดงานที่มีความสมบูรณ์ และยิ่งใหญ่ ซึ่งมีคณะกรรมการการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นแกนนำหลักในการดำเนินการและประสาน งาน และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน พร้อมนี้
ประธานได้ชื่นชมคุณครูที่ได้รับคัดเลือกได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ิ“คุรุคุณธรรม” เข็มทอง จากคุรุสภา รางวัลคุรุคุณธรรม ระดับ
เหรียญทอง ได้แก่ นางจรินทร์ แก้วหนู ครูโรงเรียนเทศบาล วัดคลองโพ สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และรางวัลคุรุคุณธรรม
ระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ นายสมเด็จ กัดมั่น ผอ.ร.ร. บ้านซ่านสามัคคี สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  30  มกราคม  2556

..เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 นายสมบูรณ์ สนมฉ่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายอุทัย พรมโสภา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวกรรณิการ์ กาไหล่ทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้มาให้การต้อนรับคณะนายสมพงษ์ ผุยสาธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้มาเก็บข้อมูลการเรียนการสอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) ของนักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนบ้านดงช้างดี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนการการประชุม
เชิงนโยบายต่อไป
....วัชชิระ บำรุงเกตุ ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  30  มกราคม  2556

..เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ผวจ.อุตรดิตถ์มอบให้ นายชัช กิตตินพดล รองผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในการจัดงาน
วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นางนิลุบล เฟื่องคอน นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมทั้งคณะเหล่ากาชาดให้เกียรติร่วมพิธี ดังกล่าวด้วย โดย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายนิรัติ
โปร่งแสง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะประธาน คณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
และกล่าวนำคำปฏิญาณตนยุวกาชาด จากนั้นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานโดยมียุวกาชาดของสถานศึกษาต่างๆ ทุกสังกัด
จำนวน 21 แห่ง 739 คน เข้าร่วมพิธีสวนสนาม และภายหลัง จากเสร็จสิ้นพิธี ยุวกาชาดในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ได้ร่วม
บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาบริเวณโดยรอบอาคารสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


.... กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  29  มกราคม  2556

...เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศธ.พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศธ.
มอบนโยบายป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัด ศธ. กล่าวรายงาน ในการนี้
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เข้ารับโล่ เกียรติยศเชิดชูเกียรติ ประเภทกลุ่มบุคลากร ตามโครงการ
การสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น พร้อมกับ นางสุภาภรณ์ เขียวสอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ
ส่วนกลุ่มสถานศึกษา ได้แก่โรงเรียนบ้านปางวุ้น อ.ทองแสนขัน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มีนายภราดร เชียงส่ง ผอ.โรงเรียน เป็นผู้รับโล่ฯดังกล่าว พร้อมนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โดยนายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการฯ ได้เข้ารับโล่ เชิดชูเกียรติ ประเภทกลุ่มสถานศึกษาระดับดีเด่น ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่  24  มกราคม  2556

...เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาฯ กพฐ. ร่วมเปิดกิจกรรมตลาดนัดร้อยร้านของโรงเรียน
อนุบาลอุตรดิตถ์โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัด ร้อยร้านของ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ หลังจากประชุม คณะรัฐมนตรีสัญจร ที่ มรภ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายประพฤทธ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 และนายธำรงค์ น่วมศิริ ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะครูผู้ปกครองและ สภานักเรียนโรงเรียนอนุบาล
อุตรดิตถ์ให้การต้อนรับ 
...อัครเดช แก้วบุญมา ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  24  มกราคม  2556

...เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 นายประพฤทธ์ สุขใย ผอ. สพปอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบหมายนายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการรวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง บริเวณ
คลองโพธิ์ ข้างตลาดเทศบาล 5 ถนนอินใจมี ตามที่จังหวัด เตรียมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ 269 ล้านบาท เพื่อขุดขยายให้กว้างขึ้น และ ทำผนังคอนกรีตทั้งสองข้าง ระยะทางรวม 6 กิโลเมตร
รวมทั้งโครงการขุดขยายท่อระบายน้ำ นอกจากนี้ นายพงศ์เทพ ยังกล่าวถึงการเสนอโครงการปรับปรุง
โครงข่ายคมนาคมใน จ.อุตรดิตถ์ ว่า จะช่วยเชื่อมการ คมนาคมจากภาคตะวันตกของประเทศไทย ตั้งแต่ชายแดน
ติดกับพม่า ไปยังภาคตะวันออก ที่ด่านผ่อนปรนภูดู่ ติดกับ ประเทศลาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์และมีบทบาทสำคัญในการ
คมนาคมติดต่อระหว่าง 3 ประเทศ

...อัครเดช ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  24  มกราคม  2556

...เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 นายสุระ อ่อนแพง รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน
วันสถาปนายุวกาชาดประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียง โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 27 มกราคม 2556 มีการสวนสนามและปฏิญาณตนของสมาชิกยุวกาชาด ณ
บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จึงขอเชิญชวนสมาชิกเหล่ายุวกาชาดใน จังหวัดอุตรดิตถ์
ได้แสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมต่อการจัดงาน ในครั้งนี้ ร่วมกันต่อไป

...ภาพ/ข่าว โดย..คุณภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์
   จังหวัดอุตรดิตถ์ ...ประชาสัมพันธ์ เขต 4 จ.พิษณุโลก
   รายละเอียดจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4
วันที่  23  มกราคม  2556

...เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่
214 สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในโอกาสที่ได้เดินทางมาใน การประชุมคณะรัฐมนตรี สัญจร ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำเยี่ยมชม การจัดการศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ซึ่ง นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ เขต 1 นายวิเชียร เทศเอม ผอ.ร.ร.บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
พร้อมด้วยคณะ ศน.จาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะครู โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 ร่วมให้การต้อนรับและ
รายงานข้อมูล ต่อจากนั้น ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้ารองเลขาธิการ กพฐ.ได้เยี่ยมชม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมทั้งให้กำลังใจ
ในการปฏิบัติงานแก่ ่บุคลากรสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี รองฯ เชษฐ์ ไทยปิยะ และรองฯ นเรศ โปร่งแสง
และบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ.... วัชรา : ภาพ / กรรณิกา : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  23  มกราคม  2556

...นายประพฤทธ์ สุขใย ผอ.สพปอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบเอกสาร การดำเนินงานของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1และต้อนรับ
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ พบปะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 และเยี่ยมชมกิจกรรมของ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ หลังจากประชุมคณะรัฐมนตรี
สัญจร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

...อัครเดช แก้วบุญมา ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  18  มกราคม  2556

...วันที่ 18 มกราคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ บริเวณพิธี ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ผวจ.อุตรดิตถ์ได้เป็นประธานประกอบพิธี เวลา ๐๘.๐๐ น. พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัด อุตรดิตถ์ หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีกตัญญูกตเวทีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชวีรกรรม และคุณูประการอันยิ่งใหญ่
...อัครเดช แก้วบุญมา ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  15  มกราคม  2556

...เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผวจ. อุตรดิตถ์ เปิดจวน ผวจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สนามหน้าจวน ผวจ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายชัช กิตตินพดล และ นายศักดิ์ สมบุญโต รอง
ผวจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ เริ่มงานด้วย นายสำราญ เอื้อจิระวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมือง
อุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานมีเกียรติและเด็กๆ ที่เข้า ร่วมกิจกรรม ต่อจากนั้น นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผวจ.อุตรดิตถ์
รับการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จาก นายประพฤทธ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จากนั้นประธานอ่านสาสน์
วันเด็กของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และมอบ เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  15  มกราคม  2556

...เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
เข้าขอพรปีใหม่จาก ฯพณฯ เสริมศักดิ์ พงษ์์พานิช รมว.ศธ. นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัด ศธ., นายวัชรินทร์ จำปี
ผู้ตรวจราชการ ศธ. , นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ ศธ., นายชัยพฤทธิ์ เสรีรักษ์ เลขาฯ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,
ดร.รัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ กคศ. ,ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ ,นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขา กพฐ. ,
นายอนันต์ ระงับทุกข์ รอง เลขาฯ กพฐ., นายกมล รอดคล้าย รองเลขาฯ กพฐ., ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ,
นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ.และคณะผู้เชี่ยวชาญ กพฐ. พร้อมทั้งผู้บริหารของ สพฐ. เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่
พ.ศ.2556...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  8  มกราคม  2556

   เมื่อวันที่  7  มกราคม  2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการเตรียมสอบ
O–NET ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช โดยได้รับ เกียรติจาก ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
ผู้เชี่ยวชาญสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ การจัดประชุมเป็นการ
ดำเนินการตามโครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนา คุณภาพแบบ IPAD 5 Gs ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  8  มกราคม  2556

   เมื่อวันที่  7  มกราคม  2556 นายธีระยุทธ ทาปุก รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมตาม
โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ "กิจกรรม- เข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3" ของเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนเหล็กน้ำพี้ ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านน้ำพี้ มิตรภาพที่ 214 อ.ทองแสนขัน
จังหวัดอุตรดิตถ์

....เครือข่ายกลุ่มร.ร.เหล็กน้ำพี้ ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 27 ธันวาคม 2555

   เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษา
“กองทุนมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ โดย นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เป็นประธานในการ
มอบทุน มีนักเรียนในสังกัดต่างๆ ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 30 ทุน ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เข้ารับทุนการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 2 ทุน โดยก่อนการมอบทุน การศึกษา ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง
“การศึกษาในอนาคต ” ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา รับฟัง ในการนี้ นายจักรา วาทหงส์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมพิธีด้วย

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 6 ธันวาคม 2555

   เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย และ นายนเรศ โปร่งแสง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย
ข้าราชการสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และจุดเทียนชัย เพื่อเทิดทูนพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีเหล่าข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


...สายันต์ : ภาพ / ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 6 ธันวาคม 2555

   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย รองผอ.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการของ สพป.ขอนแก่น
เขต 5 ซึ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งแรกของ ประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง ISO 2001 : 2008 รางวัลผ่าน
การประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน "สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา" โดยเฉพาะได้รับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม (ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม)
เมื่อ ปี 2554 ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง สพป.ขอนแก่น เขต 5

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 3 ธันวาคม 2555

   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ในการนี้
ผู้แทนมูลนิธิธนาคารภาคเหนือได้มอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนระดับม.ต้น ในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน
10 ทุนๆ ละ 5,000 บาท พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลและ เกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการ
อ่านเขียน และมอบโล่รางวัลการประเมินมาตรฐาน ห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดและ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2555...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนในสังกัด จัดนิทรรศการ ทางวิชาการ และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
ด้านต่างๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2555
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี เยี่ยมชม
นิทรรศการและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์็ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน


.... สายันต์ : ภาพ / กรรณิกา : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555

   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำในสถานศึกษาและในสพป.ขอปรับระดับชั้นงาน ให้สูงขึ้นและการขอเปลี่ยนสายงาน
ไปดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด เดิม ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยที่ประชุมได้ พิจารณาอนุมัติให้ลูกจ้าง
ประจำทุกรายที่มีคุณสมบัติปรับระดับ ชั้นงานให้สูงขึ้นหรือเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัดเดิมได้ตามความ
ประสงค์ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่โรงเรียน จะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างประจำได้มี
ความก้าวหน้าในสายงานยิ่งขึ้น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรในสังกัด

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

   เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำรอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ในสังกัด เข้าแสดงความยินดี กับ ท่านเฉลิมชัย เฟื่องคอน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่ง “ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชน ในจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยความ ร่วมมือของ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล
และ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรผู้ได้รับการ คัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียน
ทั่วไปที่มีเด็กพิการเรียนร่วมของสพฐ.ซึ่งสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการจัดสรร จำนวน 75 อัตรา ทำการจ้างตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 โดยมี นายธีระยุทธ ทาปุก รองผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 นายสมบูรณ์ สนมฉ่ำ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาวสมพิศ รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบจากกลุ่ม
นโยบายและแผน ร่วมให้คำชี้แจง และจัดสรรบุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยง เด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียน
ให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอัตรา...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ต้องรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.
2555 เป็นต้นไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการแนะนำแนวทาง การรับการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา
และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนแนวความคิด
ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน โดยมี ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ร่วมให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการเตรียมความ
พร้อมดังกล่าว โดยมี นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นางสาวสมพิศ รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศและ
ติดตามฯและ นายเจริญ ตันบุญ ศน.ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ
...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555

   เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด พร้อมใจกัน แสดงความยินดีและร่วมพิธีส่ง นายสุพล จันต๊ะคาด
รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 30 ตุลาคม 2555

   เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟเพื่อสรุปผล
การประเมินการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จาก สพฐ. เมื่อวันที่ 22 และ 24 ตุลาคม 2555 และ ระดม
ความคิด วางแผนงาน / โครงการ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 23 ตุลาคม 2555

   เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ว่าที่ร้อยโท กวี เพ็งศรี อดีต ผอ.สพป ดร.เพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ ศน.สพป.สระแก้ว เขต 2
และคุณอังคณา เหว่าวิทย์ นักวิชาการศึกษา จาก สตผ. ได้มาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายนเรศ โปร่งแสง
รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสังกัดได้ร่วมให้
ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการ บริหารจัดการของสพป. และสถานศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหาร จัดการของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ต่อไป


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 18 ตุลาคม 2555

   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์หนังสือ พิมพ์เผยแพร่ในเขต 16 จังหวัดภาคเหนือ ฉบับประจำวันเสาร์ที่
13 ตุลาคม 2555 คอลัมภ์วันเสาร์ ให้การเผยแพร่ IPAD 5 Gs หรือรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 โดย นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัดทำ IPAD 5 Gs รูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หนึ่งเดียวในประเทศไทย เพื่อเป็นการ ปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และ อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข การดำเนินการดังกล่าวเกิดจาก
ความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยการนำทีมของ นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตาม หลักการ IPAD 5 Gs จะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ไปสู่เป้าหมาย 5 Gs ได้อย่างแน่นอน...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 16 ตุลาคม 2555

   เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชา
ผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นสูง (A.T.C.) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมี ความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึก
อบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวของสำนักงานลูกเสือโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2555 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 42 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 12 ตุลาคม 2555

   เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รองผู้ว่า ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร
และบวชศีลจาริณี โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา โรงเรียนดี ศรีตำบล ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดใหม่เจริญธรรม อำเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จากความร่วมมือของ คณะสงฆ์ สภาวัฒนธรรมฝ่าย ปกครองท้องที่ เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาและโรงเรียนป่าขนุน
เจริญวิทยา ซึ่งนำโดย นายสุนทร อ่อนวัง ผอ.ร.ร.ป่าขนุนฯ และคณะครู กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการบรรพชาสามเณร จำนวน
๑๐๙ รูป และบวชศีลจาริณี จำนวนกว่า 50 คน ซึ่งเป็นนักเรียน ในโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาทั้งหมด โดยสามเณร
ที่เข้ารับการ บรรพชาครั้งนี้จะศึกษาธรรม ระหว่างวันที่ 9 – 19 ตุลาคม 2555 จำนวน 9 วัน และศีลจาริณีจะอยู่ศึกษาธรรม
ระหว่างวันที่ 9 – 13 ต.ค. 2555 ณ วัดใหม่เจริญธรรม บ้านป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา ในการนี้ นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง รอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 4 ตุลาคม 2555

   เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยความร่วมมือของ
โรงเรียน บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)และชมรมพัฒนาครูเครือข่ายเมือง ตรอน 2 มีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็น
ครูผู้สอน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน 100 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก แผนกจิตเวช โรงพยาบาล
อุตรดิตถ์ นำโดยแพทย์หญิงแพรว ไตลังคะและคณะ และวิทยากรจากศูนย์ การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์คาดว่าผู้เข้ารับ
การอบรมเชิง ปฏิบัติการครั้งนี้ จะมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจและ ช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน
ได้ถูกวิธี ช่วยเหลือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 27 กันยายน 2555

   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต
แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2556
โดยมีผู้เกษียณ อายุราชการ 60 ปีบริบูรณ์ จำนวน 28 ราย และผู้ที่เข้าร่วม โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด จำนวน 78 ราย
รวมทั้งสิ้น 116 ราย ซึ่งในภาคเช้า นายชูชาติ มั่นคง อดีตรองผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 พบปะข้าราชการผู้เกษียณ
อายุราชการ ต่อจาก นั้นเป็นการดำเนินการพิธีสงฆ์ โดยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และ ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรและ
ของที่ระลึก พร้อมทั้งกล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการที่เข้าร่วมพิธีทุกท่าน ในการนี้ได้จัดให้มีการบรรยาย
พิเศษโดย แพทย์หญิงกนกวรรณ สิทธิวิรัชธรรม หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.อุตรดิตถ์ และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ผู้มีเกียรติ
ซึ่งเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ได้รับประทานอาหารร่วมกัน...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 26 กันยายน 2555

   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครู
และยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถื
เขต 1 โดยมี นายภณ แว่นวิชัย ศน.สพป.อุตรดิตถ์ 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค ์การจัดอบรมปฎิบัติการครั้งนี้ซึ่งมีครูผู้สอนใน
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 180 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหา วิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบุคลากร
ในสังกัด คาดว่าผลจากการ จัดอบรมปฏิบัติการจะสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนให้สูงขึ้น

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 25 กันยายน 2555

   เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 นายบุญยืน ภูดัด รองผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 นายสมศักดิ์ พุ่มมาก ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ
นายประทีป อินทร์พ่วง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการแสดงมุทิตาจิตจาก ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมโครงการเกษียณ อายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ
2556 ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ ผอ.ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ นายกสมาคม
และ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการประจำปี และครูและบุคลากรทางการ ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกษียณ
อายุราชการก่อนกำหนด เข้ารับการแสดงมุทิตาจิตครั้งนี้กว่า 100 ท่าน และมีบุคลากร ในสังกัด ซึ่งประกอบด้วย ผอ.ร.ร. ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานจำนวนมาก


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 24 กันยายน 2555

    เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รองผวจ.อุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา
ครูสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2555 รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามประธานคณะกรรมการ
กล่าวรายงาน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย แชร์บอลหญิง กีฬาพื้นบ้าน โดยเฉพาะจัดให้มีการแข่งขันประกวด
กองเชียร์ของสี นอกระบบ นำมาซึ่งความสามัคคี และสร้างความสนุกสนานให้กับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้รับ ใบอนุญาตผอ.ร.ร.ทุกแห่งอย่างดียิ่ง โดยการประสานงานและ สนับสนุน กิจกรรม ดังกล่าวจาก กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นางสาวลออ วันจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกคน

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 22 กันยายน 2555

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าพิษณุโลก เขต 2 (2521)จำกัด ซึ่งได้นำอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา มอบให้
โรงเรียนบ้านดงช้างดีนำโดยคุณอรสุภา เนาวคุณ ประธาน คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าพิษณุโลก เขต 2
(2521) จำกัด ผอ.วัชชิระ บำรุงเกตุคณะครูและนักเรียน บ้านดงช้างดี ขอขอบคุณคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ไฟฟ้าพิษณุโลก เขต 2 มา ณ ที่นี้

...วัชชิระ ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 19 กันยายน 2555

     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้นายนเรศ โปร่งแสง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากร ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง
อำเภอลับแล โดยมีพระวินัยสาสาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่น ศิลาอาสน์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 เข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน จัดให้มีการเข้า
ค่ายธรรมะจำนวน 3 วัน วันที่ 17–19 ก.ย. 2555 โดยมี วิทยากรทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาสร่วมให้ความรู้ธรรมะคาดว่า
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะได้ฝึกการพัฒนาจิตใจเพื่อเสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ส่งผลในการพัฒนา
ศักยภาพในการทำงาน การดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี ความสุขและเกิดความรู้คู่คุณธรรม
...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 14 กันยายน 2555

   เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายนเรศ โปร่งแสง รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Teplet) ให้กับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้อง
ลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตามโครงการ one Teplet per child มีโรงเรียนในสังกัดเขตบริการของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Teplet) จำนวน 32 โรงเรียน คือ สังกัด สพฐ. 28 ร.ร., สังกัด สกอ. 1 ร.ร.,สังกัด สช. 3 ร.ร.
รวม 1,612 เครื่อง โดยประธานได้มอบนโยบาย และทำพิธีมอบเครื่อง Teplet พร้อมทั้งคณะวิทยากรได้ชี้แจงแนวทาง
ในการนำ Teplet ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนชั้นป.1 ซึ่งคาดว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูผู้สอน
ในระดับชั้นป.1 จะได้ไป ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดย Teplet ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ตามนโยบายของรัฐบาลและ กระทรวงศึกษาธิการ


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 12 กันยายน 2555

   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพความ เข้มแข็ง องค์คณะบุคคลเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยการ
จัดประชุมสัมมนาคณะบุคคล 3 องค์คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ, คณะกรรมการ กพท.
เขตพื้นที่ฯ และ กต.ปน. เขตพื้นที่ฯ พร้อมทั้งศึกษา ดูงาน ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555
มีนายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.มส. เขต 1 เป็นหัวหน้าคณะ ศึกษาดูงาน ในการนี้มีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 และข้าราชการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้การต้อนรับ
....ไกรสร ภาพ/รายงาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 12 กันยายน 2555

   วันที่ 10-12 กันยายน 2555 นายนเรศ โปร่งแสง รองผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมผู้บริหารและครู
ผู้สอนหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม” ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555- 2559 มีเจตนารมณ์ให้คนพิการทุกประเภทมีสิทธิได้รับ
และได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจึงกำหนดให้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เขต 2 และศูนย์การศึกษาพิเศษ
วางแผน ร่วมกันในการพัฒนาครู เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การจัด การเรียนร่วม พ.ร.บ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา พิเศษสำหรับคนพิการผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
แกนนำการจัด การเรียนร่วม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 20 โรงเรียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 16 โรงเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น จำนวน 95 คน


.....อัครเดช ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 11 กันยายน 2555

   เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2555 นายธีระยุทธ ทาปุก รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เป็นประธานการประชุมสัมมนา
การแก้ไขปัญหาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับ เด็กพิการเด็กภาวะยากลำบากเด็กออกกลางคันที่ตกหล่น
ในเขตบริการ สพป.อต เขต 1 วันที่ 10 กันยายน 2555  ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และนายประพันธ์
โพธิ์หย่า ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความรู้ ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับ
เด็กพิการที่ตกหล่น ดร.อินทราณี  การันต์ ผอ.กศน.จังหวัด อุตรดิตถ์ ได้ให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาสำหรับเด็กภาวะยากลำบาก เด็กออกกลางคัน ที่ตกหล่นและ นายสุระ อ่อนแพง รอง ผอ.สพป.อต.เขต 1
ให้ความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของ สพป.และสถานศึกษา ในการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นแก่ผู้บริหาร และผู้แทน
โรงเรียนที่มีเด็กตกหล่นในเขตบริการ...รุจีวัลย์ ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 9 กันยายน 2555

   นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555ณ ห้องลางสาด สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกรรมการ/เจ้าหน้าที่ สมาชิก
คุรุสภาและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถให้ กรรมการ/เจ้าหน้าที่
สมาชิกคุรุสภาและบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียม ตัวสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดให้มีการศึกษาดูงาน
ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 8 – 12 ก.ย. 2555 นำโดย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 9 กันยายน 2555

   เมื่อวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2555 สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งโดยศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ที่ 5 ได้สนับสนุนให้โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์อบรมสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพแกนนำเครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตยเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม-2 กันยายน 2555 ณ โรงเรียน
อนุบาลอุตรดิตถ์ และเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนาย ภุชงค์ นุตรานุวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เป็น
ประธานเปิดการอบรม เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กันยายน 2555 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษโดยให้แนวทางแก่สภานักเรียนให้มีความร
ู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถ ีประชาธิปไตย และการเลือกตั้งพร้อมทั้งมีจิตสำนึก เจตคต
ิพฤติกรรมที่ดีสามารถพัฒนากิจกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์ที่ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ...อัครเดช ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 5 กันยายน 2555

   เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ณ ห้องแคทรียา โรงแรมฟราย์เดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย น.ส.สมพิศ
รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้รายงาน การจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯการบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียน การสอน จำนวน 5 รุ่น 450 คน โดยจำแนกเป็นหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
/ หลักสูตรสำหรับครูที่สอนชั้นป.1 โดยหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษานั้นได้เชิญผู้บริหารร.ร.และศึกษานิเทศก์
ในสังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 4 กันยายน 2555

   เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 นายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบโล่รางวัล มอบเกียรติบัตร
และบรรยายพิเศษพร้อมทั้งมอบนโยบาย แก่ผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ โดยท่าน รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ได้มอบโล่ ให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพระดับเขตฯ รางวัลระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ ร.ร.นานกกก
รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ร.ร.บ้านขอมรางวัลระดับดีมาก ได้แก่ร.ร.บ้านในเมือง และมอบเกียรติบัตรให้กับร.ร.ที่ผ่าน
รุ่นที่ 3 คือ ร.ร.บ้านวังแดง(สหจิตฯ)และร.ร.บ้านนายาง ต่อจากนั้นได้บรรยายพิเศษพร้อมทั้งมอบนโยบายเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน ในจ.อุตรดิตถ์ พร้อมนี้ นายประพฤทธ์ สุขใย ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบนโยบายด้านการศึกษา 31
ประการของ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
รมว.ศธ.

.... กรรณิกา ข่าว
: ธราเทพ ภาพ : อัครเดช รายงาน
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 4 กันยายน 2555

   เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการขยายผลการประเมินตามแนว PISA ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายเชษฐ์
ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานถึง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) และสามารถนำ
ประสบการณ์ที่ได้รับเตรียมนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีได้ ในอีก 3 ปีข้างหน้า ให้พร้อมสำหรับการรับประเมินเพื่อ
รองรับการประเมินในปี 2558 ซึ่งมีครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 70 คน
.... กรรณิกา ข่าว
: ธราเทพ ภาพ : อัครเดช
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2555

   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มี การแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี 2555 นายนิรัติ โปร่งแสง
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานในพิธี โดย นายจักรา วาทหงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน
ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการจัดแข่งขันครั้งนี้ มีประเภทกรีฑาชนิดต่างๆ จำนวน 6 ประเภทกรีฑา 67 รายการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนในสังกัด และเพื่อเป็นการคัดเลือก
นักกรีฑาเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือของ จังหวัดสำหรับเข้าแข่งขันกรีฑาในระดับเขต หรือระดับประเทศ
ต่อไป
.....กลุ่มส่งเสริมฯ ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 21 สิงหาคม 2555

   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมวิทยากรแกนนำการใช้ Tablet ประธานเปิดการอบรมการใช้ Tablet 1 สำหรับนักเรียนชั้น
ป. 1 รุ่นที่่ 1 วิทยากรแกนนำการใช้ Tablet ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ
ห้องประชุมเหล็ก น้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยมีท่านผอ.ประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน
และกล่าวให้โอวาทการประชุมครั้งนี้

....กลุ่มนิเทศฯ ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 21 สิงหาคม 2555

   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกับ สโมสรไลออนส์พิษณุโลก จัดการแข่งขันตอบคำถามจาก
สารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 18 รอบจังหวัด ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ผลการแข่งขันโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดอุตรดิตถ์
- ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ,สาธิต ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์, เทศบาลวัดท้ายตลาด, เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์
และ โรงเรียนบ้านวังโป่ง - ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ อุตรดิตถ์ดรุณี , ฟากท่าวิทยา, พิชัย ทองแสนขันวิทยา
และด่านแม่คำมันพิทยาคม

.....กลุ่มส่งเสริมฯ ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 20 สิงหาคม 2555

    เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2555 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัด ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2555
ณ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีท่าน ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ ประธานกรรมการ
เขตพื้นที่ฯ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี รอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายนิรัติ โปร่งแสง และนายสุระ อ่อนแพง พร้อมด้วย
นายสมบูรณ์ สนมฉ่ำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ จนท. กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง นำโดยท่าน ผอ. สิริพล เตียเจริญ ให้การต้อนรับคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
เป็นอย่างดี
...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 16 สิงหาคม 2555

    วันนี้ (16 ส.ค.2555) นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนา
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองสพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ได้รายงานความเป็นมาของการจัดการประชุมปฏิบัติ การพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เพื่อให้ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยทุกระดับทุกโรงเรียน สามารถพัฒนาการจัดประสบการณ์ และกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
และมี ความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งจัดให้มี การประชุม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 90 คน หลักสูตรการประชุมฯ รุ่นละ 2 วัน โดยรูปแบบการประชุมเน้นการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิด ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับ นักเรียนในระดับปฐมวัย


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 16 สิงหาคม 2555

    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม บ้านวัดโรงเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล ณ วัดหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระครูมงคลสิริวิธาน
(บุญเลิศ สิริมงคโล) เจ้าอาวาสวัดหาดสองแควเป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ นายนเรศ โปร่งแสง รองผู้อำนวยการ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติธรรม ครั้งนี้ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม “โรงเรียนดีศรีตำบล”เป็นนโยบายเร่งด่วนของท่านรมว.ศธ.
ที่จะพัฒนาศีลธรรมและคุณธรรมนำวิชาการให้กับนักเรียน ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ผ่านเทคโนโลยีในลักษณะ“บวร”
คือบ้านวัดโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนใน โรงเรียนดีศรีตำบลต้องจะต้องผ่านการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติธรรมในหลักสูตรดังกล่าว สำหรับในรุ่นที่ 1 นี้มีผู้บริหาร ครูจากโรงเรียนดีศรีตำบล 1 เข้าร่วมประชุม ๘ ร.ร. 120 คน


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 12 สิงหาคม 2555

    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555  นายประพฤทธิ์  สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา12 สิงหาคม 2555 ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องใน วโรกาสดังกล่าว โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง ณ บริเวณถนนประชานิมิตร  หน้าอนุสาวรีย์ พระยาพิชัยดาบหัก  ต่อจากนั้นเป็นพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายราช
สดุดี ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคม บริเวณศาลากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ในภาคค่ำ  นายสุระ  อ่อนแพง รอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายเชษฐ์  ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสนาม กีฬาพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งมีข้าราชการและประชาชน
ทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้จำนวนมาก โดยมี นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็น
ประธานในพิธี ทั้งในภาคเช้า และภาคค่ำ     ...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 7 สิงหาคม 2555

   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนิน
งานศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการพัฒนา ศักยภาพชาวอุตรดิตถ์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ณ ห้องลางสาด สพป.อต.1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสังกัดสพฐ.ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ร.ร.ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ เขต 2 ร.ร.สังกัด สพม.39 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่จะดำเนินการค่ายสาระ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และค่ายสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์) โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากจ.อุตรดิตถ์ ซึ่งผลจากการดำเนินการ
ตามโครงการ ดังกล่าว จะเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครู และพัฒนา ศักยภาพของผู้เรียนในการแข่งขัน
ในประชาคมอาเซียน โดยกำหนด ให้มีการจัดกิจกรรมค่ายสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 25-26 ส.ค. 2555 ณ ร.ร.อนุบาล
อุตรดิตถ์ และสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์) ในระหว่างวันที่ 1- 2 กันยายน 2555
ณ ร.ร.เตรียมฯน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 1 สิงหาคม 2555

   เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2555 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง รอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้การ ต้อนรับคณะจากกลุ่มอำนวยการ สพป.
พิษณุโลก เขต 1 นำโดย นางวรางคณาง อนันตะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บสื่อประชาสัมพันธ์ และการนำสื่อ ประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์
ในการเผยแพร่ข่าวสาร และประโยชน์ เพื่อการจัดการศึกษา ที่มีความหลากหลายและส่งผลให้การ ประชาสัมพันธ์ของ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประสบความสำเร็จ โดยมี นางสาวกรรณิกา กาไหล่ทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และ นายอัครเดช
แก้วบุญมา นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมให้รายละเอียดข้อมูล และแนะนำการดำเนินงานด้านประชา
สัมพันธ์ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

    นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและ
สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ (แห่งที่ 2) โดย มี นายนิรัติ โปร่งแสง รอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับ รางวัลพระราชทาน และเพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาสมัครเข้ารับการ ประเมิน “รางวัลพระราชทาน”
ทั้งประเภทนักเรียนและสถานศึกษา โดยเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ อาทิ ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ ผอ.โรงเรียน อนุบาลอุตรดิตถ์
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ โดย นางปทุมทิพย์ ไพเราะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และ
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ได้นำเอกสารต่างๆ ที่เสนอเพื่อรับการประเมินมาแสดง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาและนำไปเป็น
แบบอย่าง


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555

    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบทอด วัฒนธรรมและประเพณี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 2
กรกฎาคม 2555 และวันเข้าพรรษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 โดย นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง รอง ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากร
ในสังกัด นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดหมอนไม้ อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสุชาติ อินทับทิม
ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ และบุคลากร สังกัด สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ด้วย
...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555

   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 นายนเรศ โปร่งแสง รอง ผอ.สพปอุตรดิตถ์ เขต 1 ปฏิในนาม ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ตามโครงการหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รวมทั้งสังกัดการศึกษาเอกชน แบ่งเป็นประเภทครูผู้สอน จำนวน 245 ราย ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 25 ราย และประเภทศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 ราย โดยส่งผลการพิจารณาคัดเลือกทุกรายไปยัง
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และยังได้พิจารณาการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
2555 โดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1จะดำเนิน การจัดพิมพ์เกียรติบัตรเพื่อให้หน่วยงานตันสังกัด
นำไปดำเนินการส่งมอบให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการทุกคน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย
ในความอุสาหะและความเสียสละที่ได้อุทิศให้กับราชการ

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

    นายลำพรรณ์ ทะสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ One
Tablet Per Child ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลางสาด
ที่ประชุม ได้พิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรร Tablet ให้กับ สถานศึกษาที่จะได้รับจัดสรรในรอบแรก จำนวน 1,712
เครื่อง จำแนกเป็น โรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,305 เครื่อง สังกัด สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 224 เครื่อง และสังกัด สกอ.(สาธิต ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์) 183 เครื่อง ซึ่งมติที่ประชุมการจัดสรร Tablet จะดำเนินการจัดสรรหลังจาก
บริษัท เขตพื้นที่ และจะพิจารณารายละเอียดการจัดสรรอีกครั้งหนึ่ง รวมถึง การจัดอบรมให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนชั้น
ป.1 ความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบต่อไป...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

   นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรใน สังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณ บริเวณ อาคารศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรและการเจริญพระพุทธมนต์
นพเคราะห์เฉลิม พระเกียรติฯ ณ ศาลาประชาคม บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม
2555 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มี นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ บุคลากรในสังกัดร่วมพิธีดังกล่าว โดยในภาคค่ำ ผู้บริหาร และคณะ บุคลากรในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จะได้ ร่วมพิธีถวายเครื่อง ราชสักการะ และจุด
เทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธี ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555

   นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ประสงค์ลาออกตาม
ปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อน กำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องลางสาด สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยคณะกรรมการประอบด้วยผู้บริหารใน สพป.อุตรดิตถ์  เขต 1 ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนครู
ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ในแต่ละอำเภอ โดยมีผู้ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
จำนวน 103 ราย ขาดคุณสมบัติ จำนวน 2 ราย และอยู่ระหว่างหารือ สพฐ. เกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน 1 ราย จึงมีผู้มี
คุณสมบัติ ครบถ้วน จำนวน 100 ราย โดยเป็นผู้ยื่นความประสงค์กรณีเจ็บป่วย จำนวน 47 ราย โดยจะมีผู้ได้รับการ
เข้าร่วมมาตรการฯ ที่มีบุคลากร เพียงพอและกรณีเจ็บป่วย รวม 46 ราย ซึ่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโดยความ เห็นชอบในการจำแนกบัญชี และจัดลำดับ ของคณะกรรมการ กลั่นกรองฯ ไปยัง
สพฐ.เพื่อการพิจารณาดำเนินการตาม ขั้นตอนต่อไป


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555

   นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาปี ๒๕๕๕ ณ ห้องลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1โดย นายเชษฐ์  ไทยปิยะ  รองผอ.
สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 รายงานความเป็นมาและความคาดหวังของการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก
สพม.39 คือ นางทับทิม ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากรร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ ของสพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้เข้าประชุมฯได้แก่ ผอ.ร.ร.และครูผู้รับผิดชอบโครงการรวมทั้งสิ้น 124 คนประชุมระหว่างวันที่ 24–25
กรกฏาคม 2555 ซึ่งผลจาก การประชุมครั้งนี้ โรงเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการในการ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเป็นสถาน
ศึกษาแบบอย่าง ด้วย


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลที่เห็นสมควรเสนอ
ขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554  เมื่อวันที่ ี่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือทั้งในและนอกสังกัดเป็น คณะกรรมการในการพิจารณา และที่ประชุมมีมติให้ เสนอหลักฐาน
และเอกสารประกอบของผู้ที่เสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ สดุดี ประจำปี 2554 ทุกรายไปยัง สพฐ โดยจำแนกชั้นท
ี่ในการ เสนอขอพระราชทาน ดังนี้ ชั้นที่ 1 จำนวน  6  ราย  ชั้นที่ 2 จำนวน 5 ราย ชั้นที่ 3 จำนวน 8 ราย โดยผู้ได้รับการ
เสนอขอ พระราชทานเหรียญลูกเสือทุกราย เป็นบุคลากรทางการลูกเสือ และบุคคลอื่น ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือ บังเกิด
คุณประโยชน์ต่อ กิจการลูกเสือ...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 ณ ห้องผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยที่ประชุมได้ร่วมกัน พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตามโครงการ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รวมทั้งสังกัดการศึกษาเอกชน แบ่งเป็นประเภท
ครูผู้สอน จำนวน 245 ราย ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 25 ราย และประเภทศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 ราย
โดยส่งผลการพิจารณา คัดเลือกทุกรายไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และยังได้พิจารณาการสร้างขวัญและกำลังใจแก่
ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2555 โดยคุรุสภาเขตฯ จะดำเนินการจัดพิมพ์ เกียรติบัตรเพื่อให้หน่วยงานตัน
สังกัดนำไปดำเนินการส่งมอบให้กับ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการทุกคนเพื่อเป็นการยกย่อง
ชมเชยในความอุสาหะและความเสียสละ ที่ได้อุทิศให้กับราชการ


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2555

      สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ให้กำลังใจ ร.ร.ในสังกัดรับการประเมิน จาก สมศ.โดย นายอุดมศักดิ์  จักรน้ำอ่าง
รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ในนามของผู้แทน สพป.อุตรดิตถ์ เขต1ร่วมรับฟังสรุปผลการ ประเมินภายนอก รอบ 3
จากคณะกรรมการประเมินของ สมศ. และ ให้กำลังใจ แก่ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่ได้ร่วมให้ข้อมูล
ในการรับการประเมิน จากคณะกรรมการขอ สมศ.ณ โรงเรียน บ้านหาดเสือเต้น  ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินมา
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 รวมเวลา 3 วัน โดยมี นายอุดม รัตนสังข์ ผอ.ร.ร.บ้านหาดเสือเต้น ให้การต้อนรับ  และ
นายสุนทร  อ่อนวัง ผอ.ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยา  พร้อมด้วย นายพิษณุ  ปกรณ์ธาดา  ผอ.ร.ร.บ้านวังถ้ำ ร่วมให้กำลังใจแก่
่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเสือเต้น ...ภาพรายละเอียด...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555

    สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา จัดแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ปี 2555 (Impromptu Speech 2012) ระดับประถมศึกษาณ ห้องลางสาด และห้องภูสอยดาว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เพื่อคัดเลือกนักเรียน เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในระดับ กลุ่มเขตพื้นที่และระดับประเทศต่อไป
โดยปรากฏผล การคัดเลือก...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
....ภาพรายละเีอียด
วันที่ 17 กรกฎาคม 2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ณ ห้องเหล็กน้ำพี้  โดยมี รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ผู้อำนวยการ กลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 218 คน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบ ช่อดอกไม้้แสดงความยินดีกับ ดร.ธำรงค์ 
น่วมศิริ ผอ.ร.ร. อนุบาลอุตรดิตถ์ ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก และนายสำราญ 
แก้วเมธีกุล ผอ. โรงเรียนวัดวังกะพี้ ฯที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา(ขนาดเล็ก)และมอบ
เกียรติบัตรแก่โรงเรียน ที่มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขัน กิจกรรมทักษะภาษาไทย นักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน มอบวุฒิบัตรและปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียน
การสอนการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ (Social Media) ตาม โครงการพัฒนาสื่อ e-Learning และคลังความรู้สู่โรงเรียน
ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติ การดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2555
เป็นระยะเวลา 3 วันมีผู้ผ่านการพัฒนาและเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 60 ราย คิดเป็น 100 % ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยท่านผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เน้นให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนาในครั้งนี้ได้นำความรู้ที่ได้รับไป
เผยแพร่ขยายผล และขอให้นำไปใช้ในการจัดการเรียน การสอนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการจัดการเรียนการสอนตามเป้าหมายของการจัดประชุม...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1เป็นประธาน เปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน
1 คน โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 60 คนลงมาจำนวน 65 โรงเรียนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เข้มแข็ง (กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก)
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจัดทำแผนการสอนแบบคละชั้นในสาระวิชาภาษาไทย
และคณิตศาสตร์ให้ และเชิญนายสมดี ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ สพป.ลำปาง เขต 1 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
เรื่องการจัดการเรียนการสอน แบบคละชั้น....อัครเดช ภาพ / ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2555

   
   เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการเร่งรัดการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 55 คน
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีทักษะ การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และสามารถนำจัดการเรียนรู้ โครงงานทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้และ การเรียนการสอนได้
โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศึกษานิเทศก์ ครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

(คลิก..ดูรายละเอียดภาพ)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555

   
   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการ
การฯ การดำเนินการเลือกตั้งนายก อบจ.ประจำอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง
นายกอบจ.อุตรดิตถ์ ตามที่ได้รับมอบหมายในเขตต.ผาจุก ต.งิ้วงาม และต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดยให้ขวัญและ
กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการดำเนินการเลือกตั้งประจำ หน่วยเลือกตั้งฯ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูใน
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยเลือกตั้ง และคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯกว่าร้อยละ 85 ของ
หน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1โดยผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.จังหวัดอุตรดิตถ์อย่างไม่เป็นทางการ ผู้ได้รับ
การเลือกตั้งได้แก่ นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา ผู้สมัครรับการเลือกตั้ง หมายเลข 1
...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ในรูปแบบสภากาแฟณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และหัวหน้างานทุกงาน
โดยที่ประชุมได้มีการทบทวนงานในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้ง ได้ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการบริหาร
และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะได้มีการเร่งรัด ให้ดำเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
2555 ให้แล้วเสร็จ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ได้ครบ 100%

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555

      นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูคณิตศาสตร์ โดยการใช้โปรแกรม GPS ณ ห้องประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ โดยมี
นายประมุข ธนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดการอบรมฯ และพบปะคณะครูผู้เข้ารับการอบรม
ซึ่งจัดการอบรม 2 รุ่น รุ่นนี้ เป็น รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนรุ่นละ 45 คน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ในสังกัด สพม.39 สนับสนุนด้านอาคารสถานที่ และวิทยากร คือ นางวาสนา
สุวรรณบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ นางวิไลลักษณ์ บุญงาน ครูชำนาญการพิเศษ และนักเรียนในสังกัด เป็นวิทยากรผู้ช่วย
ซึ่งเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี นางวนิดา อุปธารปรีชา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นหัวหน้า
คณะดำเนินการ จัดอบรม ฯ คาดว่าผลจากการพัฒนาครั้งนี้ จะทำให้ครูผู้สอน คณิตศาสตร์มีความสามารถในการนำ
สื่อเทคโนโลยีไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน และสร้างผลงาน ด้วยโปรแกรม GSP ได้อย่างหลากหลาย


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2555

      นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้แทน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา
ในกลุ่มโรงเรียนใกล้เคียง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม ณ ร.ร.บ้านห้วยใต้
้อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายพิทักษ์ รัตนอุทัยกูล ผอ.ร.ร.บ้านห้วยใต้ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน รับการประเมินฯ จาก นายโสภณ เรืองประเสริฐ และ นายดำรง ไกรอ่ำ คณะกรรมการฯ
จาก สมศ. และในโอกาสนี้ นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ยังได้ตรวจเยี่ยมการจัด
การเรียนการสอน ให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร และ เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของโรงเรียน ซึ่งเป็นการ
จัดสภาพแวดล้อมในรูปแบบอุทยานการศึกษา และมีการ จัดทำห้องสมุดอิเลคทรอนิคสำหรับการบริการคร
ูและนักเรียน...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน ณ ห้องลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดย
นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการและ
วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ ซึ่งคณะ ศน. เทศก์จากกลุ่มนิเทศ ติดตามฯสพป.อุตรดิตถ์เขต 1
ร่วมเป็นคณะวิทยากร คาดว่าจากผลการอบรมจะ สามารถครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นป. 6 และชั้นม.3
จะมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่าน และการเขียนได้อย่างหลากหลาย
...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 29 มิถุนายน 2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีเรื่องการ พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555
ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 29 มิถุนายน 2555

     นายนเรศ โปร่งแสง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน
ชั้น ม.1 – ม.3 ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มีนักเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประมาณ 100 คน
คณะวิทยากรนำโดย นายชาญยุทธ มั่งคั่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะครูในสังกัด ที่มีความ
เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นคณะวิทยากร โดยการอบรมเน้นให้นักเรียน ได้มีการพัฒนาทักษะการพูด อ่าน และการสื่อความหมาย
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการสื่อสารกับชาว ต่างชาติ และใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยจัดให้มีการอบรม
ครั้งนี้ จำนวน 2 วัน...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 29 มิถุนายน 2555

     เมื่อวันที่ 26-27 มิ.ย.2555 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อ
รับมือกับภัยพิบัติ โดยมีท่านรองฯ นายนเรศ โปร่งแสง รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบ จากทุกโรงเรียนในสังกัด แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ และสำนักงาน
สาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ สนับสนุนวิทยากร และคณะดำเนินการฯ จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานำโดยนายนิรัติ
โปร่งแสง รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 26 มิถุนายน 2555

     นายนเรศ โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษา ที่ส่งผลงานเข้ารับรับการคัดเลือกให้รับรางวัลต่างๆ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้แก่1.การพิจารณาคัดเลือก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 2. ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555
ระดับเขตพื้นที่ การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 3. การพิจารณาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระ
นามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2555 4. การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ “ คุรุสดุดี ” ประจำปี 2555...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 26 มิถุนายน 2555

     นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับโล่เกียรติคุณประเภทองค์กรที่มี ผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2555 และมีโรงเรียน ในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 เข้ารับโล่เกียรติคุณประเภท องค์กรเช่นเดียวกัน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านในเมือง โรงเรียนบ้านวังแดง
(สหจิตวิทยาคาร) และโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา นอกจากนี้ นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
และ นายวิทยา คำโอด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านในเมือง เข้ารับโล่เกียรติคุณประเภทบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2555 ในครั้งนี้ด้วย

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 22 มิถุนายน 2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในนามประธาน กรรมการรับผิดชอบ กำกับ ดูแล การดำเนินงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขต พื้นที่ที่รับผิดชอบรวมทั้งนอกสังกัด ของจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธาน การประชุมกรรมการรับผิดชอบ กำกับ ดูแล การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องลางสาด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและ ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกสังกัดในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรเงิน กองทุนฯ ปีการศึกษา 2555 สำหรับผู้ก
ู้รายใหม่ให้สถานศึกษา ในกำกับ โดยเน้นให้การบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาเป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการกองทุนเงิน ให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อผู้กู้ยืมอย่างสูงสุด...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 22 มิถุนายน 2555

      นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการโครงการโรงพักจำลองในโรงเรียน
สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในสถานศึกษาเป้าหมาย ในการสร้างระบบป้องกัน
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2555 ตามแนวทางการ ดำเนินงานของ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศพส.อต.) โดยรูปแบบกิจกรรมโรงพัก จำลอง มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการโรงพักจำลองโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งนี้ จำนวน 40 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนบุคลากรเป็น
วิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ สาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และจากทีมงานในการ
ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ด้วยการนำทีมของ นายนิรัติ
โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และนายจักรา วาทหงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คาดว่า
จากผลการดำเนินการครั้งนี้จะสามารถป้องกัน เฝ้าระวังและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายได้ 100 %


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 21 มิถุนายน 2555

      ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยารับการประเมินคุณภาพรอบสาม จาก สมศ. วันที่ 21  มิถุนายน 2555  นายอุดมศักดิ์ 
จักรน้ำอ่าง รองผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายประยุทธ  คำเพ็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
เป็นผู้แทน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมรับฟังการสรุปผล การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ณ โรงเรียน
ป่าขนุนเจริญวิทยา โดยมี นายสุนทร  อ่อนวัง ผอ.โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา และคณะครู นักเรียน
ให้การต้อนรับ คณะกรรมการฯ จากสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. )
โดยสรุปผลการประเมิน ในภาพรวมอยู่ในระดับที่ มีจุดเด่น ทั้ง 6 ตัวบ่งชี้

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 20 มิถุนายน 2555

       นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.ในสังกัด อ.ทองแสนขัน
จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านน้ำหมีใหญ่ เพื่อพบปะ ข้าราชการครู มอบนโยบาย ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน


(Preview...Click here)
วันที่ 19 มิถุนายน 2555

       สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ของสถานศึกษาในจังหวัด
อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555  ณ สนามกีฬา หมอนไม้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมี นายนิรัติ  โปร่งแสง 
รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน การดำเนินการจัดประกวด และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ทุกสังกัด
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน มีสถานศึกษาจากสังกัด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 และ เขต 2 สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
สังกัดสพม.เขต 39 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ส่งลูกเสือ เนตรนารี  เข้าร่วมประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีในครั้งนี้  โดยโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 13
สังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อประกวดระเบียบ แถวลูกเสือ เนตรนารี ในระดับประเทศต่อไป(รายละเอียดผลการแข่งขัน)

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 14 มิถุนายน 2555

      นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.ในสังกัด อ.ลับแล
จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านชำผักหนาม โรงเรียนบ้านห้วยทราย และ โรงเรียนด่านแม่คำมัน
เพื่อพบปะข้าราชการครู มอบนโยบายให้กำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู
ให้การต้อนรับ


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 12 มิถุนายน 2555

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมและขันกัณฑ์เทศน์งานประเพณี
“วันอัฐมีบูชารำลึก เมืองทุ่งยั้ง” ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์“วันอัฐมีบูชา” หมายถึง
การบูชาพระพุทธเจ้าในวันแรม 8 ค่ำ เดือนแห่งวิสาขะ เดือน 6 (หรือเดือน 7 ในปีที่มีอธิกมาส คือ มีเดือน 8
สองหน) จัดเป็นประเพณีสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 นับเป็น
งานประเพณีงานหนึ่งที่ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์มีความ ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และสำหรับในปีนี้ จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่
ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2555...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 8 มิถุนายน 2555

     เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2555 นายสุระ อ่อนแพง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายการจัดการเรียน
การสอน ในปีการศึกษา 2555 ในการประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา และคณะครู จากร.ร. ในสังกัดอำเภอลับแล
จำนวน 27 โรงเรียน 217 คน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยขอให้ทุกคนได้มุ่งพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน ให้เป็นไปตามทิศทาง การพัฒนาการศึกษา ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัด
การศึกษาของสพฐ.โดยการดำเนินตามนโยบายดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ รองรับการพัฒนา ศักยภาพของนักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การจัดการศึกษาตลอดจนครูผู้สอนมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะของครูมืออาชีพอย่างแท้จริง...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 7 มิถุนายน 2555

      นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม ลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร
และการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่มาตรฐานการศึกษา ที่กำหนดไว้

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 5 มิถุนายน 2555

      นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้ริหารสถานศึกษา
และคณะครู กลุ่มเครือข่าย ร.ร.นพเก้าศึกษา จำนวน 9 โรง ในโอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2555ณ โรงเรียน
บ้านเหล่าป่าสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเน้นให้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามทิศทาง
การจัดการ ศึกษาของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และเป็นไปตามนโยบายที่ สพฐกำหนด ด้วยการนำแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการ IPAD 5 Gs มาใช้ในการพัฒนา สุดท้ายผลจากการ พัฒนาและการจัดการเรียนการสอนจะนำไปสู่
“ห้องเรียนที่มีคุณภาพ” เช่น ห้องเรียนสะอาด นักเรียนมี สัมมาคารวะ เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น เป็นต้น...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 5 มิถุนายน  2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้นำบุคลากรในสังกัดปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
พ.ศ.๒๕๕๕ สืบเนื่องมาจากมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให ้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้
ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรม ราชินีนาถ ที่มีต่อการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและความหวงแหน
ทรัพยากร ของชาติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้้ประจำปีของชาติ
พ.ศ.2555
...อัครเดช ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 1 มิถุนายน  2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.ในสังกัด อ.ลับแล
จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดใหม่ และ ร.ร.วัดเจดีย์ เพื่อพบปะข้าราชการครู มอบนโยบาย ให้กำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 30 พฤษภาคม  2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
มอบเข็มเชิดชูเกียรติคุรุสภา แก่คณะกรรมการคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นอย่างดีตลอดมาในการประชุม
คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2555 ณ ห้องประชุมลางสาด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และในการประชุมได้มีการพิจารณา คัดเลือกข้าราชการครูตามโครงการเสริมสร้าง ศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการพิจารณา
คัดเลือก “ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับเขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ
ผู้ประกอบวิชาชีพ...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  28  พฤษภาคม  2555

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เร่งพัฒนาทักษะนักเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบาย สพฐ.
จึงจัดให้มีการอบรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ERIC NETWORK ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555
ณ ศาลาพระปริยัติธรรมวัดบรมธาตุทุ่งยั้ง  มีนักเรียนระดับชั้น ประถมปีที่ 4,5,6  จากโรงเรียนในเขตอำเภอลับแล สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 125  คน จาก 26 โรงเรียน โดยมีท่านผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายประพฤทธิ์ สุขใย
เยี่ยมค่ายการอบรม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนและ พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่  24  พฤษภาคม  2555

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งที่ 5/2555
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมร
ชูเอียด ประธานในการประชุม และ นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เลขานุการการประชุม โดยมีการนำเรื่อง "ครูคืนถิ่น"
เข้ารับการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ด้วย

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 23  พฤษภาคม  2555

     นายลำพรรณ์ ทะสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ให้กับครูและบุคลากร ในสังกัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในการดำเนินการ จัดทำข้อมูล 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2555 ของครู
บุคลากร และนักเรียน ในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ด้วยระบบ Data Management Center (DMC)เพื่อให้การ
จัดทำข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันตามเวลาที่กำหนด เพื่อสามารถนำฐานข้อมูล ไปประกอบพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับนักเรียนและสถานศึกษาได้...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 21  พฤษภาคม  2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อพิจารณาแนวทางการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา
2555 ตามโครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพ การศึกษาแบบ IPAD 5 Gs ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุม
พิจารณา

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 21  พฤษภาคม  2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
(ในระบบ) สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหาร จากโรงเรียนเอกชน ในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา
แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลและ ทุรกันดาร ของ สพฐ. การดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสำหรับการพัฒนาผู้บริหารและ ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งแนวทางการจัด
อบรมสื่อ ICT ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 21  พฤษภาคม  2555

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู นักเรียนโรงเรียน
บ้านวังแดง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 สูงที่สุดของ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนพร้อม
ทั้งให้ขวัญและกำลังใจ แก่ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
วันที่ 18  พฤษภาคม  2555

     นายสมพงศ์ แสงศรี ผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และโรงเรียนบ้านนาอิน
ในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายสุระ อ่อนแพง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ
ผอ.ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ และ นายชุมพร แก้วเปี้ย ผอ.ร.ร.บ้านนาอิน และบุคลากรในสังกัดรับการตรวจเยี่ยม
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และ โรงเรียนบ้านนาอิน อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

วันที่ 17  พฤษภาคม  2555

      เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 นายสมพงศ์ แสงศรี ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รองผอ.สพป.สตูล และนางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ เลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามและ ประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการ
บริหารจัดการของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2555 โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
และ รองผอ.สพป. พร้อมบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินการในรอบ
6 เดือนแรกของปี งปม. 2555 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

   วันที่ 8  พฤษภาคม  2555

     นายประพฤทธิ์  สุขใย  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา
2555 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2555  ซึ่งได้รับความสนใจ จากสื่อมวลชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ มาติดตามทำข่าว พร้อมทั้งสัมภาษณ์
นายประพฤทธิ์  สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  เกี่ยวกับเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
ด้วยโครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบบ IPAD 5 Gs ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ซึ่งจะส่งผลให้ผลการ
จัดการศึกษา ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป


...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

   วันที่ 5  พฤษภาคม  2555

     นายนเรศ  โปร่งแสง  รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด
ร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจังหวัด
อุตรดิตถ์ได้จัดให้มีการร่วม ลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานตามแผนงาน ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงค์ไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติในระดับเขตพื้นที่ ในวันดังกล่าวด้วย
...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

  วันที่ 2  พฤษภาคม  2555

       นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา แบบ IPAD 5 Gs ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อน โครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แบบ IPAD 5 Gs ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีเป้าหมายไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5
สาระวิชาหลัก 5 สมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 คุณภาพครู 5 คุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา และ5
คุณภาพสถานศึกษา ที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กำหนดตามนโยบาย...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
  วันที่ 24  เมษายน 2555

       สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดประชุม กพท. ครั้งที่ 2/2555 และมอบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้บริษัท ศักดิ์สยามพาณิชย์
ลิซซิ่ง จำกัด และ เทศบาลตำบลตรอน ที่ให้ความร่วมมือและ สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและเยี่ยมชมการบริหารจัดการ
ข้าราชการครู ูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555ณ เทศบาลตำบลตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
  วันที่ 21 เมษายน 2555

       ประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนสาระการเรียน รู้ภาษาไทย ชั้น ป.3 และ ม.3 โดยมี วิทยากรแกนนำเครือข่าย มหาวิทยาลัยบูรพา จากรายการ
โทรทัศน์ครู มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้ด้านเทคนิคการ จัดการเรียนรู้สาระการเรียน รู้ภาษาไทย ณ ห้องประชุม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดอุตรดิตถ์


...ธราเทพ ภาพ/ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
  วันที่ 12 เมษายน 2555

       ประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธาน เปิด การประชุม ผู้บริหารการศึกษาและประธานกลุ่ม โรงเรียน
ในสังกัด โดยมีเรื่องการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 การติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการ การดำเนินงานตามคำรับรองตามแผน ปฏิบัติราชการ และการจัดงานรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์
ณ ห้องประชุมลางส่าดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต ๑

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
  วันที่ 2 เมษายน 2555 

     นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนหมู่สี่
ี่พัฒนา อ.ตรอน ตามโครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมแม่ไม้ ้มวยไทยต้านภัย ยาเสพติด โดยนายประสาร ดีอุดม
ผอ.ร.ร.และคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2555 ณ ร.ร.หมู่สี่พัฒนามีนักเรียนและเยาวชน
เข้ารับการอบรม 50 คน วัตถุประสงค์์ให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ ู้ถึงกฏหมายเด็กและเยาวชน การใช้เวลาว่างในช่วงปิด
ภาคฤดูร้อนเป็นการสืบสานแม่ไม้ มวยไทย อันเป็นศิลปะ ประจำชาชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงพิษภัย
ของสารเสพติด และการป้องกันสิ่งเสพติด โดยได้รับความ ร่วมมือจากสถานพินิจและ คุ้ัมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานีตำรวจ อำเภอตรอน และผู้ปกครองนักเรียน
...... ข่าว ...จตุพล ธราเทพ สกุล
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
  วันที่ 26 มี.ค. 2555 

      ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดี ร.ร.บ้านวังแดง( สหจิตฯ) และโรงเรียนบ้านนายาง
ผ่านการประเมินฯ รับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3     คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีระดับอำเภอ) ผลการประเมินฯ เป็นที่น่ายินดี ที่ได้รับการรับรอง
ทั้ง 2 โรงเรียน

...กรรณิกา ภาพ : ข่าว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
  วันที่ 26 มี.ค. 2555

     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชาญยุทธ มั่งคั่ง ดอกเตอร์คนแรกของกลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 ดร.ชาญยุทธ มั่งคั่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จาก University Of Northern Phillipines


ข่าว...กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.อต.1
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
  วันที่ 29 มี.ค. 2555  

   เมื่อเวลา 09.00 น.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ในการประชุม คณะกรรมการการคัดเลือกคัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทาน ทุนในปี 2555 โครงการ ทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร จังหวัดล่ะ 2 ทุน (ชาย1ทุน หญิง1ทุน) สำหรับนักเรียนที่มี
ความประสงค์จะศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย สายสามัญหรือสายอาชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี
ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   ข่าว.... ธราเทพ ภาพ/กอบแก้ว
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
  วันที่ 28 มี.ค. 2555 เวลา 09.00 น.

    นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุม
เชิง ปฏิบัติการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ ในการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้ 4F5G ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมนี้
ได้ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านขุนฝางในการติดตามผล การดำเนินการการจัดการศึกษาของร.ร.และเป็นการ
ให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครูของ ร.ร.ด้วย   ข่าว....จตุพล ธราเทพ สกุล
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
  วันที่ 23 มี.ค. 2555 เวลา 09.00 น.

   นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ (GPP) สาขาการศึกษา โดยมีคณะทำงานจากหลายหน่วยงาน ซึ่งเป็น
คณะทำงานการจัดทำข้อมูลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
  วันที่ 20 มี.ค. 2555 เวลา 09.00 น.

   นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
ของเครือข่ายกลุ่มนพเก้าศึกษาและเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง จำนวน 18 ร.ร.มีนักเรียน 750 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา200 คน และผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานครั้งน

....ข่าว...ธราเทพ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน
  วันที่ 21 มี.ค. 2555

   นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม สภากาแฟผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน (ในระบบและนอกระบบ) ณ ห้องประชุมลางส่าด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


 ข่าว...ธราเทพ
...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน

   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555

   นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมข้าราชการครู ูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1ได้ไปเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ จำนวน 200 คน ผู้ปกครอง 30 คน เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน และสร้างขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการครู และนักเรียน ในวันจบการศึกษา
และวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2554
  ข่าว...ธราเทพ

...งานข้อมูลฯ กลุ่มนโยบายและแผน...รายงาน