<สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพฐ.แจ้งการปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัด สพฐ.และการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ และคณะกก.นับนักเรียนระดับจังหวัด ปีกศ. 2562....


นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1นายเชษฐ์ ไทยปิยะ
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


นายนิรัติ โปร่งแสง
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


นายไพบิน เขื่อนแก้ว
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561
จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
จันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561่
จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
จันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
จันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
จันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
จันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561
จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
จันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561
จันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
จันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
จันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
จันทร์ที่ 10 กันยายน 2561
จันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
จันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
จันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
จันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
จันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561
จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
จันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2561
จันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
จันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
จันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
จันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
จันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
จันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
จันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
 จันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
 จันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562


   เกี่ยวกับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้าง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   ผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   การแบ่งส่วนราชการ
   
Site Maps
     Somboon Wanyanaporn
   Watchara Khampoo
   งานติดตามและประเมินผลฯ
   e-MES การอ่านออกเขียนได้
   Jeeraprapa
   ตรวจสอบภายใน
  ประเมินส่วนราชการ ก.อำนวยการ


 

   การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กลุ่มนิเทศติดตามและฯ
   กลุ่มนโยบายและแผน
   การศึกษาพื้นฐานโดยครอบครัว
   คู่มือสำหรับประชาชน   1. กลุ่มอำนวยการ
   2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
   3. กลุ่มบริหารงานการเงินและฯ
   4. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
   5. กลุ่มนโยบายและแผน
   6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
   8. กลุ่มกฎหมายและคดี
   9. หน่วยตรวจสอบภายใน
   10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ DLICTแผนปฏิบัติการฯ 1/2561
แผนปฏิบัติการฯ 2/2561
แผนปฏิบัติการฯ 3/2561
*  Radio Online *
*??????????????????????????????*
  สารสนเทศ 10 มิถุนายน 2561
  สารสนเทศ 10 พฤศจิกายน 2561
  สารสนเทศ 10 ธันวาคม 2561


  ..........
  ...........start FLAG counter : 30112014
Free counters!

start upload www.utdone.net : 16/03/2012
VISITORS
 
www,utdone.net   www.utd1.go.th
เลขที่ 91/7 ถนนพาดวารี ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
0-5581-7760 , 0-5581-7759
, utdpesao1@gmail.com
.
Copyright @ UTTARADIT PESAO 1
Uttaradit Primary Education Service Area Office 1
91/7 M.3 Pardvaree Rd. Tambol Pasao Amphur Muang Uttaradit Province 53000

Contact Webmaster.....wanyasomboon@gmail.com
DLICT group  0-5581-7760 ต่อ 112 Mobile Phone : 08-1284-8059

เบอร์กลาง 055-817760
 101 ธุรการกลุ่มอำนวยการ
 102 หน้าห้อง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 1
 103 ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 104 ปชส.กรรณิการ์
 105 ปชส.อัครเดช
 106 หน้าห้อง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 1
 107 ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
 108 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
 109 ธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดฯ
 110 รองฯ นิรัติ โปร่งแสง
 111 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดฯ
 112 ผอ.กลุ่ม DLICT
 113 ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและฯ
 114 ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 115 ธุรการการเงิน
 116 รองฯ เชษฐ์ ไทยปิยะ
 117 ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 119 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
 120 กลุ่มกฎหมายและคดี
 121 ธุรการกลุ่มนิเทศฯ
 122 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 123 รองฯ ไพบิน เขื่อนแก้ว
 124 ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน