......การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา 2558 http://portal.bopp-obec.info/obec58 (10 มิ.ย. 2558) .....


   นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
   คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
   อ.ก.ค.ศ.
   ก.ต.ป.น.

   คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน

   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
   กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
   กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
   กลุ่มบริหารงานบุคคล

   กลุ่มนโยบายและแผน
   คุรุสภา่เขตพื้นที่การศึกษาฯ
   หน่วยตรวจสอบภายใน

   ฐานข้อมูลกลาง สพป.อต.1
   ศูนย์ ITEC (เป็นการภายใน)
   สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฯ..


*  Radio Online **สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา*

++ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.++

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2558
 .......คู่มือ KRS 2558

 .......คู่มือ ARS 2558
  การติดตามการบริหารจัดการ สพท.
 .......คำสั่ง e-Mes
 .แบบติดตาม
.......แบบติดตามมาตรฐานเขต
.......แบบติดตามด้านนโยบาย

.......แบบติดตามด้านคุณภาพ
.......แบบรายงานโครงการ 2557


  รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
    ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2558
    (10 มิถุนายน 2558)
DMC 2015
  รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
    ระยะสิ้นปีการศึกษา 2557
    (31 มี.ค.2558)
DMC 2014
  รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
    ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557
    (10 พ.ย.2557)
DMC 2014
  รายงาน EMIS
  รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
    ระยะสิ้นปีการศึกษา 2556 DMC

  รายงานสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)
  รายงานการรับนักเรียน ปีกศ.2557
  รายงานE-MESystem สพฐ.
  รายงาน ARS
  รายงาน KRS  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
  ศูนย์เนคเทค
  สำนักงาน สช.
  กระทรวงไอซีที
  โครงการลดใช้พลังงาน

  สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์  ข้อมูลสารสนเทศ 2548
  ข้อมูลสารสนเทศ 2549

  ข้อมูลสารสนเทศ 2550
  ข้อมูลสารสนเทศ 2551
  ข้อมูลสารสนเทศ 2552
  ข้อมูลสารสนเทศ 2553
  ข้อมูลสารสนเทศ 2554
  ข้อมูลสารสนเทศ 2555
  ข้อมูลสารสนเทศ 1/2556
  จำนวนน.ร.10 พ.ย.2556
  ข้อมูลสารสนเทศ 1/2557 *
  จำนวน น.ร.10 พ.ย.2557 *
  ข้อมูลอัตรากำลัง 2555
  ข้อมูลอัตรากำลัง 2556
  ข้อมูลอัตรากำลัง 2557
  ข้อมูลสารสนเทศก.เอกชน'56
  สารสนเทศสพป.อต.2 ปี2555
  สารสนเทศสพป.อต.2 ปี2556
  IPAD 5Gs
  คลังข้อสอบ สพป.อต.1


  แผนปฏิบัติการ ปีงปม.2558
  แผนปฏิบัติการ ปีงปม.2557
  แผนปฏิบัติการ ปีงปม.2556
  แผนฯร.ร.ขนาดเล็ก ปี2556
  แผนพัฒนาฯปี 2555-2558

  รายงานผลการดำเนินงาน2556

  "ครูยุทธ" ดอทเน็ต
  สถานีโทรทัศน์ OBEC Channel
  สหวิชา.com
  สนง.ส่งเสริมฯซอฟท์แวร์แห่งชาติ

  พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
  พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542
  พรบ.การศึกษา ฉ.2 2545
  พรบ.การศึกษา ฉ.3 2553
  พรบ.ขรก.ครู พ.ศ. 2547
  พรบ.ขรก.คร ฉ.2 2551
  พรบ.ขรก.คร ฉ.3 2553
  พรบ.ข้าราชการพลเรือน 2551
  พรบ.บริหารราชการ 2546
  พรบ.บริหารราชการ 2553
  ประกาศแบ่งส่วนราชการ ก.ย.2553
  ประกาศแก้ไขเขตพื้นที่ ส.ค. 2553
++ ศูนย์ปฏิบัติการ UniNet ++

start FLAG counter : 30112014

Free counters!


+ระบบออนไลน์+
+รายงานข้อมูล+


*คลิกดาวน์โหลด*
+สำหรับ สพป.+ +โรงเรียนคลิกที่นี่+

*ทะเบียนสื่อการเรียนการสอน*


องค์ความรู้

* check mail *

start upload www.utdone.net : 16/03/2012
VISITORS
www.utd1.go.th      www,utdone.net
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ตั้ง 91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5581-7760, โทรสาร 0-5581-7759
, E-Mail : utdpesao1@gmail.com
....................
Copyright @ UTTARADIT PESAO 1
Uttaradit Primary Education Service Area Office 1
91/7 M.3 Pardvaree Rd. Tambol Pasao Amphur Muang Uttaradit Province 53000
Call : 0-5581-7760 ต่อ 107 , Fax 0-5581-7759

Contact Webmaster : wanyasomboon@gmail.com , Policy & Planing group
Phone Office : 0-5581-7760 ต่อ 107 , Mobile Phone : 08-1284-8059


+เว็บไซต์ emis+


ดาวน์โหลดแผน58

1. โรงเรียนวัดวังกะพี้ฯ
2. โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
3. โรงเรียนวัดวังยาง
4. โรงเรียนบ้านดงช้างดี
5. โรงเรียนบ้านวังแดง
6. โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง
7. โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว
8. โรงเรียนน้ำริดราษฏร์บำรุง
9. โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1
10. โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
11. โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่
12. โรงเรียนบ้านขุนฝาง
13. โรงเรียนวัดผาจักร
14. โรงเรียนบ้านวังดิน
15. โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
16. โรงเรียนวัดคุ้งยาง
17. โรงเรียนบ้านหัวหาด
18. โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา
19. โรงเรียนวัดดอยแก้ว
20. โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม
21. โรงเรียนวัดพระฝาง
22. โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
23. โรงเรียนบ้านน้ำไผ่
24. โรงเรียนบ้านบ่อพระ
25. โรงเรียนบ้านทับใหม่ฯ
26. โรงเรียนนาน้อยวิทยา
27. โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
28. โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ
29. โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี
30. โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี
31. โรงเรียนสามัคยาราม
32. โรงเรียนวัดคลองนาพง
33. โรงเรียนบ้านเด่นด่าน
34. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
35. โรงเรียนบ้านวังโป่ง
36. โรงเรียนมิตรภาพ 39 ฯ
37. โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
38. โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง
39. โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
40. โรงเรียนราษฎร์อำนวย
41. โรงเรียนชายเขาวิทยา
42. โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
43. โรงเรียนวัดดอย
44. โรงเรียนวัดศรีธาราม
45. โรงเรียนวัดคุ้งวารี
46. โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา
47. โรงเรียนบ้านน้ำไคร้
48. โรงเรียนบ้านป่าเซ่าฯ
49. โรงเรียนวัดท่าทองฯ
50. โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์
51. โรงเรียนสามัคคีวิทยา
52. โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา
53. โรงเรียนวัดแม่เฉย
54. โรงเรียนปางต้นผึ้ง
55. โรงเรียนราษฏร์ดำริ
56. โรงเรียนประชาชนอุทิศ
57. โรงเรียนหนองกลายฯ
58. โรงเรียนไผ่ใหญ่ฯ
59. โรงเรียนวัดวังหมู ฯ
60. โรงเรียนวัดช่องลม
61. โรงเรียนราษฏร์อุปถัมภ์(หนองน้ำเขียว)
62. โรงเรียนภราดานุสรณ์(เอกชน)1. โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตฯ)
2. โรงเรียนบ้านท่าอวน
3. โรงเรียนบ้านเหล่า
4. โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง
5. โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
6. โรงเรียนร้องประดู่ ฯ
7. โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนฯ)
8. โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี
9. โรงเรียนบ้านไชยมงคล
10. โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
11. โรงเรียนศรีอุทิศ
12. โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองฯ)
13. โรงเรียนบ้านข่อยสูง
14. โรงเรียนบ้านบึงพาดฯ
15. โรงเรียนบ้านชำทอง
16. โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ
17. โรงเรียนบ้านแหลมทองฯ
18. โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งฯ
19. โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา
20. โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
21. โรงเรียนพงสะตือฯ
22. โรงเรียนวัดบ้านใหม่
23. โรงเรียนบ้านหัวดาน
1. โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
2. โรงเรียนแหลมนกแก้ว
3. โรงเรียนบ้านขอม
4. โรงเรียนบ้านวังสะโม
5. โรงเรียนวัดโรงม้า
6. โรงเรียนบ้านดารา
7. โรงเรียนบ้านชำสอง
8. โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ
9. โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง
10. โรงเรียนบ้านคลองละวาน
11. โรงเรียนชุมชนบ้านดง
12. โรงเรียนบ้านกองโค
13. โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
14. โรงเรียนบ้านคลองกะชี
15. โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว
16. โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม
17. โรงเรียนบ้านคลองละมุง
18. โรงเรียนบ้านชำตก
19. โรงเรียนบ้านดอนโพ
20. โรงเรียนบ้านดินแดง
21. โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ
22. โรงเรียนบ้านท่าสัก
23. โรงเรียนบ้านนายาง
24. โรงเรียนบ้านนาอิซาง
25. โรงเรียนบ้านในเมือง
26. โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
27. โรงเรียนบ้านปากคลอง
28. โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
29. โรงเรียนบ้านป่าแต้ว
30. โรงเรียนบ้านฟากบึง
31. โรงเรียนบ้านโรงหม้อ ฯ
32. โรงเรียนบ้านวังสำโม
33. โรงเรียนบ้านหนองกวาง
34. โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ
35. โรงเรียนบ้านหลักร้อย
36. โรงเรียนบ้านหัวค่าย
37. โรงเรียนไร่อ้อย
38. โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
39. โรงเรียนวัดพญาปันแดน
40. โรงเรียนวัดไร่อ้อย
41. โรงเรียนวัดวังผักรุง
42. โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
43. โรงเรียนวัดดอกไม้
44. โรงเรียนบ้านหาดทับยา
45. โรงเรียนบ้านนาคะนึง
46. โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
47. โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากะถิน
48. โรงเรียนนาอินวิทยาคม
49. โรงเรียนจรัสศิลป์(เอกชน)
1. โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา
2. โรงเรียนบ้านห้วยทราย
3. โรงเรียนวัดสว่าง
4. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
5. โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา
6. โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
7. โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
8. โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา
9. โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น
10. โรงเรียนบ้านห้วยใต้
11. โรงเรียนบ้านหัวดุม
12. โรงเรียนวัดดอนสัก
13. โรงเรียนวัดท้องลับแล ฯ
14. โรงเรียนวัดนาทะเล
15. โรงเรียนวัดน้ำใส
16. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
17. โรงเรียนวัดห้องสูง
18. โรงเรียนวัดใหม่
19. โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
20. โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐฯ 5
21. โรงเรียนบ้านชำผักหนาม
22. โรงเรียนนานกกก
23. โรงเรียนวัดดงสระแก้ว
24. โรงเรียนวัดเจดีย์
25. โรงเรียนด่านแม่คำมัน
1. โรงเรียนบ้านเขาสัก
2. โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
3. โรงเรียนบ้านร้องลึก
4. โรงเรียนบ้านปางวุ้น
5. โรงเรียนบ้านผักขวง
6. โรงเรียนบ้านท่าช้าง
7. โรงเรียนบ้านนาลับแลง
8. โรงเรียนบ้านน้ำลอก ฯ
9. โรงเรียนน้ำหมีใหญ่
10. โรงเรียนบ้านปางหมิ่น
11. โรงเรียนบ้านแพะ
12. โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้
13. โรงเรียนบ้านวังเบน ฯ
14. โรงเรียนบ้านวังปรากฎ
15. โรงเรียนบ้านแสนขัน
16. โรงเรียนบ้านหนองหิน
17. โรงเรียนเลอเดช ฯ
18. โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก
19. โรงเรียนบ้านนาป่าคาย
20. โรงเรียนบ้านน้ำพี้ ฯ