....ปชส.ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติฯ (O-NET) ไปใช้... 


  


 

   โครงสร้าง

   ข้อมูลผู้บริหาร

   อำนาจหน้าที่

   แผนยุทธศาสตร์หรือ
       แผนพัฒนาหน่วยงาน

   ข้อมูลการติดต่อ

   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

   ข่าวประชาสัมพันธ์

 

   Q&A

   Social Network
 

   แผนดำเนินงานประจำปี

   รายงานกำกับติดตาม
       การดำเนินงานประจำปี
       รอบ 6 เดือน


   รายงานผลการดำเนินงาน
       ประจำปี

 

   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความ
       พึงพอใจการให้บริการ


   E-Service

 


   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
       ประจำปี


   รายงานการกำกับติดตาม
       การใช้จ่ายงบประมาณ
       ประจำปีรอบ 6 เดือน


   รายงานผลการใช้จ่าย
       งบประมาณประจำปี

 

   แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือ
       แผนการจัดหาพัสดุ


   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ
       จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
       การจัดหาพัสดุรายเดือน


   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
       หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

   นโยบายการบริหารทรัพยากร
       บุคคล


   การดำเนินการตามนโยบาย
       การบริหารทรัพยากรบุคคล


   หลักเกณฑ์การบริหาร
       และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   รายงานผลการบริหารและพัฒนา
       ทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
      การทุจริตและประพฤติมิชอบ


  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
      การทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
      การทุจริตและประพฤติมิชอบ
    

 

   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   การเปิดโอกาสให้เกิดการ
       มีส่วนร่วม

 

   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและ
       นโยบายไม่รับของขวัญ
       (No Gift Policy)


   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
       ประจำปี


   การดำเนินการเพื่อจัดการ
       ความเสี่ยงการทุจริตและ
       ประพฤติมิชอบ

 

   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   รายงานการกำกับติดตาม
       การดำเนินการป้องกันการทุจริต
       ประจำปี รอบ 6 เดือน


   รายงานผลการดำเนินการ
       ป้องกันการทุจริตประจำปี

 

   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
       และความโปร่งใสภายใน
       หน่วยงาน


   การดำเนินการตามมาตรการ
       ส่งเสริมคุณธรรมและความ
       โปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุมกฎหมายและคดี

สนง.ลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
start FLAG counter : 30112014
Free counters!1st upload www.utdone.net : 16/03/2012
VISITORS


www.utdone.net , www.utd1.go.th
0-5581-7760 , 0-5581-7759 , [email protected]
.
Copyright @ UTTARADIT PESAO 1
Uttaradit Primary Educational Service Area Office 1
91/7 M.3
 Chalermraj-Pardvaree Rd.Tambol Pasao
Amphur Muang Uttaradit Province 53000
เลขที่ 91/7 หมู่ 3 ถนนเฉลิมราชย์พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)  055-817760 ต่อ 112

admin : somboon wanyanaporn : 08-1284-8059 : [email protected]