ขอเชิญร่วมสัมมนาเิชิงอธิบาย/อภิปราย กบข.>วันที่ 22 ธ.ค.2557(ข้าราชการ) เวลา 13.30 น.และ วันที่ 24 ธ.ค.2557(ผู้รับบำนาญ) เวลา 09.00 น.ชั้น 6 ศูนย์ราชการ กค.จ.อุตรดิตถ์...


   นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
   คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
   อ.ก.ค.ศ.
   ก.ต.ป.น.

   คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน

   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
   กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
   กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
   กลุ่มบริหารงานบุคคล

   กลุ่มนโยบายและแผน
   คุรุสภา่เขตพื้นที่การศึกษาฯ
   หน่วยตรวจสอบภายใน

   ฐานข้อมูลกลาง สพป.อต.1
   ศูนย์ ITEC (เป็นการภายใน)
   สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฯ..


* * ฟังวิทยุออนไลน์ * *
++ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.++

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ2557
 .......คู่มือ KRS

 .......คู่มือ ARS
 .......แบบฟอร์มรายงานARS57
 .......คำสั่ง KRS
 .......คำสั่ง ARS 2557
 .......มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
........PMQA / คู่มือ
.......พาวเว่อพอยท์, แบบติดตามฯ
  การติดตามการบริหารจัดการ สพท.

 .......คำสั่ง e-Mes
 .แบบติดตาม
.......แบบติดตามมาตรฐานเขต
.......แบบติดตามด้านนโยบาย

.......แบบติดตามด้านคุณภาพ
.......แบบรายงานโครงการ 2557  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
  ศูนย์เนคเทค
  สำนักงาน สช.
  กระทรวงไอซีที
  โครงการลดใช้พลังงาน

  สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์  ข้อมูลสารสนเทศ 2548
  ข้อมูลสารสนเทศ 2549

  ข้อมูลสารสนเทศ 2550
  ข้อมูลสารสนเทศ 2551
  ข้อมูลสารสนเทศ 2552
  ข้อมูลสารสนเทศ 2553
  ข้อมูลสารสนเทศ 2554
  ข้อมูลสารสนเทศ 2555
  ข้อมูลสารสนเทศ 1/2556
  จำนวนน.ร.10 พ.ย.2556
  จำนวน น.ร.10 มิ.ย.2557
  จำนวน น.ร.10 พ.ย.2557 New
  ข้อมูลอัตรากำลัง 2555
  ข้อมูลอัตรากำลัง 2556
  ข้อมูลอัตรากำลัง 2557
  ข้อมูลสารสนเทศก.เอกชน'56
  สารสนเทศสพป.อต.2 ปี2555
  สารสนเทศสพป.อต.2 ปี2556
  IPAD 5Gs
  คลังข้อสอบ สพป.อต.1


  แผนปฏิบัติการ ปีงปม.2557
  แผนปฏิบัติการ ปีงปม.2556
  แผนฯร.ร.ขนาดเล็ก ปี2556
  แผนพัฒนาฯปี 2555-2558

  รายงานผลการดำเนินงาน2556

  "ครูยุทธ" ดอทเน็ต
  สถานีโทรทัศน์ OBEC Channel
  สหวิชา.com
  สนง.ส่งเสริมฯซอฟท์แวร์แห่งชาติ


** หน้าห้อง 0-5581-7756
** หน้าห้อง 0-5581-7760 ต่อ 106
** แฟกส์ 0-5581-7759

** กลุ่มอำนวยการ
..0-5581-7760 ต่อ 101
..0-5581-7760 ต่อ 102 (รองฯ)
..0-5581-7760 ต่อ 103 (ผอ.กลุ่ม)

** กลุ่มนโยบายและแผน
..0-5581-7760 ต่อ 107
..0-5581-7760 ต่อ 108 (รองฯ)
..0-5581-7751
..0-5581-7709 Fax

** กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
..0-5581-7760 ต่อ 109
..0-5581-7760 ต่อ 110 (รองฯ)
..0-5581-7760 ต่อ 111 (ผอ.กลุ่ม)
..0-5581-7758

** กลุ่มบริหารงานบุคคล
..0-5581-7760 ต่อ 117
..0-5581-7760 ต่อ 118 (รองฯ)
..0-5581-7760 ต่อ 119 (ผอ.กลุ่ม)
..0-5581-7760 ต่อ 120 (นิติกร)
..0-5581-7764

** กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
..0-5581-7760 ต่อ 114
..0-5581-7760 ต่อ 115 (รองฯ)
..0-5581-7760 ต่อ 116 (ผอ.กลุ่ม)
..0-5581-7765

** กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
..0-5581-7760 ต่อ 112
..0-5581-7760 ต่อ 113 (รองฯ)
..0-5581-7754

** หน่วยตรวจสอบภายใน
..0-5581-7760 ต่อ 124
..0-5581-7707

** กลุ่มนิเทศติดตามฯ
..0-5581-7760 ต่อ 121
..0-5581-7760 ต่อ 122 (รองฯ)
..0-5581-7760 ต่อ 123 ภูสอยดาว
..0-5581-7761

** ประชาสัมพันธ์ 1
..0-5581-7760 ต่อ 104

** ประชาสัมพันธ์ 2
..0-5581-7760 ต่อ 105


++ ศูนย์ปฏิบัติการ UniNet ++

start FLAG counter : 30112014

Free counters!


องค์ความรู้

คลิกเลือกอีเมล์แต่ละอำเภอstart upload www.utdone.net : 16/03/2012
VISITORS
www.utd1.go.th   .   www,utdone.net
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ตั้ง 91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5581-7760, โทรสาร 0-5581-7759

....................
Copyright @ UTTARADIT PESAO 1
Uttaradit Primary Education Service Area Office 1
91/7 M.3 Pardvaree Rd. Tambol Pasao Amphur Muang Uttaradit Province 53000
Call : 0-5581-7760 Fax 0-5581-7759

Contact Webmaster : wanyasomboon@gmail.com , somboonwanya@hotmail.com
somwan2004@obecmail.obec.go.th , Policy & Planing group
Phone Office : 0-5581-7760 ต่อ 111 , Mobile Phone : 08-1284-8059

ดาวน์โหลดแบบสมัคร เมล์ อ.เมือง เมล์ อ.ตรอน เมล์ อ.พิชัย เมล์ อ.ลับแล เมล์ อ.ทองแสนขัน ปฏิทินปฏิบัติงาน ++ รับสำนักงานเขต ++  สำหรับโรงเรียน ++ +ข้อมูลสถานศึกษา+ สารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ระบบเงินเดือนอิเล็คทรอนิกส์