กรกฎาคม 2567


2 กรกฎาคม 2567   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
                               สพฐ.(ย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 2

2 กรกฎาคม 2567  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
                             ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลการทางการศึกษาอื่นฯ
                              สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

2 กรกฎาคม 2567  รายชื่อประธานเครือข่ายกลุ่มร.ร. สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (2567)


มิถุนายน 2567

28 มิถุนายน 2567  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2567


พฤษภาคม 2567

23 พฤษภาคม 2567  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38(ค)2
 
                                 เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับวิชาการ ชพ.สพป.อุตรดิตถ์
                                  เขต 1

14 พฤษภาคม 2567  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
                                ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ ภาคเรียนที่ 1/2567(70 %)
                                เพิ่มเติม

11 พฤษภาคม 2567  ประกาศฯ การขึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
                                 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" สังกัด สพฐ.
                                 ปี พ.ศ.2567

8 พฤษภาคม 2567  - รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 1
                              - อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ขรก.ครูฯ38 ค(2)ครั้งที่ 1 (เม.ย.2567)
                              - รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ดีเด่น ดีมาก

6 พฤษภาคม 2567  ประกาศฯรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" กรณีที่มีความ
                                จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2567 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

3 พฤษภาคม 2567  แก้ไขประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ "ครูผู้ช่วย" กรณีที่มีความจำเป็นฯ
                                5 พ.ค.2567


เมษายน 2567

29 เมษายน 2567   1 .แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
                              2. แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 งบลงทุน ค่าที่ดินฯ (1)
                              3. แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 งบลงทุน ค่าที่ดินฯ (2)
                              4. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน 2567 (ประมาณราคาฯลฯ)

27 เมษายน 2567 ประกาศฯรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
                            ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกฯ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.256

22 เมษายน 2567 ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก,ภาค ข ฯ "ครูผู้ช่วย"
                              กรณีที่มีความจำเป็นฯ สังกัดสพฐ. 2567

22 เมษายน 2567 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผ้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
                             ทั่วไป ตำแหน่ง " พี่เลี้ยง" สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

19 เมษายน 2567 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ในการคัดเลือกฯ เพื่อ
                             ดำรงตำแหน่ง " ผอ.โรงเรียน" สังกัด สพฐ. 2567

18 เมษายน 2567 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2567
                            ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)

18 เมษายน 2567 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2567
                            งบลงทุน ค่าครกุุภัณฑ์

11 เมษายน 2567 ประกาศ อกคศ.เขตพื้นที่ฯ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
                            แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2567

11 เมษายน 2567 ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็น
                            พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง "พี่่เลี้ยง"

4 เมษายน 2567 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน
                           โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
                           งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%)

3 เมษายน 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานฯ
                           เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศึกษานิเทศก์"สังกัด สพฐ.2567

กุมภาพันธ์ 2567

29 มีนาคม 2567 -  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
                              ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567
                          -   มาตรการป้องกันการทุจคิตการคัดเลือกตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
                              และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2567

29 มีนาคม 2567 การรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                           ตำแหน่ง "พี่เลี้ยง"

28 มีนาคม 2567 -  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
                              แต่งต้งฯ "ครูผู้ช่วย" กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
                              สังกัด สพฐ. ปี 2567
                           - ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือก
                              บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้งฯ "ครูผู้ช่วย" กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
                              มีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2567

27 มีนาคม 2567 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
                           ข้าราชการอื่นฯตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาฯ 38 ค. (2)สังกัด
                           สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

25 มีนาคม 2567 ประกาศ ศธจ.อุตรดิตถ์ ประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
                           กรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2567

25 มีนาคม 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
                           ที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นฯ "ศึกษานิเทศก์"

18 มีนาคม 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
                            บุคคลเพื่อรับโอนฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค(2) สังกัด สพป.อต.1

7 มีนาคม 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
                         ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567


กุมภาพันธ์ 2567

28 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล มีสิทธิเข้ารับ
                              ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งต้งฯ ประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษ
                              ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2)
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ รับสมัครบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่งฯ
                               ไปบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลฯ นักวิชาการคอมฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2)
22 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขัน
                               ได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2)
                               สังกัด สพป.ฮุตรดิตถ์ เขต 1

13 กุมภาพันธ์ 2567 "รวมประกาศเลิกสถานศึกษา" สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (2546-2567)

มกราคม 2567

31 มกราคม 2567 คู่มือการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งยดำเนินงาน รายการ
                            ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อต.1
31 มกราคม 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                            เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชพ.
30 มกราคม 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยน
                            ตำแหน่งฯ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
29 มกราคม 2567 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อนฯ งบอุดหนุน
                             รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/2566
19 มกราคม 2567 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
18 มกราคม 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงาน
                            ส่วนท้องถิ่นและขรก.อื่นมาบรรจุฯตำแหน่งบุคลากรฯ 38ค.(2)
10 มกราคม 2567 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
                            (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567
10 มกราคม 2567 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูฯ
                           ตำแหน่งข้าราชการครูฯ 38ค(2) ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ชำนาญงาน
7 มกราคม 2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน
                           ราชการทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สพป.อต.1
6 มกราคม 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรร
                            เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สพป.อต.1
4 มกราคม 2567 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอน
                           ข้าราชการครูฯ สังกัด สพป.อต.1

 ธันวาคม 2566  

25 ธัันวาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ก (ข้อเขียน) เพื่อเลือกสรร
                            เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สพป.อต.1
21 ธัันวาคม 2566  จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายฯเงินอุดหนุน 2/2566 (30%)
                    * จัดสรรงบประมาณฯ รายโรง (pdf)
                    * จำนวน 3 รายการ (รายโรงที่ได้รับจัดสรรครบแล้ว) (pdf)

19 ธัันวาคม 2566  การจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดินฯ 2568 /ขั้นตอน/รายละเอียดประกอบ
8 ธัันวาคม 2566    การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
7 ธัันวาคม 2566  1.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา ตำแหน่ง
                            บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ชพ.
พฤศจิกายน 2566

28 พฤศจิกายน 2566  1. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568
      2. รายละเอียดเพิ่มเติม (สนผ.สพฐ.)
21 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุฯ "ตำแหน่งครูผู้ช่วย".
17 พฤศจิกายน 2566 การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566
16 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
      เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2566 รอบที่ 1 ฯ
14 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯเพื่อเลื่อน
      ให้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ชพ. สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
7 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษาฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ 38ค(2) สังกัด สพป.อต.1
3 พฤศจิกายน 2566 ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ (ครั้งที่ 2 ..1 ต.ค.2566)
6รายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ดีเด่น/ดีมาก
   รายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ดีเด่น/ดีมาก
4การเลื่อนเงินเดือนขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1ตค2566)
4รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2566 รอบ 1
4จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ 2/2566 (70%)
4ลักษณะอาคารเรียน/อาคารประกอบมาตรฐาน ประกอบคำขอจัดตั้งงบฯปี 2568
4บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบฯ 2568 ล่าสุด

ตุลาคม 2566

31 ตุลาคม 2566 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566 (เพิ่มเติม)
31 ตุลาคม 2566 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ 2567
25 ตุลาคม 2566 กิจกรรมสงเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ตุลาคม - ธันวาคม 2566
4 ตุลาคม 2566   ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง
                           "ครูผุ้ช่วย" กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.2566
4 ตุลาคม 2566    นโยบายตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

กันยายน 2566

29 กันยายน 2566 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัย
                             พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) และงบกลาง
                             - หนังสือแจ้งจัดสรรฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                             - สรุปบัญชีจัดสรรรายโรงฯ
                             - รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรฯ
                             - แบบรายงานผลการจ่ายเงิน

สิงหาคม 2566

29 สิงหาคม 2566  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
                             บุคคล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
                             ทางการศึกษา ตามาตรา 38 ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งทั่วไปฯ
29 สิงหาคม 2566  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
                             ผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
                             ตามมาตรา 38 ค. (2)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
21 สิงหาคม 2566  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายฯตำแหน่งบุคลากร
                             ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) นักวิชาการตรวจสอบ
                             ภายในชำนาญการพิเศษ (อ.50)
21 สิงหาคม 2566  บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 เงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียน
                             การสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1/2566 ฯ
9 สิงหาคม 2566  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคล เพิ้อเลื่อนและแต่งตั้งให้
                            ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นฯ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
4 สิงหาคม 2566  ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯอุตรดิตถ์ เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
                            คัดเลือกบุคลากรฯตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" กรณีที่มีความจำเป็นฯ
4 สิงหาคม 2566  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
                           รองผอ.ร.ร.และ ผอ.ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566
4 สิงหาคม 2566  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                           ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2)..

กรกฎาคม 2566

21 กรกฎาคม 2566  การจัดสรรงบประมาณฯงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/2566 "30%"
17 กรกฎาคม 2566  โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชน
                                ผู้นำการเปลี่ยนแปลง บิงเงินรางวัลมากกว่า 1,000,000 บาท

12 กรกฎาคม 2566  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่่งขันได้ในการสอบแข่งขันฯ
                                ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ฯ
11 กรกฎาคม 2566  ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯอุตรดิตถ์ เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
                                คัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ฯ

7 กรกฎาคม 2566    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
                                การย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2566 แก้ไขบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง

3 กรกฎาคม 2566    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
                                การย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2566


มิถุนายน 2566

30 มิถุนายน 2566    ประกาศ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2566
30 มิถุนายน 2566    ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้ผ่านประเมิน "ชพ."

พฤษภาคม 2566

30 พฤษภาคม 2566  รับสมัครบุคคลเพื่อย้าย/เปลี่ยนตำแหน่งฯ "นักประชาสัมพันธ์"
26 พฤษภาคม 2566  รับสมัครสอบแข่งขันฯ "ครูผู้ช่วย" สังกัด สพฐ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
12 พฤษภาคม 2566 * แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงปม.2566 สพป.อต.1
2 พฤษภาคม 2566 * ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ อุตรดิตถ์ เขต 1 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก                                 เพื่อรับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาฯ 38ค(2)
                                สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (นักจัดการฯ)

เมษายน 2566

24 เมษายน 2566 * ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ อุตรดิตถ์ เขต 1 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก                                เพื่อรับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาฯ 38ค(2)
                               สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
24 เมษายน 2566 * ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ อุตรดิตถ์ เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
                               การคัดเลือก เพื่อรับย้ายข้าราชการครูฯตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาฯ
                               38ค(2) สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
20 เมษายน 2566 * สรุปการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2566                                (มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 20 เม.ย.2566 สพป.อุตรดิตถ์ 1
20 เมษายน 2566 * การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC)                                  ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3
4 เมษายน 2566 *  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
                               ทางการศึกษาฯ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

มีนาคม 2566

14 มีนาคม 2566 *  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมการ
                              สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
                              ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%)
                           *  รายการค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
                              ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1
                           *  บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินงบประมาณที่ควรจะได้รับ
                               และจะไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ ต้องหักลบในการจัดสรรครั้งถัดไป

กุมภาพันธ์ 2566

28 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรฯ แต่งตั้งให้ดำรง
                               ตำแหน่งบุคลากรฯ 38ค(2) สังกัด สพป.อต.1
28 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนฯ และแต่งตั้งให้ดำรง
                               ตำแหน่งบุคลากรฯ 38ค(2) สังกัด สพป.อต.1
28 กุมภาพันธ์ 2566  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกฯ "ธุรการร.ร." สังกัด สพป.อต.1
13 กุมภาพันธ์ 2566  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
                                ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน


มกราคม 2566

26 มกราคม 2566  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2566 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปัจจัย
                             พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 2/2565
25 มกราคม 2566  โครงการเรียกคืนหรือรับคืนที่ราชพัสดุจากส่วนราชการฯ ที่ครอบครอง
                             ใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุุ พ.ศ.2562
11 มกราคม 2566  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม
                             การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
                             ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (30%)

ธันวาคม 2565

27 ธันวาคม 2565  1. การย้ายขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
                                 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (เรียน ผอ.สพท.ทุกแห่ง)
                             2. การย้ายขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
                                 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (เรียน ผอ.ร.ร.สังกัดสพป.อต.1)
                             3. แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                
ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (WORD)
26 ธันวาคม 2565  ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี "การทดสอบวัดความรู้ เทิดทูนสถาบัน
                             UN - TEST - 2023
22 ธันวาคม 2565  การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
                             (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 3
22 ธันวาคม 2565  คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี (2565-2569)
9 ธันวาคม 2565   1.  หนังสือราชการการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.
                            2.  คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พฤศจิกายน 2565

22 พฤศจิกายน 2565 
- เรียน ผอ.ร.ร.สังกัด สพป.อต.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ.ปี2565 (เพิ่มเติม)
- เรียน ผอ.สพท.                     การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ.ปี2565 (เพิ่มเติม)
4 พฤศจิกายน 2565 การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลด
                             ภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษา
                             ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตุลาคม 2565

20 ตุลาคม 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง
                           พนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
18 ตุลาคม 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอน
                           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่ง นักทรัพย์ฯ
18 ตุลาคม 2565 ขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกแห่ง  เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามสารา
                           นุกรมไทย ระดับจังหวัด  ครั้งที่ 26 ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                           วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
12 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
                           และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปี 2565 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
12 ตุลาคม 2565 รายงานสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 2565 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                           (กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)
12 ตุลาคม 2565 * รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
                              สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                           * ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2565 (ห้วงเวลา 1 ต.ค.2564-
                              30 กันยายน 2565) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
4 ตุลาคม 2565 ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
                         ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

กันยายน 2565

20 กันยายน 2565 ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง
                             "การมอบทุนการศึกษาระดับ ม.ปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2565
19 กันยายน 2565 แนวทางการปฏิบัติราชการ จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ปี 2564
5 กันยายน 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครู
                           และบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจ
                           แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
                           สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

สิงหาคม 2565สิ

10 สิงหาคม 2565 การจัดสรรงบประมาณ "ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)" 133 โรงเรียน

กรกฎาคม 2565

22 กรกฎาคม 2565 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และ
                          วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)19-25 ต.ค.2565)

มิถุนายน 2565

29 มิถุนายน 2565 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565
                            - เรียน ผอ.สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                            - เรียน ผอ.สพท.ทุกแห่ง , ผอ.สศศ.
17 มิถุนายน 2565 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
                            ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2565
15 มิถุนายน 2565 ประกาศการชึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรบุคคลเป็น
                             พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง "ครูผู้สอน" สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

พฤษภาคม 2565

18 พฤษภาคม 2565  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

มีนาคม 2565

29 มีนาคม 2565 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ 2565 งบเงินอุดหนุน
                           ภาคเรียนที่ 1/2565 (70%) ครั้งที่ 1
15 มีนาคม 2565 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
                           และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
14 มีนาคม 2565 แจ้งแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก
                           การรายงานตัวและการมอบตัวฯ
7 มีนาคม 2565  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง
                          เป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
                          และครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
4 มีนาคม 2565  คำสั่ง สพฐ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
                          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ สำนักงาน
                          เขตพื้นที่การศึกษา
2 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน
                          ให้ราชการตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน สังกัด
                          สพป.อุุตรดิตถ์ เขต 1

กุมภาพันธ์ 2565

18 กุมภาพันธ์ 2565 1. ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ "รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข
                               เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค การสอบแข่งขันฯ
                               ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564"
                              แก้ไข 2.แก้ไขเพิ่มเติม กศจ.อุตรดิตถ์ การสอบภาค ค
10 กุมภาพันธ์ 2565  ประกาศจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2565
2 กุมภาพันธ์ 2565 - แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
                               จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไข)

มกราคม 2565   

31 มกราคม 2565 -  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                               กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                               งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (30%)
                               1. บัญชีจัดสรรรายโรง 137 โรงเรียน
                               2. บัญชีรายชื่อร.ร.ที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรจะได้รับและ
                                   จะไม่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                                   (2 โรงเรียน)
                               3. บัญชีรายชื่อร.ร.ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณครบแล้ว สังกัด
                                   สพป.ฮุตรดิตถ์ เขต 1 (5 โรงเรียน)
28 มกราคม 2565 -  การแข่งขันเครื่องบินร่อนควบคุมด้วยวิทยุ ประจำปี 2565
24 มกราคม 2565 -  จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
                                จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
                                ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
21 มกราคม 2565    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข "ครูผู้ช่วย"
                               5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 จ.อุตรดิตถ์
                                1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
                                2. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 1
                                3. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 2
                                4. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 3
                                5. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ 4
                                6. ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ COVID-19
14 มกราคม 2565 -  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (อ.38)
6 มกราคม 2565  -   แผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2565 สพฐ.
6 มกราคม 2565  -   การจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปีพุทธศักราช 2565
                                ในวันที่ 16 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ

 ธันวาคม 2564

28 ธันวาคม 2564  -   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565
                                 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                             -  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565
                                 เรียน ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ การศึกษาพิเศษ
24 ธันวาคม 2564  -  การอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science รูปแบบออนไลน์
24 ธันวาคม 2564  -   การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 2564 เพิ่มเติม
                                 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                             -   การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 2564 เพิ่มเติม
                                 เรียน ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ การศึกษาพิเศษ

 พฤศจิกายน 2564

10 พฤศจิกายน 2564 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
                                กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2564 (70%)

 ตุลาคม 2564

25 ตุลาคม 2564 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ว 4059)
                           การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2564 (เพิ่มเติม)
25 ตุลาคม 2564 เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต, ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ว 4060)
                           การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2564 (เพิ่มเติม)
6 ตุลาคม 2564 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
                         ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อต.1
6 ตุลาคม 2564 ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงาน
                         ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุฯ 38ค(2)สังกัด สพป.อต.1

 กันยายน 2564

16 กันยายน 2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมิน
                             คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี
                             งบประมาณ พ.ศ. 2564 (22-24 ก.ย.2564)  **  ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่..
16 กันยายน 2564 การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่
                             การศึกษา(AMSS++) ประจำปีงบประมาณ 2564 (20-21 ก.ย.2564)
2 กันยายน 2564  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครฯ

 สิงหาคม 2564

20 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
                            และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
19 สิงหาคม 2564  1. แจ้งการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
                                 ด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สพฐ. 
                             2. แบบฟอร์ม (excel)
13 สิงหาคม 2564  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ฯ
13 สิงหาคม 2564  ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว "จุดยืนลดภาระทางการศึกษา"
11 สิงหาคม 2564  การงดจัดกิจกรรม
6 สิงหาคม 2564    ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผุ้ประสานงานจังหวัดฯ

 กรกฎาคม 2564

1 กรกฎาคม 2564 ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย
                             และโอนฯ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

มิถุนายน 2564

30 มิถุนายน 2564 FACEBOOK กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
29 มิถุนายน 2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.2564 (เรียน ผอ.ร.ร.สังกัด สพป.อต.1)
                             การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.2564 (เรียน ผอ.สพท.ทุกแห่ง)
11 มิถุนายน 2564 การขอยื่นรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็คทรอนิกส์ (กรมบัญชีกลาง)

 พฤษภาคม 2564

25 พฤษภาคม 2564 รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2564
                               จำนวน 144 โรง (โรงเรียนหลัก 136 โรง ไปเรียนรวม 8 โรง)
25 พฤษภาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
24 พฤษภาคม 2564 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
                               ราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
14 พฤษภาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                               ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

 เมษายน 2564

26 เมษายน 2564  - แจ้งจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3/2564 (เม.ย.-มิ.ย.64)

 มีนาคม 2564

10 มีนาคม 2564  - แจ้งย้าย รอง ผอ.ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2563 เพิ่มเติม (เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด)
                            - แจ้งย้าย รอง ผอ.ร.ร. สังกัด สพฐ. ปี 2563 เพิ่มเติม (เรียน ผอ.สพท./สพม.)

 กุมภาพันธ์ 2564

11 กุมภาพันธ์ 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ บรรจุและแต่งตั้งฯ 38ค(2)สพป.อต.1
9 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ
                             มีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
                             (ฉบับปรับปรุง) สังกัด สพฐ.
8 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ สพป.อต.1
3 กุมภาพันธ์ 2564 สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมร.ร.คุณภาพของชุมชน และ Stand Alone
                           - โรงเรียนบ้านวังเบนฯ ร.ร.Stand Alone
                           - โรงเรียนวัดพระฝาง  ร.ร.คุณภาพของชุมชน

 มกราคม 2564

28 มกราคม 2564  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปีกศ.2563 (เพิ่มเติม)
                           - เรียนผุ้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                           - เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
19 มกราคม 2564   ภาพการตรวจเยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
18 มกราคม 2564 - สัญญาซื้อขายเลขที่ 11/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 (ครุภัณฑ์ครุภัณพ์
                              งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน 25 (ยี่สิบห้า) เครื่อง
                            - สัญญาซื้อขายเลขที่ 12/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 (ครุภัณฑ์ครุภัณพ์
                               งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก็อก
11 มกราคม 2564  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
11 มกราคม 2564  สัญญาซื้อขายเลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม2563 เครื่องซักผ้า                               แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
6 มกราคม 2564    ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกฯ เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน 38ค.(2)
                              สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
6 มกราคม 2564    แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ โควิด-19 (แก้ไข)
4 มกราคม 2564    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปีกศ.2564
                           - เรียนผุ้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                           - เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
                           - เรียนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
4 มกราคม 2564 - สัญญาซื้อขายเลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม2563(ครุภัณฑ์สำนักงาน)
                             ถังน้ำ จำนวน 4 (สี่) ใบ
                           - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ 289/2563 ลว 20 ต.ค.2563
                           - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
                             พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 ธันวาคม 2563

6 ธันวาคม 2563   - UTD1 RUN FOR KIDS MINI MARATHON 2020  เดิน-วิ่งการกุศล
24 ธันวาคม 2563 - สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 (ครุภัณฑ์สำหรับ
                               ดนตรีพื้นบ้าน จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด 4 รายการ)
15 ธันวาคม 2563 - สัญญาซื้อขายเลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ครุภัณฑ์
                               การศึกษาจำนวน 4 รายการ)
14 ธันวาคม 2563 - สัญญาซื้อขายเลขที่ 6/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (ครุภัณฑ์
                               การศึกษาจำนวน 4 รายการ)
7 ธันวาคม 2563 - ดาวน์โหลดภาพงานเดิน-วิ่ง RUD1 RUN FOR KIDS ได้ที่ เฟซบุ๊คปชส.สพป.อต.1
7 ธันวาคม 2563 - ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ "ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งฯ"
                          - แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนฯ (กศจ.อุตรดิตถ์)
3 ธันวาคม 2563 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ ชพ.ฯ

 พฤศจิกายน 2563

30 พฤศจิกายน 2563 - สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เครื่องดูดฝุ่น
                                - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ 289/2563
                                      สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
                                - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
                                      พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
.........................................................................................................................................
30 พฤศจิกายน 2563 - สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตู้เหล็ก
                                - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ 289/2563
                                      สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
                                - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
                                      พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
.........................................................................................................................................
30 พฤศจิกายน 2563 - สัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
                                      เครื่องถ่ายเอกสาร
                                - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ 289/2563
                                      สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
                                - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
                                      พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
.........................................................................................................................................
27 พฤศจิกายน 2563  - สัญญาซื้อขายเลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
                                  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ 289/2563
                                      สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
                                 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
                                      พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
.........................................................................................................................................
26 พฤศจิกายน 2563 1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 2563 (เพิ่มเติม)
                                    (ถึง ผอ.ร.ร.ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)
                                 2. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 2563 (เพิ่มเติม)
                                    (ถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.ทุกเขต)
17 พฤศจิกายน 2563 สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2564 ลว.5 พ.ย.2563 (ตู้เย็น จำนวน 18 ตู้)
11 พฤศจิกายน 2563   1. นโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564
                                   2. ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564
3 พฤศจิกายน 2563...1. รายงานเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินสิงก่อสร้าง
                              ...2. รายงานเสนอขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
20 ตุลาคม 2563 ย้ายและแต่งตั้ง ขรก.ครูและบุคลากรฯ ตำแหน่ง "ผู้บริหารสถานศึกษา"

 ตุลาคม 2563

30 ตุลาคม 2563 ประกาศกศจ.อุตรดิตถ์ รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผลงานประเภทวิชาการ ชพ.
29 ตุลาคม 2563 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณพ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (zip)
16 ตุลาคม 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
8 ตุลาคม 2563  สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ตามสัญญาเลขที่
                           5/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2563 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2563 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2563
                         ด้วยวิธี e-bidding จำนวน 2 (สอง) รายการ

 กันยายน 2563

22 กันยายน 2563 สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 2563 (ศธจ.อุตรดิตถ์)
9 กันยายน 2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วนฯ
                           สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563

 สิงหาคม 2563

14 สิงหาคม 2563 ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ "รายชื่อผลงานและข้อเสนอแนวคิดวิธีการเพื่อพัฒนาฯ"
11 สิงหาคม 2563  1. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งฯ "เจ้าพนักงานธุรการ"
                                 สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1    2. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ
7 สิงหาคม 2563  รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "เลขาธิการคุรุสภา"
3 สิงหาคม 2563  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป "พนักงานพิมพ์"

 กรกฎาคม 2563

30 กรกฎาคม 2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อเลือกสรรเป็น
                               พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
24 กรกฎาคม 2563  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563 (เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด)
24 กรกฎาคม 2563  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563 (เรียน ผอ.สพป,สพม.)
13 กรกฎาคม 2563  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป "พนักงานพิมพ"
9 กรกฎาคม 2563   นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
                               

 มิถุนายน 2563

22 มิถุนายน 2563   ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง
                               ย้าย ฯ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
4 มิถุนายน 2563     ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครู
                               และฯ 38ค(2) สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
4 มิถุนายน 2563     การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
                               ในสังกัดสพป. สพม.39 สังกัด สพฐ.

 พฤษภาคม 2563

22 พฤษภาคม 2563 การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
                               งบกระตุ้นเศรษฐกิจ  1.หนังสือนำส่งพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย   2.ปร.4 ปร.6 
                               3.ปร.4-5-6
21 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายฯ 38ค(2) สพป.อต.1
18 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร "นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสพท."
17 พฤษภาคม 2563 แบบสำรวจการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
                                ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19
15 พฤษภาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
                                ราชการทั่วไปตำแหน่ง"นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
14 พฤษภาคม 2563 "คลังสื่อ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
                              โดย กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
8 พฤษภาคม 2563 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ
                              พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุฯ "ครูผู้ช่วย"
                              โดย กศจ.อุตรดิตถ์
5 พฤษภาคม 2563 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย ขรก.ครูและบุคลากรฯ ตำแหน่ง
                              บุคลากร 38 ค(2) สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

 เมษายน 2563

30 เม.ย. 2563 การเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
29 เม.ย. 2563 ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้...
                        1) หลักสูตร English for Daily Life Test
                        2) หลักสูตร Digital Literacy
                        3) หลักสูตร DLTV
28 เม.ย. 2563 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ "นักจิตวิทยาโรงเรียน" ประจำเขตพื้นที่
23 เม.ย. 2563 แบบทดสอบวิชาลูกเสือ
23 เม.ย. 2563 แบบทดสอบฝุ่น PM 2.5
15 เม.ย. 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
                        ศึกษาฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ 38ค(2)
12 เม.ย. 2563 แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสฯ 34 ร.ร.ที่มีนักเรียนชั้น ม.3 ม.4 ม.5 ตอบแบบสอบถาม
                   ตามแบบไฟล์ Excel กรอกข้อมูลจำนวนอุปกรณ์ฯ ภายใน 12.00 น.ของ 13 เมย 2563
   1 บ้านเหล่าป่าสา 2 บ้านขุนฝาง  3 บ้านหาดเสือเต้น 4 ป่าขนุนเจริญวิทยา 5 ชุมชนเมืองปากฝาง
   6 บ้านวังถ้ำ 7 อนุบาลอุตรดิตถ์ 8 สวนหลวงสาธิตฯ 9 วัดพระฝาง 10 บ้านวังดิน 11 บ้านข่อยสูง
   12 บ้านน้ำอ่าง 13 บ้านเหล่า 14 บ้านวังแดงสหจิต 15 ชุมชนบ้านวังหิน 16 บ้านหาดสองแคว
   17 บ้านบึงท่ายวน 18 บ้านชำสอง 19 บ้านนายาง 20 บ้านนาอิซาง 21 นาอินวิทยาคม 22 วัดบ้านเกาะ
   23 ชุมชนบ้านดง 24 ไทยรัฐ 25 นานกกก 26 บ้านห้วยใต้ 27 อนุบาลชุมชนหัวดง 28 บ้านน้ำพี้
   29 บ้านแพะ 30 บ้านวังเบน 31 บ้านวังปรากฏ 32 วังโป่งดำรงวิทย์ 33 บ้านร้องลึก 34 บ้านปางวุ้น
                     
8 เม.ย. 2563 หนังสือสำรวจความต้องการขอรับงบประมาณปี 2563 งบลงทุน
                      กลุ่มร.ร.ที่ควบรวม (2563) ไฟล์ .zip
7 เม.ย. 2563 ประกาศจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
                      1. รับสมัครบุคคลเพือการเปลี่ยนตำแหน่งย้าย/โอน ฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                      2. รับสมัครบุคคลเพือการเปลี่ยนตำแหน่งย้าย/โอน ฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
                      3. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ
1 เม.ย. 2563 1.เรียนผอ.สพป./สพม.ทุกเขต การย้ายขรก.ครูและบุคลากรฯตำแหน่ง ผอ.(เพิ่มเติม)
                      2. เรียนผอ.ร.ร.ในสังกัดฯ การย้ายขรก.ครูและบุคลากรฯตำแหน่ง ผอ.(เพิ่มเติม)

 มีนาคม 2563

31 มี.ค. 2563  1. แบบกรอกข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
                         2. แบบประเมินความพึงพอใจ การใช้งานดิจิทัลไลฟ์
(มี 18 ร.ร.ที่ต้องกรอก)
 >>>>>> แบบกรอกทั้ง 2 รายการ ดำเนินการภายใน 10 เม.ย.2563
26 มี.ค. 2563  แจ้งทุกโรงเรียน กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
                       ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับ
                       ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดำเนินการภายใน 30 มี.ค.2563
                       Link 1               Link 2                 
25 มี.ค. 2563  แบบรายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ของ ผอ.สพป.หรือผู้แทน  ผ่านระบบติดตาม
                        และประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ http://goschool.obec.expert/ (ลิ้งค์รายงาน)
20 มี.ค. 2563  ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
                        แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพป.,สพม.39
                        ในจังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด สพฐ.
17 มี.ค. 2563  ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ขรก.ครู
                         และบุคลากรทางการศึกษา และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ ขรก.อื่น
                         ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
                         สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
16 มี.ค. 2563 - หนังสือราชการแจ้งการจัดทำข้อมูล DMC ระยะสิ้นปีการศึกษา 2562
                       - ตาราง Excel แบบขอแก้ไขเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียน    
6 มี.ค. 2563  ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา
5 มี.ค. 2563  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                       ในสังกัด สพป.และสพม.39 (ในจังหวัดอุตรดิตถ์) สพฐ.

 กุมภาพันธ์ 2563

25 ก.พ. 2563 ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก กรอกแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ประสงค์ใช้
                        การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบกรอกข้อมูล (docx)

                       ลิ้งค์รายงานที่นี่--> กรอกแบบสำรวจประสงค์ใช้ฯ DLTV <---

18 ก.พ. 2563 แจ้งโรงเรียนดังรายชื่อ"ส่งเอกสารหลักฐาน"ด่วนภายใน 20 ก.พ.2563
                       หนังสือนำพร้อมรายละเอียด
18 ก.พ. 2563 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ป่านการเลือกสรร
                       เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง พี่เลี้ยง สังกัด
                       สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
13 ก.พ. 2563 กศจ.อุตรดิตถ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน
                       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับโอนโอนพนักงานท้องถิ่นและ
                       ข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
                       มาตรา 38 ค(2) สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
13 ก.พ. 2563 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและ
                      โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
                      และโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
                      บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
12 ก.พ. 2563 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้
                      ความสามารถและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง
                      ครูผู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
2 ก.พ. 2563 แจ้ง 26 ร.ร.ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2/2562 ส่งภายใน 5 ก.พ.2563

 มกราคม 2563

30 ม.ค.2563 คู่มือการใช้งาน SCHOOL MANAGEMENT (โรงเร่ียนประชารัฐ)
29 ม.ค.2563 นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2563
22 ม.ค.2563 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22 ม.ค.2563 กำหนดการออกติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุโรงเรียน (ตสน.)
21 ม.ค.2563 บัญชีจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 3 เดือน (ก.พ.-เม.ย.2563) (สำหรับโรงเรียน)
17 ม.ค.2563 โปรแกรมตรวจสอบนำเข้าข้อมูลบุคลากร PSC 2563 (สำหรับโรงเรียน)
                       เว็บไซต์ กลุ่มสารสนเทศ สพฐ. ให้ดาวโหลด 1.โปรแกรม PSC สำหรับโรงเรียน
                       2.คู่มือการใช้งาน PSC 3.พร้อมคู่มือติดตั้ง PSC
10 ม.ค.2563 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินฯ
                      (รายการงบปีเดียว) 
                -   หนังสือราชการ,สำเนาหนังสือ,รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรฯ
                -   แบบประมาณราคา ปร4 ปร5 ปร6 ของโรงเรียน
6 ม.ค.2563 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ก.บริหารงานบุคคล)การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
                    ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปีการศึกษา 2563 
                -   เรียน ผอ.ร.ร.ทุกโรงในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
                -   เรียน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผอ.สำนักบริหารงานฯ
                -   เรียน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผอ.สำนักบริหารงานฯ

ธันวาคม 2562


  > ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย ขรก.ครูและบุคลากรฯ38ค(2)
        และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสพฐ. ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
        บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  > ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนขรก.ครูและบุคลากรฯ38ค(2)
        และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
        บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  > การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
     เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกโรงเรียน
     เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

  > คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุนฯ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล

  > ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด พ.ศ.2563
        โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์
        ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562 - 30 มกราคม 2563
        1.หนังสือนำส่งใบสมัคร ระเบียบการแข่งขัน   2.ทะเบียนนักกีฬา   3.ใบสมัครกรีฑา
        4.ใบสมัครเซปักตะกร้อ  5.ใบสมัครเทเบิลเทนนิส   6.ใบสมัครบาสเกตบอล
        7.ใบสมัครแบดมินตัน   8.ใบสมัครเปตอง  9.ใบสมัครวอลเลย์บอลหาด  10.ใบสมัครว่ายน้ำ
        11.ใบสมัครวุ้ดบอล

  > นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 (สพฐ.)

  > แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กกรอกแบบสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับ
        ห้องเรียน DLTV 2564
link สำหรับรายงาน DLTV ปีงบประมาณ 2564

  > รายงานเสนอขอตั้งงบประมาณ 2564 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        1. แนวทางจัดตั้งงบปี 64 งบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง new
        2. แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-9, 11
        3. รายชื่อโรงเรียนโครงการคุณภาพประจำตำบล ปี 2562
        4. ข้อมูลประกอบการเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบ 2564
        5. คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน
        6. บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ 2563 (สพฐ.)


 พฤศจิกายน 2562


  > คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  > นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563

  > คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา (สพฐ.)


 ตุลาคม 2562


  > ศธจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง "พนักงานขับรถยนต์"
        ประจำปีงบประมาณ 2563 ...วันที่ 28 ตุลาคม 2562

  > การจัดทำข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่นในสังกัด สพฐ. (Big Data) ศธ.
        1. คู่มือผู้ใช้งานระบบเพื่อบันทึกประวัติทะเบียนครู (User Manual)
  วันที่ 18 ตุลาคม 2562
        2. คู่มือผู้ใช้งานระบบ สำหรับผู้อำนวยการ/นายทะเบียน (ผู้รับผิดชอบข้อมูล)
            ระดับสถานศึกษา (User Manual)
 

  > รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในร.ร.ทั่วไปจัดการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2/2562
         โปรแกรม SET   ให้ ร.ร.ยืนยัน 1-10 พฤศจิกายน 2562 เอกสารอ้างอิง
18 ตุ.ค 2562

  > ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2562

  > ภาพงานแสดงมุทิตาจิต 2562 (ฉบับเต็ม) วันที่ 27 กันยายน 2562

  > ภาพงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 2562 (27 กันยายน 2562

  > วิดีทัศน์ "ผู้เกษียณอายุราชการ 2562 YOUTUBE.COM (27 กันยายน 2562)


 กันยายน 2562


  > สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ห้องสมุดร.ร.บ้านดอนโพและอุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน
        โรงเรียนขนาดเล็กร.ร.วัดไร่อ้อย เลขที่ 17/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562

  > สัญญาซื้อขายอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมฯ ร.ร.ชุมชน
        บ้านวังหิน เลขที่ 18/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562

  > สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้านร.ร.วัดโรงม้าและร.ร.บ้านวังดิน
        เลขที่ 19/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
        งานลูกเสือ สนง.ลูกเสือจ.อุตรดิตถ์ และสนง.ลูกเสือเขตพื้นที่ฯ อุตรดิตถ์ เขต 1

  > สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการ
        เลขที่ 16/2562 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562

  > เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (การก่อสร้าง
        โรงอาหารและปรับปรุงอาคารโดม ค่ายลูกเสือ จ.อุตรดิตถ์
23/09/62

  > คู่มือซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ NEW DLTV รูปแบบใหม่(สพฐ.)ฉบับเต็ม19/09/62

  > รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562
        เพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"
10/09/62 (ศธจ.อุตรดิตถ์)

  > แนวปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคล
        เพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จ
09/09/62

  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 5 รายการ
        ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธี e-bidding
 06/09/62

  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
        สำหรับการเรียนการสอน ปีงปม.2562 ด้วยวิธี e-bidding
 06/09/62

  > คณะ สตผ.สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามผลการนำร่างรูปแบบการประเมินโครงการ
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
03/09/62


 สิงหาคม 2562


  > สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV เลขที่ 14/2562 ลว 8 ส.ค.2562
        กระดานไวท์บอร์ดและตู้เหล็กเอกสารแบบประตู (งานพัสดุ สพป.อต.1)
21/08/62
  > สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV เลขที่ 14/2562 ลว 8 ส.ค.2562
        ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ (งานพัสดุ สพป.อต.1)
21/08/62

  > ประกาศผลสอบ "ครูผู้ช่วย" (ศธจ.อุตรดิตถ์) 15/08/62

  > คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline 15/08/62

  > ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
14/08/62

  > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ศึกษานิเทศก์" 13/08/62

  > สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "การรับสมัครบุคคลเพื่ดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"

  > 1.ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ (แบบ บก.06) จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
           พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
        2.ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสาร
           ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
           อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 


 กรกฎาคม 2562


  > การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
        
(กลุ่มบริหารงานบุคคล : 31/07/2562) 

  >  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง "ครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็น
         หรือมีเหตุพิเศษ"
(โดย ศธจ.อุตรดิตถ์ : 30/07/2562) 

  >  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
         พระบาทพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(อัครเดช,สายันต์ ปชส.สพป.อต.1 28/07/2562) 

  >  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดค่ายนักเรียนสืบสาน ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
         ณ ห้องคัดลียา รร.ฟรายเดยื จ.อุตรดิตถ์ 
(กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1 28/07/2562) 

  >  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2562 
         ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก 
(กรรณิกา ปชส.สพป.อต.1) 

  >  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2562 
         ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก 
(26 ก.ค.2562) 

  >  การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 
         ค่าเช่า 6 เดือน 
(26 ก.ค.2562) 

  >  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกบุคคล
         เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศึกษานิเทศก์" สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
         และ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 สังกัด สพฐ.   (ศธจ.อุตรดิตถ์ 25/07/2562)

  > ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ..มหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.."รักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา
Uttaradit Moldel" ได้ตามลิ้งค์ด้านนี้..(เป็นไฟล์ pdf แยกหมวดฯ
(..เมื่อเปิดลิ้งค์แล้ว ให้กด > ctrl+f > พิมพ์ชื่อตามต้อง >กดค้นหา >เมื่อพบหน้าที่ต้องการ
สามารถสั่งปริ๊นได้ โดยระบุหน้าที่เป็นรายชื่อที่ท่านค้นหา )
.....> เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
.....> เกียรติบัตรได้เข้าร่วมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อ.เมืองอุตรดิตถ์
.....> เกียรติบัตรได้เข้าร่วมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อ.ตรอน
.....> เกียรติบัตรได้เข้าร่วมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อ.พิชัย
.....> เกียรติบัตรได้เข้าร่วมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อ.ลับแล
.....> เกียรติบัตรได้เข้าร่วมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อ.ทองแสนขัน
.....> เกียรติบัตรร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อ.เมืองอุตรดิตถ์
.....> เกียรติบัตรร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อ.ตรอน
.....> เกียรติบัตรร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อ.พิชัย
.....> เกียรติบัตรร่วมจัดนิทรรศการงานร่วมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อ.ลับแล
.....> เกียรติบัตรร่วมจัดนิทรรศการงานร่วมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อ.ทองแสนขัน


 มิถุนายน 2562


  >  ประกาศตำแหน่งว่าง ขรก.ครูและบุคลากรฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์   >   5 มิ.ย.2562
  >  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่ 84/2562  
  >  2. สัญญาซื้อขายเลขที่ 12/2562 ลว 27 พ.ค.2562 (ครุภัณฑ์โฆษณา 4 รายการ)   
  >  
3. สัญญาซื้อขายเลขที่ 13/2562 ลว 11 มิ.ย.2562 (กล้องถ่ายภาพนิ่ง)   


 พฤษภาคม 2562


  >  การจัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
         ปี 25
62 ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อ.เมืองอุตรดิตถ์
27 พ.ค.2562

  >  รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
         บุคลากรทางการศึกษาฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน ฯ

  >  คู่มือการตรวจรับสินค้า โรงเรียนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โรงเรียน
         ปลายทางเป้าหมายการประเมิน Digital Life 19 โรงเรียน

  >  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ "ครูผู้สอน"
         ในสถานศึกษา โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงปม.2562

  >  1. สัญญาซื้อขาย เลขที่ 8/2562 .....(เครื่องตัดหญ้า)
         2. สัญญาซื้อขาย เลขที่ 9/2562 .....(เครื่องซักผ้า)
         3. สัญญาซื้อขาย เลขที่ 10/2562 ...(ตู้เย็น)          

         4. สัญญาซื้อขาย เลขที่ 11/2562   

  >  คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต.1 ที่ 75/2562 ลว 9 เมษายน 2562 (ครุภัณฑ์ฯ 4 รายการ)
         คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต.1 ที่ 91/2562 ลว 7 พฤษภาคม 2562
(แก้ไขคำสั่งฯ)

  >  พุธเช้าฯ 8 พ.ค.2562 PPTx กองทุนฯ ,เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน, ว.116
          
การเตรียมความพร้อมของร.ร.คุณภาพประจำตำบล PTTx

  >  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลาง รายการเงินสำรอง
         จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรายการค่าหนังสือเรียน ประจำปี กศ.25617 พ.ค.2562

  >  กฏกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2562.


 เมษายน 2562


  >  เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (19 เม.ย.2562)
         ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562


 มีนาคม 2562


  > สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรม "พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" (27 มีนาคม 2562)

  > 1.สัญญาซื้อขายเครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 10 แผ่น
        2.สัญญาซื้อขายเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก
        3.สัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาวดำ) 6 เครื่องและเครื่องพิมพ์สำเนา
           ระบะดิจิตอลความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว
        * ...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (15 มีนาคม 2562)

  > ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ประจำปี
        งบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ebidding
        /...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (12 มีนาคม 2562)

  > การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ระยะสิ้นปีการศึกษา 2561 (7 มีนาคม 2562)

  > การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุน
        ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70 %)
        (1 มี.ค 2562)

        1. บัญชีจัดสรร ร.ร.ที่ได้รับไม่ครบ 2. ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรเกิน (-) และโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน

  > ใบแจ้งการชำระเงิน รายได้แผ่นดิน, เงินฝากคลัง (1 มีนาคม 2562)


 กุมภาพันธ์ 2562


  > สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ถังน้ำ (27 กพ 2562)

  > สัญญาซื้อขายเครื่องดูดฝุ่น (27 กพ 2562)

  > สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ (26 กพ 2562)

  > นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีกศ.2562 (22 กพ 2562)

  > การของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2563
        1.ดาวน์โหลดแบบคำขอ    2.แบบสำรวจข้อมูล

  > 1.บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561
        2.โรงเรียนที่ไม่ได้รับการจัดสรรปัจจัยพื้นฐานฯ ภาคเรียนที่ 2/2561   ...14/02/2562

  > 1. หนังสือแจ้งจัดสรรและแนวทางการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
         สภาผู้แทนราษฏร 24 มี.ค.2562 / 2. บัญชีจัดสรร ...14/02/2562


 มกราคม 2562


  > ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562
     > ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สังกัด สพฐ. (โครงการห้องเรียนพิเศษ 2562)
     > ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

  > นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562
     > ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562
     > ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สังกัด สพฐ. (โครงการห้องเรียนพิเศษ 2562)
     > ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

  > การเลื่อนเงินเดือน ขรก.ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.บริหารงานบุคคล 23/01/62)  

  > รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก. และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข , ภาค ค ในการ
        คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" ในสพท.สังกัด สพฐ.
        ปี พ.ศ. 2561 (ศธจ.อุตรดิตถ์ 22 ม.ค.2562) 

  > แก้ไขประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยน
        ตำแหน่งการย้าย การโอนขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้าย ขรก.พลเรือน
        สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)         /...ศธจ.อุตรดิตถ์ ผู้ประกาศข่าว 21/01/2562

  > รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย การโอนขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        และการย้าย ขรก.พลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
        ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) /...ศธจ.อุตรดิตถ์ ผู้ประกาศข่าว 17/01/2562

  > ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
        สถานศึกษา สังกัด สพป.สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 

 


 ธันวาคม 2561


  > แนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน DLTV ให้ได้มาตรฐาน 

  > แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

  > คู่มือการปฏิบัติงาน "ธุรการโรงเรียน" ประกอบการประชุม 15-16 ธ.ค.2561  

  > การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริง
        ในห้องเรียน 3 ธ.ค.2561     หนังสือ     ประกาศ     แบบรายงานฯ (.xlxs)    


 พฤศจิกายน 2561


  >  สพฐ.เกมส์ 16-19 พฤศจิกายน 2561 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

  >  ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลฯ "พี่เลี้ยงเด็กพิการ" ประจำปีงบประมาณ 2562 

  >  บัญชีจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)  

  >  แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580  

  > 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงปม.2562 ครุภัณฑ์สนง. 9 รายการ  

  > 1. ประกาศรับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562  
        2. ประกาศการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2562  

  > รายละเอียดภาวะโภชนาการ นักเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รายโรงเรียน(10 มิย)
         (ที่มาศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)

  > New Update ขั้นตอนการใช้งานเว็บ DLTV และการดาวน์โหลดสื่อ ภาคเรียนที่ 2/2561
        - VDO แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ DLTV
 - VDO แนะนำการดาวน์โหลดสื่อ DLTV


 ตุลาคม 2561


  > แจ้งทุก ร.ร. การยืนยัน B-Obec, พิกัดละติจูด/ลองติจูด ภายใน 31 ต.ค.61  

  > 1. แจ้งจัดสรรงบรายจ่ายประจำปีฯ 2562 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ (ภาคบังคับ/มัธยม)
        2. แจ้งจัดสรรงบรายจ่ายประจำปีฯ 2562 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ (งบก่อนประถมฯ)
        3. แจ้งจัดสรรงบรายจ่ายประจำปีฯ 2562 งบลงทุนค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

  > หนังสือแจ้ง ให้ส่งหลักฐานข้อมูลเด็กพิการฯ ภาคเรียน 2/2561 / ไฟล์ xlsx 25 ต.ค.2561

  > หนังสือแจ้ง ขอตั้งงปม.2563 งบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง / เอกสารแนบฯ 19 ต.ค.2561

  > คู่มือการใช้งาน "ระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อนและการเบิกจ่าย"12 ตุลาคม 2561

  > การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 (1)
        การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 (2)
        ประกาศการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2562

  > การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561


 กันยายน 2561


  > ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  > สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกฯ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ฯ

  > ภาพบรรยากาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 สพป.อต.1


 สิงหาคม 2561


  > จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน 30 % ภาคเรียนที่ 1/2561 (28 ส.ค.2561)
     > น.ร.เป็น "0" ได้รับจัดสรรเกิน (28 ส.ค.2561)

  > สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมคลีนิคฟุตบอลให้เยาวชนฯ 16 ก.ย.2561

  > การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.)

  > การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

  > แบบสำรวจประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด
        กระทรวงศึกษาธิการ
  (ภายใน 15 สิงหาคม 2561)

  > สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

  > แบบคำขอไปแต่งตั้งในกรอบอัตรากำลังใหม่บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
        38 ค.(2)  

  > แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  > การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง "ผู้บริหารสถานศึกษา"...
     > เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
     > เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต
     > เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต
     > รายละเอียด


 กรกฎาคม 2561


  > ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว "ธุรการโรงเรียน"
        รายงานตัว 18 ก.ค.2561.

  > สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
        ชั่วคราว "ธุรการโรงเรียน" สอบ 14 ก.ค.2561

  > ศธจ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับสมัคร 18-24 ก.ค.61...
     > มาตรการการป้องกันการทุจริตฯ สอบครูผู้ช่วย 2561


 มิถุนายน 2561


  > กิจกรรม KICK OFF รู้ทันไม่พนันบอล....

  > แบบยืมเงิน โครงการพัฒนาครู "คูปองครู" (แบบฟอร์มอยู่ในภาคผนวก) ....

  > คู่มือ ม.44 (สำหรับบุคลากร บนสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ....

  > แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.utdone.net (word) ...
     > แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บนเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


 พฤษภาคม 2561


  > BACK TO SCHOOL Uttaradit 1 โดยผอ.สพป.อต.1,รอง ผอ.สพป.อต.1 ผอ.กลุ่ม,จนท.

  > กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น
        ข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจให้บริการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)  

  > 1. ความเสี่ยง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (กลุ่มอำนวยการ)  
        2. ประกาศเจตจำนงเขตสุจริตภาคภาษาอังกฤษ
        3. ประกาศเจตจำนงภาษาไทย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
        4. ประกาศเจตจำนงภาษาลาว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
        5. ประกาศนโยบาย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
        6. แผนปราบปรามทุจริตอต.1 ปี 2561 (3.1)

  > แบบกรอกข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มนิเทศฯ)  

  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมา บริการทำหน้าครูผู้สอนในสถานศึกษา  
        ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
  > ชุมนุมลูกเสือ 4 ภูมิภาค


 เมษายน 2561


  > สำเนาสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 5/2561 ลว 27 มี.ค.2561 (จัดซื้อครุภัณฑ์
        คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

  > สำเนาสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3/2561 ลว 27 มี.ค.2561 (จัดซื้อระบบ
        คอมพิวเตอร์ CC1)

  > แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ]61 (11 เมษายน 2561)

  > การรายงานระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS 2560) ภายใน 16 เม.ย.2561


 มีนาคม 2561


  > การจัดทำรายงานประเมินตนเองฯ (SAR) ส่ง 5 เม.ย.2561 (กลุ่มนิเทศฯ) (30/03/2561)

  > แบบกรอกสำมะโนประชากร (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) (29/03/2561)

  > รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรฯ (29/03/2561)
        38ค(2) ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งทั่วไป (4 ตำแหน่ง) รับสมัคร 2-11 เม.ย.2561

  > แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 2561 (27/03/2561)

  > คู่มือศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูฯ (ฉก.คศ.สพฐ.)

  > การรายงานแบบสำรวจความต้องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
        และโทรทัศน์ของร.ร.ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
        1.หนังสือแจ้ง/รายชื่อร.ร.ที่ได้รับจัดสรรฯปี 2557    2.คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ฯ

  > คู่มือการปฏิบัติงานของ ขรก.ครูฯ ผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ร.ร.สังกัด สพฐ. (ฉบับแก้ไข)

  > ร.ร.ในโครงการ DLTVลิ้งค์ตอบแบบสอบถาม (12 มี.ค. 2561)

  > เอกสารการเสนอขอ งปม.ประชารัฐดีใกล้บ้าน (zip)  (6 มี.ค. 2561)

  > แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.อต.1 ปี 2561 (6 มี.ค. 2561)


  กุมภาพันธ์ 2561


  > คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีกศ.2560 พร้อมกระดาษคำตอบ เฉลย (23 กพ 2561)

  > ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์ แจ้งให้ร.ร.ตามรายชื่อ ไปรับมอบคูปองการศึกษา รอบ 2
        26 ก.พ.2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ (22 กพ 2561)

  > กำหนดการคณะกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตฯ ระหว่าง
        วันที่ 20-28 ก.พ.2561 เป้าหมายทุกโรงเรียน

  > คู่มือการจัดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560 (21 กพ 2561)
     > คู่มือการประเมินความสามารถการอ่าน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (21 กพ 2561)

  > ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ DLIT 2 รายการ
        ด้วยวิธี e-bidding) (14 กพ 2561)

  > ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
        สพป.อต.1 และ สพป.อต.2  (14 กพ 2561)

  > ด่วน สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือฯ
        เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป/ชั้นสูง B.T.C , A.T.C

  > ขอเชิญคณะกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
        ประชุมในวันจันทร์ที่ 19 ก.พ.2561 เวลา 13.00 น. ห้องเหล็กน้ำพี้ (13/02/2561)

  > แบบรายงานการตรวจเยี่ยม ร.ร. รายสัปดาห์ ของ ผอ.สพป.อต.1 ปี 2561 (12/02/2561)

  > การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)


  มกราคม 2561


  > หลักเกณฑ์กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน
        เพื่อใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน และเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ตามหลัก
        เกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
        โดย....ศธจ.อุตรดิตถ์ (31 มกราคม 2561)

  > แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 "รายโรงเรียน" (30 มกราคม 2561)

  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาฯครูผู้สอนฯ 20 ราย"ครูผู้ทรงคุณค่า 2561"

  > แจ้ง ร.ร.ที่มีความประสงค์ต้องการใช้อุปกรณ์สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม
        แจ้งไปที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 22 ม.ค.2561

  > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ "ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ "

  > การรับสมัครประกาศ " สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2561 "

  > การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี 2561

  > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง"
        ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัด
        สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
(3 มกราคม 2561)

  > แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ
        (ฉบับที่ 1.......ฉบับที่ 2........)
ด่วนที่สุด (3 มกราคม 2561)

  > การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กลุ่มบริหารงานบุคคล
        สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โทร 0-5581-7764)


  ธันวาคม 2560


  > ศธจ.อุตรดิตถ์ ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" กรณีมีความจำเป็น
        หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ครั้งที่ 2/2560
(21 ธ.ค.60)

  > การสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหา
        สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
(18 ธ.ค.60)

  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา
        จำนวน 3 อัตรา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561

  > ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีพ.ศ.2561

  > ศธจ.อุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯตำแหน่ง
        "ครูผู้ช่วย" กรณีมีความจำเป็นฯ สังกัด สพฐ.ครั้งที่ 2/2560
(1 ธ.ค.60)

  > สำรวจการเรียนต่อ/ไม่เรียนต่อ ของนักเรียนชั้น ป.6/ม.3 (1 ธ.ค.60)

  > สำรวจข้อมูลร.ร.ประถมฯ/ขยายโอกาสฯ (1 ธ.ค.2560)


  พฤศจิกายน 2560


  > ประกาศ" รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบฯ2561" (27พ.ย.60)

  > วันพุธที่ 29 พ.ย.2560 "งดจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร เป็นเวลา 1 วัน"

  > ด่วนที่สุด แจ้งร.ร.ดังรายชื่อ แก้ไขเลขประจำตัวประชาชนนักเรียนที่ผิดและให้ส่ง
        ภายใน 24 พ.ย.2560 พร้อมแนบสำเนาบัตร ปชช. หรือทะเบียนบ้านของเด็กนักเรียน

        มาด้วยส่งที่ ไลน์กลุ่มแผน หรือส่วนตัว หรือ [email protected] (23 พ.ย.60)

  > ศธจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯตำแหน่งครูผู้ช่วย
        กรณีที่มีความจำเป็นฯ ครั้งที่ 2 ปี 2560 สังกัด สพฐ.รับสมัคร 22-28 พ.ย.60

  > ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (13 พ.ย.60)

  > สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ DLIT สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (10 พ.ย.2560)

  > แบบกรอก e-MES การอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 เดือน พ.ย. 2560 
       - ระดับประถมศึกษา   - ระดับมัธยมศึกษา


  ตุลาคม 2560


  > รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560   (31 ต.ค. 2560)

  > เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างฯ เมื่อ 30 ต.ค. 2560

  > การตรวจสอบบัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT 2561
        ตามรายชื่อ 53 ร.ร.เชิญประชุม 30 ต.ค.2560 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมลางสาด

  > ขอเชิญโรงเรียนตามรายชื่อ รับมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
        วันที่ 3 พ.ย.2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.อุตรดิตถ์

  > การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พ.ย.2560 > 13 พ.ย. 2560

  > แจ้งโอนเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชี 25 ต.ค. 2560

  > นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 2561 สังกัด สพฐ. (25 ต.ค.2560)

  > เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24 ต.ค.2560)

  > บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี 2560  (20 ต.ค.2560)

  > รายงานเสนอขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง  
        -  สิ่งที่ส่งมาด้วย  (16 ต.ค.2560)

  > หนังสือบัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน ปี พ.ศ.2560 (16 ต.ค.2560)

  > พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  (13 ต.ค.2560)

  > แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (12 ต.ค.2560)

  > หนังสือ "หัวใจของแผ่นดิน" โดย ไทยพีบีเอส แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน (12 ต.ค.2560)

  > รางวัล MOE AWARD ปีการศึกษา 2559 (9 ต.ค.2560)  

  > คู่มือการรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่ 2/2560 (NEA)
        (สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.) ประกอบการอบรม 6 ตุลาคม 2560 ห้องเหล็กน้ำพี้ 

  > แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนกันยายน 2560 


 กันยายน 2560


  > ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงระบรมศพฯ
        ส่งรายละเอียด ภายใน 2 ตุลาคม 2560 

  > วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 ก.ย.60 > ชุดนิทรรศการ  > ตราสัญลักษณ์ฯ 

  > แผนผังที่นั่ง ..งาน "เกษียณ เกษมสุข" 27 ก.ย.2560 ห้องสีหราชบอลรูม  

  > ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทำงวิชาการและงาน
        ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ฯ...หนังสือ สพท. .... ประกาศแต่งตั้ง

  > การรายงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ...หนังสือ สพฐ. 
        กลุ่ม 1 รายงานที่..http://210.246.188.59/dltv1/ ภายใน 20 กันยายน 2560
        กลุ่ม 2 รายงานที่..http://210.246.188.59/dltv2/ ภายใน 30 กันยายน 2560

  > SchoolMIS  > รายงานผลนักเรียน ที่มีผลการเรียนเป็น ร, มส, มผ, หรือ 0 ทุกรายวิชา
        (85 โรงเรียน) 11 ก.ย.2560

  > ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการติดตามและประเมินผลฯ ยาเสพติดในระบบ e-MES 

  > แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
        และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (8 ก.ย.2560) 

  > แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ 1 ต.ค.2560(8ก.ย.2560)

  > ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูกสพฐ. ในวันที่ 8 ก.ย.2560 

  > แจ้งทุกโรงเรียน "การใช้เงินตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรของ สพฐ.
        รีบส่งชุดเอกสารการขอเบิกใช้เงินงบประมาณฯ ภายใน 10 ก.ย.2560  (5 ก.ย.2560)

  > คู่มือการดำเนินงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 (5 ก.ย.2560)

  > รายชื่อคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ ปี 2560 (เพิ่มเติม) (1 ก.ย.2560)

  > แจ้งการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 11 ก.ย.2560 ห้องเหล้กน้ำพี้ (1 ก.ย.2560)

  > แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560(สำหรับ จนท.เขตฯ)


 สิงหาคม 2560


  > แจ้งจัดสรรงบฯ 60 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบลูกเสือฯ > นักเรียนยากจน (28สค2560)

  > คำสั่ง ศธ. ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 / หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

  > โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานฯ หมดเขต 15 ธ.ค.2560

  > แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล เข้าบัญชี 28 ส.ค. 2560

  > ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพฯ เพื่อรับรางวัลคุรุสภา 2560 (23 ส.ค.2560)

  > ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯตำแหน่งประเภททั่วไปห้ดำรง
        ตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. (20 ส.ค.2560)   

  > ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4

  > ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปี กศ.2561 (18 ส.ค.2560)

  > การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
        สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  (18 ส.ค.2560)

  > การจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียน 1/2560 (15 ส.ค.2560)

  > การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย / รายงานประเมินอ่านเขียน 2560 ผ่าน e-MES

  > การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(11 ส.ค.2560) 

  > ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
        ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ สพฐ (10 ส.ค.2560) 

  > ประกาศ สพฐ. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 2560 (9 ส.ค.2560) 

  > การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE online ปี งปม. 2560
        1.หนังสือราชการ 2.สิ่งที่ส่งมาด้วยสำหรับโรงเรียน / จนท.สพป.อต.1 (4 ส.ค.2560) 

  > แจ้งเกณฑ์ย้ายผู้บริหารโรงเรียน 31 กค 2560 ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์...(1 ส.ค.2560) 


 กรกฎาคม 2560


  >ชี้แจงการยื่นเอกสารหลักฐานยืมเงิน "โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรหัวละ 10,000 บาท"
        และ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา / สัญญายืมเงิน
        และแบบฯ คำขอรับเงินผ่านธนาคาร   (27 ก.ค.2560) 

  > คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สพฐ. (27 ก.ค.2560) 

  > ศธจ.น่าน รับสมัครคัดเลือกบุคคากรฯ 38ค.(2) > 27 ก.ค.-3 ส.ค.2560 (25 ก.ค.2560) 

  > แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล เข้าบัญชี 25 ก.ค.2560 (21 ก.ค.2560) 

  > การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (รมว.ศธ. 11 ก.ค.2560) 

  > รับสมัครคัดเลือกบุคลากรฯ 38ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

  > รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านเกณฑ์การับรองโดยสถาบันครูพัฒนา

  > คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น (สพฐ.) (17 ก.ค.2560)

  > การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
        ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
        ภาคเรียน1/2560 (30%)บัญชีจัดสรรรายโรง / ร.ร.มีน.ร.เป็นศูนย์ /จัดสรรเกิน (ติดลบ)  

  > การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560

  > ขอให้ผู้บริหาร ร.ร.กรอกข้อมูลประกอบโครงการคูปองพัฒนาครู

  > รายงานอุปกรณ์ DLTV > (2 ก.ค.2560) 

  > คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับ ดูแลฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (2 ก.ค.2560)
     > แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2560(สำหรับ จนท.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)


 มิถุนายน 2560


  > แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล เข้าบัญชี 27 มิ.ย.2560 (26 มิ.ย.2560) 

  > 1. หนังสือราชการ e-MES   2. แบบรายงาน e-MES ป.1-ป.6
        3. แบบรายงาน e-MES (PISA) ม.1-3   4. เครื่องมือวัดและประเมินผล ฯ ชั้น ป.1-6
        5. เครื่องมือวัดและประเมินผล ฯ ชั้น ม.1-3   6. แบบสรุปผล การวัดและประเมินผล “PISA”
        6. ขั้นตอนการกรอก e-MES การอ่านการเขียน 2560

  > อบรม "ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน" 22-23 มิ.ย. (4 รุ่นๆละครึ่งวัน) (16 มิ.ย.2560) 

  > แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (13 มิ.ย.2560) 

  > 1. ปฏิทินคัดกรองนักเรียนยากจน เพื่อรับปัจจุัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2560 (7 มิ.ย.2560)
        2. แนวทางการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปี กศ.2560 

  > การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 2560 10 มิ.ย.2560
     > ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 (29 พ.ค.2560)
     > การรับเด็กก่อนประถมศึกษาฯ (อนุบาล 3 ปีบริบูรณ์) (16 พ.ค.2560)


 พฤษภาคม 2560


  > ยกเลิกประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ การรับสมัครบุคลากรฯ 38(ค(2) ว. ปฏิบัติการ

  > งบหน้าใบสั่งจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร เดือน พ.ค. (29 พ.ค.2560)

  > การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพือบรรจุฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ ศธจ.อต. (25 พ.ค.2560)

  > รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาฯ 38 ค.(2) ระดับปฏิบัติการ (24 พ.ค.2560)

  > แนวทางการดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ อนุบาล-จบการศึกษาฯ (16 พ.ค.2560)

  > ประชุม "การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ" 22-25 พ.ค.2560 (4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน)

  > การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
        โครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 

  > การขอรหัสลับ PIN CODE บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card (4 พ.ค.2560)


 เมษายน 2560


  > แบบประวัติส่วนตัว และประสบการณ์ฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ.อุตรดิตถ์

  > ซักซ้อมความเข้าใจ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. (25 เม.ย. 2560) 

  > การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.อุตรดิตถ์ สมัครด้วยตนเองภายใน 27 เม.ย. 2560 

  > รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้ง ศธจ.อุตรดิตถ์ 

  > การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายงานตัว 26 เม.ย.2560

  > แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน เมษายน 2560

  > ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
        รายงานตัว 26 เม.ย.2560 (20 เมษายน 2560)

  > คู่มือการจัดตั้งงบประาณ ปี 2560 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (12 เมษายน 2560)

  > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ "ครูผู้ช่วย" ปี พ.ศ.2560 (10 เมษายน 2560)

  > แผนพัฒนาพื้นที่การศึกษาพื้นที่ชายแดน 2560-2564 (4 เมษายน 2560)

  > โครงการโรงเรียนประชารัฐ (10 เมษายน 2560)
        - โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ดำเนินการกรอกแบบเก็บข้อมูลออนไลน์ click
        - รายละเอียด

  > แผนพัฒนาพื้นที่การศึกษาพื้นที่ชายแดน 2560-2564 (4 เมษายน 2560)


 มีนาคม 2560

  > มาตรการป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 (ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560)
     > แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 (ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560)
     > แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 (ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560)

     > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 (ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560)

     > ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 (ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560)

  > ขยายเวลาการเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนา
        ระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)
        ระยะที่ 2  (28/03/2560)

  > ระบบประกาศผลและรายงานผลสอบ O-NET (รายโรงเรียน)(25/03/2560)
     > สอบถามผลสอบ O-NET (รายบุคคล)
   สทศ.

  > แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร เดือน มี.ค.2560

  > ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (21/03/2560) 
        คำสั่งโรงเรียนบ้านคลองกล้วย ที่ 11/2560)      คำสั่งโรงเรียนวัดแม่เฉย ที่ 15/2560
        คำสั่งโรงเรียนสามัคคีวิทยา ที่ 25/2560           คำสั่งโรงเรียนบ้านในเมือง ที่ 27/2560
        คำสั่งโรงเรียนนาอินวิทยาคม ที่ 29/2560         คำสั่งสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 116/2560
        คำสั่งสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 117/2560          คำสั่งสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ 118/2560

  > แบบกรอกข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม (excel) (17/03/2560)

  > ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ "ครูผู้ช่วย" (13/03/2560)

  > เอกสารประกอบการรายงานเสนอของบประมาณ ปี พ.ศ.2560 รายการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
        และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (13/03/2560)

  > 1.การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ(DLIT).. 2.แบบกรอก(เวิร์ด) (13/03/2560)

  > แบบกรอกคะแนน ชั้น ป.2 , ป.4 , ป.5 , ม.1 และ ม.2 (07/03/2560)

  > เอกสารธุรการและตัวอย่างกระดาษคำตอบสำหรับสอบวัดความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (03/03/2560)

  > การยกเลิกการเช่าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 (12 โรงเรียน)


 กุมภาพันธ์ 2560


  > การเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

  > แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

  > แบบกรอกคะแนนผลการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.1-4 ปีการศึกษา 2559 สพป.อต.1

  > คู่มือและแบบการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

  > เอกสารแสดงการเทียบเคียง/เชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับเดิม/ใหม่

  > ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ "รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ 
        แต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
        กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัด สพฐ.

  > การเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน โครงการเช่าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  > ปรับแก้เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ฯ ปี งปม.2560

  > คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 - 4 (โดย สทศ. สพฐ.)

  > รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2559 (30%)

  > การรายงานความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าก่อสร้างฯ(มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ) รายละเอียด
     > ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบ E-Mes รายงานความก้าวหน้างบลงทุนฯ


 มกราคม 2560


  > นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีกศ.2560

  > แจ้งร.ร.ที่มีความประสงค์จะขยายชั้นเรียนอนุบาล 3 ปี ตอบแบบสอบถามและส่งด่วนที่
        [email protected] ภายในวันที่ 31 ม.ค.2560 โดยด่วน

  > ขอเชิญคณะกรรมการ O-NET ประชุมวันที่ 30 และ 31 ม.ค.2560 รายละเอียดคลิกที่นี่

  > แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอรับเงินค่าการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ม.ค.2560
        โอนเข้าบัญชีวันที่ 26/01/2560 พร้อมเงินเดือน (ยอดเงินจะไม่โชว์ในสลิปเงินเดือน) 

  > บัญชีจัดสรรฯ 2560 เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2560(70%) ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรวงเงินเกินงบ

  > แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

  > คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 พร้อมเอกสารแนบ
        (ส่งเอกสารแบบ 2 , 3 , 4 ไปที่ สพป.อต.1 ภายใน 25 มกราคม 2560)

  > แผนดำเนินการโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา สพฐ. ปี 2560
     > แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ (doc)

 > เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านเขียนสำหรับนักเรียน ป.1-6
     > หนังสือ สพป.อต.1 ที่ ศธ 04180/104 ลว 9 ม.ค.2560
     > แบบรายงานข้อมูลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2
        ปีการศึกษา 2559 ณ เดือน มกราคม 2559

 สภาพอัตรากำลังข้าราชการครูขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กำหนดของสถานศึกษา

 กำหนดการออกติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน/บัญชี/พัสดุ ปี 2560 ครั้งที่่ 2


 ธันวาคม 2559


 การคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)
     (ส่งข้อมูลกลับภายในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิผลฯ)

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
     ณ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง "ครู"
     (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

 ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : 1.แนวปฏิบัติการรับนักเรียน  2.ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน 
     3.การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ

 คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรฯ" ที่ 847 / 2559

 มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อ 21 ธันวาคม 2559

 คำสั่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"

 การเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ "รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model"
     โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559

 รายชื่อโรงเรียนที่มีตำแหน่งว่าง ผอ.ร.ร. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : 14 อัตรา และ
     สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 : 4 อัตรา เพื่อใช้บรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ผอ.ร.ร.ปี 2559

 บัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างฯ
     1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2559 (30%) 
     2. โรงเรียนที่ได้รับประมาณครบแล้ว นักเรียนเท่าเดิม ภาคเรียนที่ 2/2559
     3. ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2559

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เป็นอัตราจ้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์

 ประกาศ "รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดอุตรดิตถ์" 
     ครั้งที่ 2 ปี 2560

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง  
     บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียด)

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฏหมายอื่น
     เพื่อให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
     1.ตำแหน่ง "นักทรัพยากรฯ ระดับปฏิบัติการ"  2.ตำแหน่ง "นักทรัพยากรฯ ระดับปฏิบัติการ" 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปฯ "อัตราจ้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์"

 หลักเกณฑ์การของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณพ์แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ 2559 สพฐ.
     ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ 2559
     ครั้งที่ 66 (จว.ลำปาง) สำหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" สังกัดสพฐ.ปี 2559
.... > เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน  .... > เรียนผอ.สพป.ทุกเขต  .... > เรียนผอ.สพม.ทุกเขต

 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อต.1 ขอเลื่อนการออกตรวจสอบ ร.ร.ตามรายชื่อฯ

 การติดตามและส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ปฏิทิน)  /  หนังสือ,คำสั่ง  

  > การบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (Conference 2 ธ.ค. 2559)
     > การส่งมอบทรัพย์สิน


 พฤศจิกายน 2559


 รับสมัครสอบคัดเลือก "อัตราจ้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์" 1 อัตรา

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ "ผู้อำนวยการสถานศึกษา"

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฯ 

 รายงานผลการทดสอบการอ่านการเขียน ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1/2559 จากสำนักทดสอบฯ 

 การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนที่ไร้สัญชาติ 

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฯ 

  >  บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ 2558 / 2559
     >  แบบคำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 สำหรับเครือข่ายโรงเรียน 

 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ/ตำบล (ทองแสนขัน
    วันที่ 15 พ.ย. 2559 > เวลา 10.00 น. รายชื่อโรงเรียน         > เวลา 13.00 น. รายชื่อโรงเรียน

 ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ ..รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
     ผู้อำนวยการสถานศึกษา... สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2559

 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     > เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน > เรียน ผอ.สพป.ทุกเขตพื้นที่ฯ > เรียน ผอ.สพม.ทุกเขตพื้นที่ฯ

 รายงานเสนอขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2561 งบลงทุนค่าครุภัณพ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  คู่มืองบลงทุน ปี พ.ศ.2561

 เครื่องมือการวัดและประเมินผลการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
     ภาคเรียนที่ 2/2559 เมื่อดำเนินการวัดและประเมินผลนักเรียนแล้ว กรอกผลการประเมินผ่าน
     ระบบ
e-MES ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
     > หนังสือนำ / สิ่งที่ส่งมาด้วย /ไฟล์เครื่องมือการวัดฯ หรือจะใช้ของโรงเรียนก็ได้

  การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนในโปรแกรม schoolMIS

  รับย้าย / รับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ
     "นักทรัพยากรบุคคล" > เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต     > เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต

  PPT Conference เรื่องการประเมินครูวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
     เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 59

 >  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2561 งบดำเนินงาน (สำหรับ จนท. สพป.อต.1)
    >  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบ้ติตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ ฯ (สำหรับ จนท. สพป.อต.1)

  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (DMC, EMIS, B-Obec, M-Obec)

  กิจกรรม สถานที่ วันเวลาการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จ.ลำปาง

  แจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน การบัญชีของโรงเรียน เดือนกันยายน 2559

 ประกาศรายชื่อข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
     "ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560"

 ตุลาคม 2559

  รับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ระดับปฏิบัติการ / ระดับชำนาญการ
     > เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต     > เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต

  รูปแบบรายการประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

  คู่มือการประชุม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

  ส่งแบบรูปรายการที่ได้รับจัดสรรงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2559

  การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

  เอกสารรูปเล่ม "การรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560"

  แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559

  นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560

  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ศึกษารายละเอียดทิศทางการพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา
     จังหวัดอุตรดิตถ์ และแนวทางฯ โดยให้จัดส่งแบบสรุปกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ
     ประจำปี พ.ศ. 2560 (เอกสารหมายเลข 4) จำแนกเป็นรายกลุ่มงานฯ ของกลุ่ม/
     หน่วยตรวจสอบภายใน ถึงกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559
download
     >>> สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบบน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เท่านั้น (ร.ร.ไม่ต้องดำเนินการใดๆ)

  การดำเนินการสำรวจ-ติดตั้ง "ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน"
     โครงการ Connectivity โรงเรียนประชารัฐ  หนังสือ(สพฐ.)     รายละเอียด    ชุดอุปกรณ์ฯ

  สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
     ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (70%)
     หนังสือนำ (สพฐ.)    บัญชีจัดสรร

  แจ้งทุกโรงเรียน กรอกแบบรายงาน 1)แบบปริมาณงานของโรงเรียน ARS 50  2)รายงานผลการ
     ดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 4 โครงการ ตามไฟล์ที่แนบ และ 3)ดำเนินการ
     ตรวจสอบข้อมูลการรายงานข้อมูลออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน (NEA) ตามข้อสังเกตของ สพฐ. (download)                      

 กันยายน 2559

  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา : NEA
     รอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2559)

  แบบกรอกคะแนนผลสอบนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 และกำหนดวันสอบ 28 ก.ย.2559

 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 แผนงานขยายโอกาสฯ ให้สถานศึกษา ดังรายชื่อ.

  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    คลิกดาวน์โหลดที่นี่.. ผู้รายงานคือ ผู้รับผิดชอบ ระดับเขต เท่านั้น โรงเรียนไม่ต้องรายงาน

 การเลื่อนขั้นเงินดือน ขรก.ครูและบุตลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)

 สมาคมผู้บริหารฯ แจ้งกำหนดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2559 พรหมวิหาร 4  
     โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 (วันพุธที่ 14 กันยายน 2559)

 แจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร "แบบกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล" (กลุ่มนิเทศฯ) 

 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันจันทร์ที่ 19 ก.ย.2559 
     ณ หอประชุมพรหมวิหาร4 ร.ร.อบุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1

  แบบฟอร์มรายงานผลการสำรวจข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดของหน่วยงาน ปี 2557-2559 

  ส่วนที่ 3 แบบรายงานผลการติดตาม "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
     ปีงบประมาณ 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" คลิกดาวน์โหลดที่นี่...
     <<<<<    ผู้รายงานคือ ผู้รับผิดชอบ ระดับเขต เท่านั้น โรงเรียนไม่ต้องรายงาน  >>>>>

  6-9 ก.ย.2559 กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์


 สิงหาคม 2559

  โครงการจัดค่ายเสริมทักษะชีวิตนักเรียน ประจำปี 2559

  เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้-นักเรียน ปีงบประมาณ 2559

  งบกระตุ้นโรงเรียนหลักหรือโรงเรียนแม่เหล็ก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดาวน์โหลดที่นี่

  คู่มือการใช้โปรแกรม Aegisub และ AVI Recome (karaoke)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็น "พนักงานราชการทั่วไป" จำนวน 1 อัตรา

  29 ส.ค.2559 การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

  THAI SCHOOL LUNCH ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัต

  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนฯ e-MES
    >หนังสือราชการ  >สิ่งที่ส่งมาด้วย

  สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (Data Management Center 2559)
    >หนังสือสพฐ.   >บัญชีจัดสรรปัจจัยฯ 1/2559 สพป.อุุุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับ 5 โรงเรียน

  โครงการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน (หมดเขต 28 ส.ค.2559)
    >หนังสือสพฐ.   >www.thinkttt.com

  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
     8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ >หนังสือราชการ   >ตารางประชุม   

  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NEA)
     >  คู่มือการรายงาน      >  แบบฟอร์มรายงาน     
  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
  กำหนดการแข่งขัน "วิทยุการบิน มินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ
    สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2559 (กำหนดการพิธีเปิด พร้อมตารางการแข่งขัน)
  แบบรายงานการสำรวจประชากร ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2558
  กำหนดการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559

 กรกฎาคม 2559

  แจ้งผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน "การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร "G-Chat)
    >หนังสือราชการ  >อีเมล์ร.ร.สำหรับล็อกอิน  >คู่มือIOS  >คู่มือ Android  >คู่มือ PC-windows
  แจ้งให้โรงเรียนดาวน์โหลดแอพฯ "พิกัดโรงเรียน" ติดตั้งในมือถือ/แท็บเล็ต (Android) เท่านั้น
     พร้อมอัพโหลดรูปภาพ เนื่องจากพิกัดในระบบ DMC ยังไม่สมบูรณ์ (> หนังสือราชการ<)
     >ดาวน์โหลดแอพฯ   >คู่มือการใช้งาน   >ตรวจสอบการรายงาน  >ดำเนินการภายใน 5 ส.ค.2559
  แบบฟอร์มขอใช้เงินงบประมาณปี 2561 (กศจ.) 
  การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ส่งข้อมูลภายใน 1 สิงหาคม 2559 
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา 
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
    > เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขตพื้นที่  > สิ่งที่ส่งมาด้วย
    > เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่
  > สิ่งที่ส่งมาด้วย
    > เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1      > สิ่งที่ส่งมาด้วย
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
  ด่วนที่สุด แจ้งทุก ร.ร.ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อน
     นโยบายสู่การปฏิบัติ  ส่ง [email protected] ภายใน 1 สิงหาคม 2559
     หนังสือด่วนที่สุด     แบบกรอกข้อมูล (doc)
  แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานตัวชี้วัด (ตามรายชื่อที่กลุ่มอำนวยการแจ้งรายชื่อทางไลน์กลุ่มแผนฯ)
     - มฐ.3  ตบช.5        - มฐ.3  ตบช.3        - มฐ.3 ตบช.6        - มฐ.3 ตบช.4
  - บัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 แผนงานสนับสนุนฯ ภาคเรียนที่ 1/2559 (30%)
     - บัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2559
     - บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เกินวงเงิน ที่จะได้รับ และจะไม่ได้รับในครั้งนี้ 1/2559
  รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น ขรก.ครูและบุคลากรฯ 38ค.(2) ฯ
     - เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต           - เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต
  อบรมโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะฯโดยใช้กระบวนการลูกเสือ 7-10 กรกฏาคม 2559
  รับสมัครผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีจิตอาสาร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ จัดงานชุมนุมลูกเสือ
     เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
     ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม
     2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ (ติดต่อที่ คุณจักรา วาทหงษ์ โทร 08-9644-0611)

 มิถุนายน 2559

  กศจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
  การรายงานผลและการรับรองข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ  (หนังสือ)  (แบบฟอร์มตัวชี้วัด 4)
  ดาวน์โหลดแบบนิเทศความพร้อมลดเวลาเรียน 1/2559 แบบติดตามลดเวลาเรียน(เขต)59
  การสำรวจข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ดาวน์โหลดรายละเอียดเครื่องมือฯ การอ่านได้เขียนได้
  รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียน (e-MES) 1.หนังสือ    2.แบบรายงาน (excel)
  25 มิ.ย.2559 การประชุมฯ "การพัฒนาบุคลากรด้วย ICT" ห้องเหล็กน้ำพี้
  - การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
     - การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ
  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
     ดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส เพื่อตรวจสอบแก้ไข/เพิ่มเติม และอัพโหลด
     ไฟล์ Excel ที่แก้ไขแล้วไปในระบบต่อไป ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.2559
     ก่อนเวลา 16.00 น. (คู่มือโรงเรียนสำหรับการจัดทำนักเรียนด้อยโอกาส)
  -> เอกสารสำหรับประกอบการประชุมวิเคราะห์และจัดทำประมาณราคา 15-16 มิ.ย.2559
     ->
บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 2558
     -> บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง->ราคาก่อสร้างวัสดุ (ภาคเหนือ)-> เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ สพท. ปีงบประมาณ 2559 (สำหรับ สพท.)
     -> มาตรฐานสำนักงานเขตฯ  -> กลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ.   -> แบบติดตามบริหารจัดการ สพท.
  การประชุมประธานนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 14 มิ.ย.2559 ห้องเหล็กน้ำพี้
  การรายงานข้อมูลการมาเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1/2559 ภายใน 8 มิ.ย.2559
  การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำประมาณราคาฯ 15-16 มิ.ย.2559 ห้องเหล็กน้ำพี้
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี " จัดแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " รับสมัครถึงวันที่
     20 มิถุนายน 2559  (หนังสือราชการ/รายละเอียด.....เว็บไซต์รายละเอียด)

 พฤษภาคม 2559

  การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
  แบบรายงานการสำรวจประชากร ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2558
  รายชื่อผู้เข้าประชุม "สัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 4 มิ.ย. 2559
  ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม "คุณธรรมสัญจร"
  การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ปีการศึกษา 2559, 2560, 2561)
  ประกาศรายชื่อ ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือ
     เลื่อน
เป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
  นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สพฐ.
  การออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559

  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     - เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา
     - เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา
     - เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  เอกสารประกอบการประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" 13 พฤษภาคม 2559 
  การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558   หนังสือราชการ    ไฟล์ Excel   
  แจ้ง ร.ร.สวนหลวงฯ, ชุมชนเมืองปากฝาง, บ้านในเเมือง กรุณาตอบแบบสอบถาม "แบบสำรวจข้อมูล
     การใช้บริการอินเตอร์เน็ต" MoeNet , UniNet ภายใน 6 พฤษภาคม 2559
  การดำเนินงานตามคำรับรองฯ (KRS)2559 / การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS)2559
  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
  แจ้งทุกโรงเรียนตรวจสอบรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 หากต้องการแก้ไข
     จัดทำภายในวันที่ 6 พ.ค.2559..หนังสือราชการ..สรุปรายโรง...ต้องการแก้ไขคลิก..ตารางจัดสรร..

 เมษายน 2559

  โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 6 (หนังสือสพฐ.....รายชื่อ ร.ร.)
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ "แนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น" (หนังสือราชการ สพฐ.)
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 318/2559)
  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
     ของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2558" (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ)
  (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 (ฉ.ปรับปรุง 1 เมษายน 2559)
  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
     - เรียน ผอ.สพป.ทุกเขต / สพม.ทุกเขต /เรียน ผอ.ร.ร.ทุกร.ร. ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
  แจ้งโรงเรียนในโครงการ "โรงเรียนประชารัฐ" 15 โรงเรียน ตรวจสอบเมนูข้อมูล
     จากใบสมัคร ตรวจสอบ/แก้ไข ข้อมูลเดิมเพิ่มเติมให้ถูกต้อง และเมนู แบบสอบถามสำรวจ
     ข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ https://pracharath.bopp-obec.info/auth/login
     ภายใน 20 เมษายน 2559 (ล็อกอินโดยใช้รหัส 10 หลัก ทั้ง username และ password)
  การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ปี งปม.2559 ผ่านระบบ e-MES
     ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่รายงาน กรุณารายงานด่วนที่เว็บไซต์ http://eme2.obec.go.th/~eme54/
     ภายใน 20 เมษายน 2559 การรายงานขอให้กรอกข้อมูล ให้ครบทั้ง 17 ข้อคำถาม
 ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบ
     TEPE Online โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผช.เลขาธิการ กพฐ.วันที่ 18 เมษายน 2559
     เวลา 09.00 น. รายละเอียด
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ "แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์" 8 เม.ย.2559
 download --> แบบรายงาน KRS  ARS 2559  --> แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลจากโรงเรียน
 แจ้งโรงเรียนตามรายชื่อ รายงานการใช้งานสื่อสารดาวเทียม / ระบบโทรศัพท์ผ่าน
     ดาวเทียม iPSTAR ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2559 -> หนังสือราชการ
 คู่มือการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ จ.
 นโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ตรวจผลสอบ O-NET

 มีนาคม 2559

 แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด
 การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (30 มี.ค.2559)
     - PowerPoint การบริหารราชการในส่วนภุมิภาค   - สรุปการประชุมขับเคลื่อนฯ
 การกำกับติดตามและรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
 การกำหนดชื่อย่อ รหัส พยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ (สป.ศธ.)
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558
     และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559  หนังสือราชการ 
 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2558 DMC  หนังสือราชการ  คู่มือฯ
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2559)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (รอบ 1) (รอบ 2) (รอบ 3) (รอบ 4-5)
  ดาวน์โหลดคู่มือ ... KRS ... ARS ..ได้ที่นี่...
  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ TEPE Online ได้ที่นี่....
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรฯ สายผู้บริหารสถานศึกษา ต่าง สพท. 
  การจัดทำข้อมูลระบบอิเล็คทรอนิกส์ e-Mes ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
     โครงการเร่งรัดการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 2/2558  และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
     - การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
 ประกาศผลสอบ "ครูผู้ช่วย" สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559)
 ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" ปี พ.ศ.2559-2561
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (โรงเรียนบ้านนายาง) 
 รายละเอียดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับประเทศ) วันที่ 14 มีนาคม 2559 
    - หนังสือราชการ สพป.พิษณุโลก เขต 1    - เว็บไซต์ http://obecimso.net/home59/
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ "ครูผู้ช่วย" 

 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนประชารัฐ"
     1.หนังสือราชการจาก สพฐ.   2.คุณสมบัติฯ   3.
โรงเรียนประชารัฐ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (15 ร.ร.)

 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
     ชั่วคราว
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ อุตรดิตถ์ เขต 1 วันที่ 10 มี.ค.2559 : 09.00 น.
 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559
 แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสฯ ที่มีความประสงค์ขอรับทุนพระราชทาน "โครงการทุนการศึกษา
     สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ปี 2559" ส่งแบบสมัครขอรับทุนภายใน...
     วันพฤหัสบดีที่่ 10 มีนาคม 2559 หนังสือราชการพร้อมใบสมัคร
 แจ้งทุก ร.ร. รายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรและสรุปรายจ่ายจริงฯ ปีงบประมาณ 2558
     1.หนังสือราชการ   2.ไฟล์รายงาน (Excel) แก้ไขใหม่ .....ส่ง[email protected] 
 แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลด รายละเอียดการสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3  

 กุมภาพันธ์ 2559

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ "ธุรการโรงเรียน" 
 ดาวน์โหลด "คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา 2558"
    
ใช้สอบวันที่ 15 มีนาคม 2559  / จะแจ้งรายละเอียดทางหนังสือราชการอีกครั้ง 
 สำรวจครูสอนไม่ตรงวุฒิ โรงเรียนขยายโอกาสฯ
 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษา  
     ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558
 ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ  
     และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
     หรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559"
 
 แจ้งผลการตรวจสอบการส่งรายงานการเงินและบัญชีโรงเรียน 
 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่ฯ ประจำปี 2559
     วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาสาย 1 (31 มกราคม 2559)
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2559
     วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สอบวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559
 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่ง"บุคลากรทางการศึกษา
     อื่นตามมาตรา 38ค (2) เรียน ผอ.สพป. ทุกเขต   เรียน ผอ.สพม. ทุกเขต 
 เพิ่มเติม เตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 คณิตศาสตร์ ป.6 และ ม.3 
 แจ้งทุกโรงเรียน รายงานตามแบบสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ต
.....หนังสือราชการ........คู่มือการใช้งาน........รายละเอียด Network System สพฐ.
 ตัวอย่างสูตรสำเร็จรูปสำหรับรอกคะแนนผลสอบ Pre-NT ปีการศึกษา 2558
.....แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งผลสอบ NT กรุณาส่งด่วนที่กลุ่มนิเทศติดตามฯ (ไรท์ใส่แผ่นซีดีส่ง)
 การนำผล Pre O-NET พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (.zip) 
.....การติวเข้ม O-NET วันที่ 8-26 ก.พ.2559 ที่ www.etvthai.tv และ www.dlit.ac.th
 ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 สพฐ.
 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น 8 ก.พ.2559
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา 5 ก.พ.2559
 ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
 การดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2559
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ "ตำแหน่งครูผู้ช่วย" กรณีที่มีความจำเป็นฯ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
 การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและควบคุมการสอบนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3
 ขอเชิญรับชม  I SPEAK ENGLISH  เพื่อชีวิตที่ BETTER โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
     บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา 3 ก.พ.2559
 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
.....>ผอ.สพป.ทุกเขตพื้นที่ฯ ..> ผอ.สพม.ทุกเขตพื้นที่ฯ ..> เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดฯ
 คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
     (O-NET) ปีการศึกษา 2558 และเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

 มกราคม 2559

 > โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559
     > แจ้งโรงเรียนตาม รายชื่อ ส่งเอกสาร..ที่กลุ่มส่งเสริมฯ ภายใน 30 ม.ค. 2559
     > หนังสือสั่งการ ที่ ศธ 04180/ว 7439 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2558)
     > หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารฯ
 โครงการ "โรงเรียนประชารัฐ" ส่งภายใน 2 ก.พ. 2559 (สำนักพัฒนานวัตกรรมฯ สพฐ.)
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ "พนักงานพิมพ์ดีด"
 ชี้แจงกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับการทดสอบ O-NET 2558 ผ่านสื่อโทรทัศน์  ETV
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ "พนักงานพิมพ์ดีด" สอบ 27 มกราคม 2559
 สำรวจข้อมูลชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ   หนังสือแจ้ง     ไฟล์ Excel
 ขอเชิญโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อ ประขุม 22 ม.ค. 2559 แบบ ร.1  แบบ ร.2 โรงเรียนขนาดเล็ก
 รายงานการประชุมสัมมนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (18 ม.ค. 2559 รร.ปริ๊นพาเลซ)
 ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559 
  แจ้งทุกโรงเรียนดาวน์โหลด "เครื่องมือการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
     ภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2558
"  
 รูปแบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  > ป.6   > ม.3   > ม.6 
 ให้ทุกโรงเรียน ไปรับ กระดาษ A4 โรงเรียนละ 5 รีม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่กลุ่มงานพัสดุ
     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (13 ม.ค. 2559)
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญผุ้บริหารโรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
     ตามรายชื่อ ประชุม "การแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก" วันที่ 25 ม.ค.2559 เวลา 08.30-16.30 น.
     สีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช (รายละเอียดหนังสือ)
 การขอรับการจัดสรรงบปรับปรุงสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์โดยปูพื้นสนามด้วย
     ยางพารา
  ส่งด่วน ภายใน 13 มกราคม 2559
 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นอัตราจ้างวิทยาศาสตร์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคลากรวิทย์ฯ
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา 
 แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการออกติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงินฯ 2559 ครั้งที่ 3 
 การกรอกข้อมูลระบบฯ e-MES "อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง" ภาคเรียนที่ 2/2558 
     1.หนังสือราชการ  2.แบบรายงานตารางที่ 1-2  3.ข้อสอบการอ่านการเขียน (ฉบับจริง)
 นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานพิมพ์ดีด) 
 แจ้งผลการคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2559 
 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค (2) 
     เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต
 
 แจ้งทุกโรงเรียน สทศ.แจ้งให้แก้ไข เพิ่ม ลดนักเรียน เพื่อการสอบ O-NET (5-15 ม.ค.2559)
    >   การใช้งานระบบ O-NET     >http://www.niets.or.th/examweb/frlogin.aspx
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างฯ (พนักงานพิมพ์ดีด) 
 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559
     > ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ  > บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
     ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธนาภรณ์ คำดำริห์ น.ร.ชั้น ม.3 ร.ร.อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)

 ธันวาคม 2558

 การขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู >หนังสือ >ปร.4 ปร. 5 ปร.6
 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในร.ร.
 แจ้งทุกโรงเรียน เรื่องการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มนิเทศฯ)
 โครงการ "จักรยานพระราชทาน" หนังสือ สป.ศธ. /  หนังสือ สพฐ.(ขณะนี้สรุปเสนอ สพฐ.แล้ว)
 ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (อ.ก.ค.ศ.) 
     1.รายละเอียดองค์ประกอบและแนวทางการพิจารณาการย้าย ขรก.ครูฯ กรณีปกติ ตำแหน่งครู
     2.แนวทางการพิจารณาการย้าย ขรก.ครูฯ กรณีพิเศษ ตำแหน่งครู ตำแหน่งสายงานบริหาร
     3.แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
 แบบประมาณการฯ สพฐ. ปีงบประมาณ 2559  
 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
     > หนังสือสพฐ.และปฏิทินฯ  > เว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  
 โรงเรียนที่์จะซ่อมแซมบ้านพักครู ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบชื่อครูที่พักฯ
     แนบภาพถ่ายบ้านพักครู ส่งกลุ่มนโยบายและแผน วันที่ 11 ธ.ค. 2558
     > แบบฟอร์มขอซ่อมแซม(xls)   > รหัส SMIS และ รหัส Obec 6 หลัก   
 สพฐ.แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางออกอากาศการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
     ปีการศึกษา 2558 ผ่านช่อง DLTV14 ทุกเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
 การสอบ Pre O-NET ปี 2558 สพฐ. แจ้งกระดาษคำตอบวิชาภาษาไทย ป.6 แบบใหม่
  จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2558
  จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ภาคเรียนที่ 1/2559 (70%)
  จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ภาคเรียนที่ 2/2558 (30%)
 รายชื่อร.ร.ที่จัดทำระบบบัญชีไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกัน และส่งเอกสารไม่ครบ (หน่วยตรวจสอบ)
 การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล  
 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา..
     > เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
     > เรียนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา
     > เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา
 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ รายละเอียดคลิกที่นี่..
 แจ้งทุกโรงเรียน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ e-MES อ่านคล่องเขียนคล่อง
     โรงเรียนที่ข้อมูลถูกต้องไม่ต้องดำเนินการใดๆ หากต้องการแก้ไขให้ดำเนินการภายในวันที่
     4 ธันวาคม 2558    หนังสือราชการ     รายงานผลการกรอกและตัวอย่าง
 เปิดระบบ DMC ให้โรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลหลังจากรอบ 10 พ.ย. 2558 สามารถเข้าไป
     แก้ไขชื่อ-สกุล ย้ายเข้า ย้ายออก ได้แล้ว  ส่วนเมนูทำข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา (รอบสิ้นปี)
     จะแจ้งเปิดในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 (หนังสือราชการจาก สพป.จะแจ้งอีกครั้ง)
     หมายเหตุ นักเรียนเลขประจำตัวผิด หรือ เลข 13 หลักผิด ให้แนบรายละเอียดหลักฐานแจ้งที่
     [email protected] (เว็บไซต์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC)

 พฤศจิกายน 2558

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
     ขอเชิญสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประชุมวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น.
     ณ โรงเรียนน้ำริดวิทยา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
     - รายละเอียดหนังสือจาก..โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
     - รายชื่อสมาชิกโครงการฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 4 ธันวาคม 2558
 ขอเชิญโรงเรียนตามรายชื่อ นำเด็กนักเรียนไปรับจักรยานวันที่ 27 พ.ย. 2558 เวลา 07.30 น.
     ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก รายละเอียด
 ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ. พิชัย "ขอเชิญผู้บริหารร.ร.ในเขตอำเภอพิชัยประชุมฯ"
 เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ..แนววิธีปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ 2535
 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกติดตาม ตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุร.ร. 2559 ครั้งที่ 2
 การกรอกข้อมูลระบบอิเล็คทรอนิกส์ e-MES อ่านออกเขียนได้ฯ ภาคเรียนที่ 2/2558
     ให้ทุกโรงเรียน หลังจากร.ร.วัดและประเมินนักเรียนแล้ว ขอให้กรอกข้อมูลการประเมินนักเรียน
     สำหรับครั้งที่ 4 ภายใน 30 พ.ย.2558 ..
> หนังสือราชการ..>สิงที่ส่งมาด้วย1...สิงที่ส่งมาด้วย 2
 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ปีงบประมาณ
     พ.ศ. 2560  ขอให้ส่งแบบ ปร 4, 5, 6 โดยด่วนภายใน 25 พ.ย.2558
ก่อนเวลา 12.00 น.
     ที่กลุ่มนโยบายและแผน 
คลิกดูรายละเอียดที่นี่   
 จำนวนนักเรียน DMC2015ระยะที่ 2 ..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 วันที่ 10 พ.ย. 2558
 ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตั้ง "ปณิธานความดี ปีมหามลคล"
     เว็บไซต์ www.panithand.com และ เฟซบุ๊ค www.facebook.com/panithand
 ข่าวชมรมครูเยียวยาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น.
 มาตรการป้องกันการทุจริตฯ ในการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ "ครูผู้ช่วย"
 การติดตามการประเมินผลฯ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 
     > รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 19 โรงเรียน   > แบบรายงาน 
 ดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของ ร.ร. ส่ง 12/11/2558
 หนังสือและเอกสาร จาก...สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
     การใช้เกณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ร.ร.สังกัด สพท.
     > ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว
     > ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์การศึกษา  
     > Shopping List ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์  
     > Shopping List ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องสมุด
     > Shopping List ครุภัณฑ์ดนตรี
     > รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   

 ตุลาคม 2558

  1.หนังสือ สพป.แจ้งโรงเรียน  2. รายละเอียด การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2560 งบลงทุนฯ  
 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯอุตรดิตถ์ เขต 1 " รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
     เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วยฯ " ครั้งที่ 2
     ปี พ.ศ.2558 สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
 การบันทึกข้อมูลการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน
 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดฯ  1.หนังสือราชการ   2.รายละเอียด 
 การรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 2559 (สังกัด สพฐ.)
 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ปีการศึกษา 2558 และ
     ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec  1.หนังสือราชการ  2.คู่มือ EMIS  3.คู่มือ B-Obec
     4.เว็บไซต์ EMIS 5. เว็บไซต์ B-Obec 
 การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ จำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2015

  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (DMC2015)

 ตัวอย่าง..เอกสารประกอบการดำเนินงาน รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโดยวิธีตกลงราคา ฯ
 รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สพฐ. ศธ. (pdf)
 แจ้งโรงเรียนดังรายชื่อ ส่งแบบสอบถามตัวบ่งชี้การจัดการเรียนการสอนครูวิทยาศาสตร์ ด่วน..
 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสแหล่งของเงิน / รหัสงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558)
     งบกลาง (ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ)
     1. หนังสือ สพฐ. (12 ตุลาคม 2558)        2. สรุปรหัสแหล่งของเงิน / รหัสงบประมาณฯ
 > แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย2558 งบกลางฯมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
     > รายละเอียดประกอบการอนุมัติรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
 > หนังสือรายการประมาณราคา ปี 2558
     > บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลาง ปรับปรุง มี.ค. 2556
 รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (สพป.)
 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ
     งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (70%)
     1.หนังสือราชการจาก สพฐ.   2.บัญชีจัดสรรฯ(หน้า 713-717)   3.รายชื่อ ร.ร.ที่มี น.ร.เป็น 0
 ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS 1.หนังสือราชการ 2.สิ่งที่ส่งมาด้วย
 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2559 (doc)
  
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
     อื่นตามมาตรา 38 ค (2) ระดับปฏิบัติการ
 รายงานผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ น.ร.ชั้น ป.1 ทดสอบวันที่ 5 ตุลาคม 2558
     พร้อมกันทั่วประเทศ ..โรงเรียนดาวน์โหลด "แบบกรอกคะแนน (excel) " และส่งไปที่อีเมล์
     [email protected] ภายในวันที่่ 6 ตุลาคม 2558  รายละเอียดคู่มือ
 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ 2558 กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (รายละเอียด)
 ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประกาศรายชื่อกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
.....คู่มือการปฏิบัติงาน "คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา" 14 / 10 / 2558
.....
รายชื่อกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
.....
รายชื่อกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในส่วนที่เป็นผู้แทนองค์กรหรือสมาคม
.....
รายชื่อกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในส่วนที่เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู

 กันยายน 2558

 การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (7 กันยายน 2558)
  บัญชีเงินเดือนข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
 
ตารางไฟล์ Excel การเลื่อนขั้นเงินเดือน
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ DLIT... 15-17, 18-20 ก.ย. 2558
    
ดาวน์โหลด..คู่มือสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT
  > 1. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลงบลงทุนค่าที่ดินฯ (หนังสือ สพฐ.)
     > 2. เว็บไซต์ระบบการรายงานแผนความต้องการงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  คู่มือเครื่องมือวัดและประเมินผลฯ "อ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง"
  ตอบแบบสอบถาม "เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)" ส่งเมล์ ภายใน 11 กันยายน 2558
  แจ้ง ร.ร.ส่งประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ไปที่ [email protected]
  งดจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล 23 ก.ย. และ 30 ก.ย. 2558

 สิงหาคม 2558
  นโยบายรัฐบาลในการปรับลดเวลาเรียน (ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 283/2558) 
  นโยบาย รมว.ศธ. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (27 สิงหาคม 2558) Video URL
  นโยบาย รมว.ศธ. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (27 สิงหาคม 2558)  .ppt
  Schoolmis โปรแกรมสารสนเทศทางการศึกษา ขอรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มนิเทศฯ
  โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค. 2558 ณ ค่ายลูกเสือฯ
  แจ้งครูวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ที่เข้าอบรม PISA ส่งเอกสารเพิ่มเติมด่วน ภายใน 19 สิงหาคม 2558
  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบดำเนินงาน รายการค่าวัสดุการศึกษา
  การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558
  การคัดเลือกห้องสมุดโรงเรียน (3 ดี ห้องสมุดมีชีวิต) 13-14 สิงหาคม 2558 (นำโน้ตบุ๊คมาด้วย)
  การซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(สพฐ.)
  ซักซ้อมความเข้าใจการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
  โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2558 (แจ้งเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ)
  ดาวน์โหลดคลิป School MIS (23 ก.ค. 2558) อ.สาทิศ เพิ่มสว่าง (MSCEM) ไฟล์ .flv 633 MB.
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  การประชุมสัมมนาการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558
  กรกฎาคม 2558
  1. เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขตฯ
         การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา)
     2. เรียนผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
         การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา)
     3. เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขตฯ
         รายละเอียดในการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา (ย้ายกรณีปกติ)
     4. เรียนผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
         รายละเอียดในการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา (ย้ายกรณีปกติ)
     > ประกาศสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "แนวทางการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูฯ"
     > ประกาศสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "รายละเอียดองค์ประกอบ และแนวทางการพิจารณาฯ"

  แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (สพฐ.)
     1.การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(ศธ 04180/4106 ลว 21 มกราคม 2558)
     2.การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(ศธ 04180/ว4208 ลว 24 มกราคม 2558)

  ..แจ้งโรงเรียนเอกชน..
   
 ชะลอการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  แจ้งเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม ดาวน์โหลด 3 ใบงาน
     1. ใบงานการวิเคราะห์นโยบาย,จุดเน้น/โครงการ/งบประมาณ (.doc)
     2. ใบงานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา (.xls)
     3. ใบงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา์ (.doc)
  หนังสือแจ้งการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2556 / 2557
     1. จัดซื้อ โครงการ DLIT วิธีตกลงราคา (.doc)
     2. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (.zip)
     3. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการ DLIT (.ppt)
     3. บัญชีจัดสรร ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 55 โรงเรียน (55 ชุด)
     4. บัญชีรายละเอียดฯ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 173 โรงเรียน เปิดสอนก่อนฯ (173 ชุด)
     5. ปัญชีรายละเอียดฯ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 52 โรงเรียน น.ร.121 คนขึ้นไป (140 ชุด)
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี งปม. 2558
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
     1. หนังสือราชการ 2.พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ  3. Link เว็บไซต์
     4. คู่มือการจัดทำ  5.PPT พรบ. 6.สรุปกระบวนงาน-สพท.-โรงเรียน 
     7. กระบวนงานโรงเรียน 8 กระบวนงา 8.แบบกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบกระบวนงาน 
     9. อธิบายวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
  การประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณ
  การกรอกข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ e-Mes การอ่านออกเขียนได้ 1. แบบรายงาน  2. คู่มือการจัดทำ
  โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์โรงเรียน 12 ก.ค. 2558
  1. การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนฯ ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 1/2558 (หน้า 335)
     2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 1/2558 (30%) หน้า 270
     3. การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านวังสะโม (แก้ไข)
     4. รายชื่อโรงเรียน , นักเรียนเป็น "0" และ โรงเรียนติดลบ (-) (หน้า 30)

  แจ้งให้ข้าราชการครู ตามรายชื่อ เข้าประชุมวันที่ 7 กรกฎาคม 2558"คูปองพัฒนาครู"

  บริษัท เอสวีโอเอจำกัดฯ 4 มิ.ย.-30 ก.ย.2558 เข้าพื้นที่บำรุงรักษา/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (Router)

  แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารการเงินบัญชีของทุกโรงเรียนในสังกัด

  การประชุมคณะทำงานจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด
  มิถุนายน 2558
  บริษัทสุพรีม ดิสทิบิวชั่นฯ เข้าซ่อมบำรุง Wireless Solution system 8 มิ.ย.2558-25 ก.ย.2558
  รายงานข้อมูลการส่งซ่อมแท็บเล็ต ได้รับปีงปม.2555..แบบฟอร์มยืนยันข้อมูล..หนังสือราชการ
  การรับสมัครข้่าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ตามมาตรา 38 ค (2) ระดับชำนาญการ

  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ"รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

  การกรอกข้อมูลระบบอิเลคทรอนิกส์ e-Mes ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

  การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC2015..1/2558 หนังสือราชการ / คู่มือรายงาน DMC

  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศึกษานิเทศก์" สพป.อต.1


  พฤษภาคม 2558

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการสรรหาผู้รับจ้างการจ้างเหมาบริการฯ

  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
     1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
     2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

  ดาวน์โหลดชุดความรู้เกี่ยวกับสมอง 7 เล่ม โดย ดร.พรวิไล เลิศวิชา ได้ที่นี่ (zip 27 MB)

  แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กรายงานอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเดิม(ไม่นับปี 2557)
     1. http://210.246.188.154/obec
     2. รายละเอียด

  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก รอง ผอ./ผอ.สถานศึกษา
     1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
     2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

  การประเมินด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล (CEFR)
     รายชื่อครูผู้สมัครสอบ  / แบบรายงานผล / คู่มือสอบ CEPT Metrica / สรุปอธิบายประชุมชี้แจง


  เมษายน  2558


  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
     ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน / ผอ.สพป.ทุกเขตฯ / ผอ.สพม.ทุกเขตฯ

  คู่มือตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ARS)

  1. หนังสือราชการ แจ้งรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมพร้อมแบบกรอกข้อมูล
     2. หนังสือ/ตารางประชุม.. Google Apps for Education
     3. ดาวน์โหลดเอกสาร..การประชุมที่น

  ผลการประกวดวาดภาพและการเขียนเรียงความ งานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยปี 2558

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2558เพื่อบันทึกข้อมูล


  มีนาคม 2558

  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.2 , 4 , 5
     และชั้น ม.1 , 2 ...หนังสือราชการ......รายละเอียด LAS (zip).. (แก้ไข)

  โรงเรียนขนาดเล็ก กรอกประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ผ่านเว็บไซต์
      https://dltv.feedback180.com> หนังสือราชการ (สพฐ.)     > รหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานประจำปี 2557 (SAR) > ระดับปฐมวัย  > ระดับขั้นพื้นฐาน

  การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร38 ค (2) ฅ
     > เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต
     > เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

  การจัดส่งข้อมูลและหลักฐานนักเรียนพิการเรียนร่วมจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีการศึกษา 2558

  ประกาศตำแหน่งว่างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ส่งภายใน 24 มี.ค. 2558

  แบบฟอร์มสมัคร Obecmail กรอกข้อมูลแล้วส่งไปที่ [email protected]

  การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Apps for Education
     >>> หนังสือราชการ สพป.อต.1 ที่ ศธ 04180/ว 1608 ลว 16 มีนาคม 2558 (คำสั่ง)
     >>> หนังสือราชการ สพป.อต.1 ที่ ศธ 04180/ว 1613 ลว 16 มีนาคม 2558

  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ"ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย

  รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรระดับปฏิบัติการชำนาญการ
     > เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต
     > เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

  ผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ฯ

  ผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเบิกจ่ายงบฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558งบลงทุน

  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสุตร ภาคเหนือ (วิชาบุกเบิก)

  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ"ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง (ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่ง
     บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค (2) ระดับชำนาญการพิเศษที่ว่างใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1"

  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 "ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อ
     เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2)ระดับชำนาญ
     การพิเศษ ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1"

  "รายงานเสนอของบประมาณปี พ.ศ.2558 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุรายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและชุดฝึก
     ทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา ภายใน 12 มี.ค.2558"

  การกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ http://202.29.172.140/obecdata  / หนังสือ

  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ "ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย

  กุมภาพันธ์  2558


  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและฯ
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและฯ
  ประกาศผลการขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.ร.ร.
    1. เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1209 ลว 25 ก.พ. 2558)
    2. เรียนผอ.สพป.ทุกเขตพื้นที่  (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1212 ลว 25 ก.พ. 2558)
    3. เรียนผอ.สพม.ทุกเขตพื้นที่  (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1210 ลว 25 ก.พ. 2558)
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสพท.

  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
    1. เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1019 ลว 20 ก.พ. 2558)
    2. เรียนผอ.สพป./ผอ.สพป.ทุกเขตพื้นที่  (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1020 ลว 20 ก.พ. 2558)
    3. เรียนผอ.สพป./ผอ.สพม.ทุกเขตพื้นที่  (หนังสือที่ ศธ 04180/ว1022 ลว 20 ก.พ. 2558)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก "การสรรหาผู้รับจ้างการจ้างเหมาบริการ
  สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา2557
  รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2558
  โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯรับสมัครคัดเลือกคำแหนงครูผู้ช่วย
  ประกาศสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 "การสรรหาผู้รับจ้างการจ้างเหมาบริการฯ
test