....E-SERVICE.. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 

1. AMSS บริการรับส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ สถานศึกษาในสังกัด

    1.1 คู่มือระบบรับส่งหนังสือราชการสพฐ
    1.2 คู่มืการใช้ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร
    1.3 คู่มือการจองห้องประชุม
    1.4 คู่มือการใช้งานด้านการเงินและบัญชี
    1.5 คู่มือการใช้การวางแผน
    1.6 คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนรับส่งหนังสือราชการ
    1.7 คู่มือข้อมูลนักเรียน
    
 
  
     
   
  
     
   
  
     
 

4. ให้บริการสมัคร OBECMAIL เพื่อรองรับการจัดทำจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP   ([email protected])

    พร้อมให้บริการแก้ไข OBECMAIL ใช้งานไม่ได้ หรือเข้าระบบ EGP ใช้งานไม่ได้
 
 


 
   
  
 

6. ระบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  
    คู่มือ ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

 
 
 
     
  7. ระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง  
      คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินฝากคลัง  
 
 
     
  8. ระบบบริหารจัดการงบประมาณ  
      คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณ