....ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โครงการโรงเรียนสุจริต ในรูปแบบออนไลน์ ระดับภูมิภาค "ภาคเหนือ" ที่หน้าเว็บโครงการโรงเรียนสุจริต...
 
      
 
 

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


 
 
      
    ** 
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ โครงการโรงเรียนสุจริต  www.uprightschool.net
    **  ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผู้ประสานงานภาคเหนือ   www.utdone.net/north2021.htm
      1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2564 ที่นี่...
      2. คณะกรรมการตัดสินตรวจผลงานรอบ 1 คณะกรรมการตัดสินเข้าร่วมประชุม ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
          ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตภาคเหนือ หรือผู้ประสานงาน > 56 เขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 17.00 น.
      3. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก "รอบที่ 1" กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน 
         กิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
         (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ (ภาคเหนือ)

      4. นำเสนอผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 กิจกรรมละ 15 ผลงาน วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2564 
 
    
 
     
     
     
 
 
* หนังสือแจ้ง ผอ.สพท. ในเขตภาคเหนือ 56 เขต
* แนวทางการดำเนินการ
 
 
 
 
 
  
* ปฏิทินการดำเนินการ
* แบบกรอกข้อมูลตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
 
 
 
 
  
* ตารางกำหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ภาคเหนือ) 28-30 พ.ย.2564
* กำหนดการดำเนินงาน (ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยี)
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
      
       
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1                 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1

 
 
                   
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1                 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1
 
 
           
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1                 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1
 
 
   
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1

 
     
 
     
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์ (ภาคเหนือ จำนวน 56 เขตพื้นที่การศึกษา)

 
 

VISITOR   web counter